Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Ekologiczne czynniki materialne

  W oddziaływaniach ekologicznych na człowieka można wyróżnić czynniki naturalne oraz takie, które pojawiły się w wyniku procesów cywilizacyjnych. Wśród czynników naturalnych trwałe znaczenie mają warunki klimatyczne określone przez nasłonecznienie danego regionu, periodycznie zachodzące zmiany...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /niebieska Dodano /12.02.2014 Znaków /2 423

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  System edukacyjny

  Tworzenie warunków do rozwijania edukacji społeczeństwa przynosi wielostronne korzyści, równie? w obszarze zdrowotnym. Skrótowo można by to ująć. że inwestycje edukacyjne stanowią również inwestycję w zdrowie. Wykształcenie sprzyja nabywaniu odpowiedniej wiedzy, a także kształtowaniu postaw i...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /niebieska Dodano /12.02.2014 Znaków /1 587

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czynniki chemiczne a zdrowie

  Intensywny rozwój przemysłowy, urbanizacja oraz burzliwa motoryzacja w XX w doprowadziły do obciążenia środowiska dużą ilością zanieczyszczeń, spośród których wiele zawiera szkodliwe dla zdrowia substancje chemiczne. W postaci gazo* wej. pyłu zawieszonego w powietrzu, cząstek rozpuszczonych w wodzie...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /niebieska Dodano /12.02.2014 Znaków /3 916

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zachowania zdrowotne

  Zachowania zdrowotne obejm uą mniej lub bardziej świadomie podejmowane (łub niepodejmowane) czynności człowieka bezpośrednio wpływające na stan jego zdrowia. Kształtują one sfery życia mające znaczenie zdrowotne. Do najważniejszych z nich należą: sposób odżywiania się. stosunek do nałogów (palenie...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /niebieska Dodano /12.02.2014 Znaków /6 140

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czynniki fizyczne a zdrowie

  Należy tu przede wszystkim wymienić różne rodzaje promieniowania jonizującego i nicjonizująccgo. Już na przełomie XIX i XX w. poznano niebczpicczcństwa wynikające z promieniowania jonizującego. Badania epidemiologiczne nad jego skutkami prowadzone w warunkach naturalnych i badania eksperymentalne...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /niebieska Dodano /12.02.2014 Znaków /2 120

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kryteria zdrowia

  Kryteria zdrowia można podzielić na subiektywne i obiektywne. Podstawa pierwszych jest samoocena jednostki, a drugie wynikają z obiektywnych badań, najczęściej medycznych. Pośredni charakter mają kryteria odnoszące się do sposobu funkcjonowania jednostki w środowisku, przy czym ocena jest dokonywana...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /niebieska Dodano /12.02.2014 Znaków /5 822

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Motywacja i osobowość

  Znaczenie zdrowia jako wartości jest bardzo zróżnicowane u ludzi i zmienia się np. z postępującym wiekiem. Z reguły nic jest to wartość autonomiczna, lecz instrumentalna, tj. kojarzona z innymi potrzebami i celami Życiowymi* Potrzebie utrzymania zdrowia sprzyja prze<onanie jednostki o sensowności swego...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /niebieska Dodano /12.02.2014 Znaków /3 061

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czynniki biologiczne a zdrowie

  Wielostronne są relacje człowieka z otaczającym światem żywym i jego produktami. Stąd też wynikają różnorodne zagrożenia, których źródłem są bakterie i wirusy, pierwotniaki, robaki, owady i inne stawonogi, grzyby i pleśnie, alergeny pochodzenia roślinnego i zwierzęcego. Choroby infekcyjne i...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /niebieska Dodano /12.02.2014 Znaków /4 417

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stan funkcjonalny

  Stan funkcjonalny jako kryterium zdrowia ma istotne znaczenie praktyczne. Wskazuje, jak jednostka iadzi sobie z wymaganiami dnia codziennego Oi&z innymi wyzwaniami. Na jednym końcu skali zdolności funkcjonalnych mieści się zdolność do samodzielnego poruszania się i samoobsługiwajnia w życiu codziennym. a...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /niebieska Dodano /12.02.2014 Znaków /2 158

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czynniki społeczne a zdrowie

  Środowisko społeczne tworzy zasadniczy wymiar bytowania człowieka i jego rozwoju na różnych płaszczyznach. W sposób pośredni lub bezpośredni wyznacza też warunki zdrowotne. Poprzez różnorodne przystosowania o charakterze społecznym człowiek może wpływać na te warunki. Znalazło to szczególny wyraz w...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /niebieska Dodano /12.02.2014 Znaków /1 248

  praca w formacie txt

Do góry