Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Specyfika pracy pielęgniarki rodzinnej w środowisku rodzinnym i domowym

  Pielęgniarka rodzinna pracuje w podstawowej opiece zdrowotnej (POZ), wypełnia funkcje pielęgniarskie wobec rodziny i jej członków, społeczności lokalnej w środowisku ich zamieszkania w sytuacji zdrowia, choroby i niepełnosprawności. Pielęgniarka rodzinna zgodnie z kompetencjami zawodowymi jest...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /demetrio Dodano /13.06.2014 Znaków /1 485

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Charakterystyka pacjenta z chorobą neurologiczną jako chorego przewlekle w środowisku domowym

  Osoba cierpiąca na schorzenia neurologiczne ma liczne, różne objawy wynikające z zaburzeń funkcjonowania ośrodkowego układu nerwowego lub nerwów obwodowych. Objawy w sferze fizycznej mogą mieć charakter ograniczony do pewnych partii i funkcji ciała lub mogą mieć charakter uogólniony. Są to m.in.: ból o...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /demetrio Dodano /13.06.2014 Znaków /3 495

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wsparcie społeczne jako zadanie pielęgniarki rodzinnej pracującej z osobą chorą neurologicznie i jej rodziną

  Rodzina, która zostaje ocenionajako zdolna do zapewnienia opieki nad chorym członkiem rodziny, może wypełniać to trudne zadanie, wykorzystując wyłącznie własne możliwości lub otrzymując wsparcie z zewnątrz.

  Opiekun chorego neurologicznie oczekuje głównie wsparcia w zakresie: wypełniania roli/uznania...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /demetrio Dodano /13.06.2014 Znaków /3 465

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasady rozliczania świadczeń w zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych i opiekuńczo-leczniczych

  Narodowy Fundusz Zdrowia w zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych i opie-' kuńczo-leczniczych finansuje jedynie świadczenia zdrowotne, nie ponosi natomiast kosztów wyżywienia i zakwaterowania. Finansowane są jedynie pobyty pacjentów, którzy sklasyfikowani zostali w skali Barthel na poziomie od 0 do 40 punktów...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /demetrio Dodano /13.06.2014 Znaków /4 656

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Opieka nad pacjentami po amputacji kończyn

  Amputacja jest zabiegiem operacyjnym polegającym na usunięciu części lub całego narządu. Problem amputacji kończyn dolnych dotyczy coraz większej liczby osób, szczególnie w wieku starszym. Amputacje kończyn górnych częściej dotyczą mężczyzn i są konsekwencjami urazów.

  Wskazania do amputacji...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /demetrio Dodano /13.06.2014 Znaków /5 862

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Uwarunkowania ekonomiczne

  Potrzeba tworzenia różnych form opieki długoterminowej pojawiła się w wyniku rozpoczęcia w latach 90. XX w. restrukturyzacji ochrony zdrowia, której jednym z celów było stworzenie warunków do racjonalnego wydawania środków finansowych przeznaczonych na stacjonarną opiekę medyczną. Ekonomizacja systemu...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /demetrio Dodano /13.06.2014 Znaków /2 083

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Organizacja prawna opieki długoterminowej nad osobami starszymi, przewlekle chorymi i niepełnosprawnymi

  Na potrzeby polskiego systemu ochrony zdrowia opiekę długoterminową (long term care) zdefiniowano jako długookresową, ciągłą, profesjonalną pielęgnację i rehabilitację oraz kontynuację leczenia farmakologicznego i dietetycznego, realizowaną instytucjonalnie (stacjonarnie lub w domu chorego) w celu...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /demetrio Dodano /13.06.2014 Znaków /2 908

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pielęgniarka opieki długoterminowej

  Jedną z niepodważalnych zasad opieki długoterminowej jest jej kompleksowość. Obecnie uważa się, iż połączenie świadczeń pielęgniarskich i usług opiekuńczych w jeden kompleks koordynowany i nadzorowany przez profesjonalną pielęgniarkę daje szansę na rozwój dobrej jakościowo opieki...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /demetrio Dodano /13.06.2014 Znaków /4 989

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Struktura opieki długoterminowej w Polsce

  Ustawa o zakładach opieki zdrowotnej wyróżnia następujące formy organizacyjne stacjonarnej opieki długoterminowej:

  1.    Zakład opiekuńczo-leczniczy (art. 32c) udziela całodobowych świadczeń zdrowotnych, które obejmują pielęgnację i rehabilitację osób niewymaga-jących hospitalizacji, oraz zapewnia...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /demetrio Dodano /13.06.2014 Znaków /9 112

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Uwarunkowania demograficzne

  Wśród zmian demograficznych, które najbardziej wpłynęły na rozwój opieki długoterminowej, jest wydłużanie średniej długości życia i starzenie się populacji. Dane szacunkowe wskazują, iż w połowie XXI w. już co trzecia osoba będzie mieściła się w populacji osób starszych. Konsekwencje tego...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /demetrio Dodano /13.06.2014 Znaków /3 917

  praca w formacie txt

Do góry