Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Osiemnasty tydzień ciąży - układ kostny

  Drugim okresem, gdy staw biodrowy jest szczególnie zagrożony zwichnięciem, jest czas około 18. tygodnia ciąży. Wówczas mięśnie wokół stawu biodrowego są już prawidłowo rozwinięte, aktywność ruchów jest tak duża, że matka zaczyna je również odczuwać. Zdaniem Degi zachodzi wówczas możliwość...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kulka Dodano /20.12.2013 Znaków /1 856

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Orzekanie niepełnosprawności i niezdolności do pracy

  Oceną stopnia utraty sprawności psychofizycznej

  i zdolności do wykonywania pracy zarobkowej zajmują się powiatowe zespoły do spraw orzekania

  0    stopniu niepełnosprawności i lekarz orzecznik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

  Lekarz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych orzeka tylko o niezdolności do...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kulka Dodano /20.12.2013 Znaków /4 851

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czynniki wpływające na kształt panewki stawu biodrowego

  Na podstawie wyników badań klinicznych i doświadczalnych stawów biodrowych zwichniętych i prawidłowych można stwierdzić, że najistotniejszym czynnikiem wpływającym na kształt panewki jest obecność w jej wnętrzu głowy k. udowej. Potwierdziły to również badania Harrisona, który zaobserwował brak...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kulka Dodano /20.12.2013 Znaków /1 779

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przyczyny i klasyfikacja wad wrodzonych narządu ruchu

  Odmienności kształtu i budowy ciała są typowe dla gatunku ludzkiego i zazwyczaj nie prowadzą do klinicznych konsekwencji. W przypadkach, w których ich nasilenie doprowadza do upośledzenia funkcji narządu, kończyny bądź całego ciała i/lub jego prawidłowego wyglądu, a pojawienie się miało miejsce nie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kulka Dodano /20.12.2013 Znaków /1 234

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odmienności anatomiczne stawu biodrowego u płodu i noworodka

  Staw biodrowy jest stawem kulistym panewkowym. Powierzchnie stawowe pokrywa chrząstka szklista. Płyn maziowy odżywiający chrząstkę i zmniejszający tarcie podczas ruchów produkowany jest przez błonę maziową pokrywającą części stawu pozbawione chrząstki szklistej. Silna torebka stawowa stabilizuje staw...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kulka Dodano /20.12.2013 Znaków /6 324

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Etiologia wad wrodzonych narządu słuchu

  Znaczna liczba publikacji została poświęcona przyczynom wad wrodzonych. Zostały one szczegółowo omówione w innych częściach podręcznika. Najogólniej wymienić należy czynniki genetyczne, toksyczne, hormonalne, mechaniczne, dietetyczne, wirusologiczne oraz popromienne jako czynniki sprawcze wad...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kulka Dodano /20.12.2013 Znaków /4 091

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zadania i organizacja służb państwowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych

  a.    Rola administracji rządowej.

  Koordynatorem spójnej polityki państwa wobec

  niepełnosprawnych jest w Ministerstwie Pracy i Polityki Socjalnej Pełnomocnik do spraw Osób Niepełnosprawnych. Do najważniejszych zadań jego biura należy:

  -    opracowywanie założeń dotyczących zatrudniania...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kulka Dodano /20.12.2013 Znaków /4 600

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Anatomia patologiczna dysplazji i zwichnięcia stawu biodrowego

  Dysplazja stawu biodrowego powstaje w okresie życia płodowego. Zwichnięcie stawu biodrowego powstałe w pierwszych miesiącach okresu płodowego określamy mianem zwichnięcia wrodzonego - teratologiczne-go, natomiast zwichnięcie rozwijające się w okresie późniejszym, w tym w wieku niemowlęcym i starszym...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kulka Dodano /20.12.2013 Znaków /1 090

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wady wrodzone kończyny górnej

  Problematyka wad wrodzonych kończyny gómej i ich leczenie nabrały w ostatnich dziesiątkach lat szczególnego znaczenia. Częstość występowania tych wad szacowana jest według ośrodków niemieckich na l na 3000 porodów, a według badaczy amerykańskich nawet na 1 na 2700 i obserwuje się tendencje...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kulka Dodano /20.12.2013 Znaków /3 205

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Formy rehabilitacji społecznej

  Rehabilitacja społeczna ma na celu umożliwianie osobom niepełnosprawnym uczestnictwa w życiu społecznym i pełnienia ról społeczno-zawodowych. Dokonuje się przede wszystkim przez wyrabianie zaradności osobistej, samodzielności, pobudzanie aktywności i umiejętności społecznych niepełnosprawnych;...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kulka Dodano /20.12.2013 Znaków /3 111

  praca w formacie txt

Do góry