Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  POLITYKA WYŻYWIENIA W ASPEKCIE PRZYSZŁYCH WYZWAŃ

  W praktyczną realizację polityki wyżywienia zaangażowane są organizacje międzynarodowe, rządy poszczególnych krajów oraz rozmaite stowarzyszenia i organizacje działające na poziomie lokalnym. Wśród różnych przesłanek podejmowanych przez nie działań znajdują sic między innymi rosnące koszty opieki...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /niebieska Dodano /13.02.2014 Znaków /4 238

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polityka wyżywienia ludności - cele i instrumenty wdrażania

  Słowo polityka wywodzące się z języka greckiego, od poliiikę. określa m.in. działalność władz państwowych obejmującą zarówno sprawy wewnętrzne, jak i zagraniczne państwa. W rozumieniu potocznym to zręczne, układne działanie w celu osiągnięcia określonych zamierzeń. Odpowiednio do dziedziny...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /niebieska Dodano /13.02.2014 Znaków /4 036

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PROBLEMY ŻYWIENIOWE OSÓB W STARSZYM WIEKU

  Sposób odżywiania i możliwości zaspokajania potrzeb pokarmowych przez osoby starsze są w decydującym stopniu limitowane przez ich stan zdrowia. Ponad 80% polskich seniorów chomje na choroby przewlekłe, w tym powodujące zaburzenia psychiczne, a liczba chorób u jednej osoby i osób chorych przewlekle wzrasta z...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /niebieska Dodano /13.02.2014 Znaków /6 575

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zachowania żywieniowe jako proces uczenia się

  Afektywne skojarzenia mogą dotyczyć nie tylko konkretnego produktu, ale procesu jedzenia w ogóle. Z karmieniem człowieka od jego urodzenia skojarzony jest kontakt z drugą osobą, więc nic dziwnego, że jedzenie jest często źródłem poczucia bezpieczeństwa i przyjemności. Jedzenie stanowi więc regulator...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /niebieska Dodano /13.02.2014 Znaków /5 184

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PROBLEMY ŻYWIENIOWE OSÓB 0 NISKIM STATUSIE SPOŁECZNO-EKONOMICZNYM

  Analizy przyczyn gorszego zdrowia i obciążenia chorobami wskazują, że nierówności w zdrowiu mogą mieć również podłoże społeczne i ekonomiczne. Dotycz) to zarówno mieszkańców całego świata i odpowiada za różnice pomiędzy regionami i krajami, jak i mieszkańców poszczególnych krajów, wyrażajac się w...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /niebieska Dodano /13.02.2014 Znaków /6 518

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zachowania żywieniowe jako wynik wpływu społecznego

  Ludzie zmieniają swoje zachowania żywieniowe pod wpływem różnych czynników, w sposób bezpośredni, czyli bez uprzedniej zmiany proccsówr wewnętrznych, lub pośredni, czyli pod wpływem wcześniejszej zmiany uczuć, przekonań lub postaw. Zachowania świadome oddziałują zwrotnic na stany wewnętrzne...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /niebieska Dodano /13.02.2014 Znaków /4 560

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Informacyjny I normatywny wptyw społeczny a zmiana zachowania

  Zmiana zachowania i podporządkowanie sic oczekiwaniom innych osób może wynikać z faktu potraktowania zachowania innych w kategorii użytecznej informacji. co ujawnia istotę informacyjnego wpływu społecznego. W tym przypadku dostosowanie się wynika z przekonania, że inni bardziej poprawnie interpretują...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /niebieska Dodano /13.02.2014 Znaków /1 905

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RACJONALIZACJA ŻYWIENIA LUDNOŚCI I JEJ EFEKTY

  Zadaniem tej części podręcznika |est przedstawienie środków służących racjonalizacji żywienia społeczeństwa, co w konsekwencji ma prowadzić do jego lepszego stanu zdrowa. Poprawa sposobu żywienia ludności wymaga bowiem podjęcia wielu działań na róznycn szczeblach, zarówno na poziomie krajowym, jak i...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /niebieska Dodano /13.02.2014 Znaków /1 709

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BARIERY NA DRODZE ZMIANY ZACHOWAŃ ŻYWIENIOWYCH

  Jeśli informacja żywieniowa, z którą styka się człowiek jako odbiorca komunikatu perswazyjnego, jest dla niego istotna, ale nie jest zgodna z dotychczasowymi przekonaniami na dany temat, to może on doświadczyć dysonansu poznawczego, opisywanego jako stan dyskomfortu, czyli negatywnego emocjonalnego...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /niebieska Dodano /13.02.2014 Znaków /8 833

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Integracja w obrębie grup społecznych

  Każda osoba jest czionkicm określonej społeczności, jest w niej silnie osadzona i od niej uzależniona. Dla pełnego rozwoju jednostki konieczne jest poczucie więzi z innymi członkami wspólnoty. Z tego powodu lak ważne jest dziedzictwo kulturowe, czyli przckaz>wanie tradycji kulturowych z pokolenia na...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /niebieska Dodano /13.02.2014 Znaków /2 177

  praca w formacie txt

Do góry