Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Adaptacja sensoryczna

  adaptacja sensoryczna sensorical adaptation); 1) stan przystosowania —» receptora do optymalnego odbioru działających bodźców, np. a. do ciemności polega na stopniowo coraz lepszym spostrzeganiu słabo widocznych przedmiotów pod wpływem przebywania w ciemności; 2) obniżenie lub zanik wrażliwości na...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pawelwielki Dodano /18.02.2014 Znaków /463

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ablacja nowotworów przezskórna

  Ablacja nowotworów przezskórna (-, percuneous tumour ablationj; grupa zabiegów polegających na przezskórnym niszczeniu tkanki nowotworowej. Najczęściej leczenie takie stosuje się u chorych ze złośliwymi, pierwotnymi i przerzutowymi guzami wątroby. Najprostszą metodą jest a. alkoholowa polegająca na...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pawelwielki Dodano /18.02.2014 Znaków /895

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Adaptacja siatkówki

  (.adaptatio retinae, adaptation of retina); zdolność przystosowania się receptorów siatkówki do różnego oświetlenia. A.s. do przyćmionego oświetlenia nazywa się adaptacją do ciemności. Czynność oka zaadaptowanego do ciemności określa się jako widzenie skotopowe. A.s. do ciemności trwa ponad godzinę...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pawelwielki Dodano /18.02.2014 Znaków /915

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ablacja

  Ablacja abłation); metoda elektroterapii, stosowana w celu zwalczania niektórych —> zaburzeń rytmu serca. Polega na niszczeniu, izolacji lub modyfikacji wybranych struktur układu bodźcotwórczo-przewo-dzącego serca (np. dodatkowych dróg przewodzenia, węzła przedsionkowo-komoro-wego, pęczka Hisa) oraz ognisk...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pawelwielki Dodano /18.02.2014 Znaków /1 061

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Adaptacja społeczna

  adaptacja społeczna (—, social adaptation); przystosowanie się do nowego środowiska społecznego, nowych warunków, także zmniejszenie poczucia niepewności związanej z wykonywaniem —» pracy. Celem a.s. jest ułatwienie pracy w jej początkowym etapie oraz wyrobienie u nowych pracowników przyjaznej postaw wobec...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pawelwielki Dodano /18.02.2014 Znaków /655

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Absencja

  Absencja (-, absence); nieobecność. W organizacji pracy dotyczy nieobecności w pracy, usprawiedliwionej lub nie. Miernikiem a. jest wskaźnik a., tj. liczba roboczo-dni/godzin do ogólnej liczby dni/godzin przepracowanych w danym okresie sprawozdawczym. A. wpływa ujemnie na wyniki działania organizacji. Może...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pawelwielki Dodano /18.02.2014 Znaków /615

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Adopcja

  (adoptio, adoption); prawne przysposobienie cudzego dziecka i uznanie go za własne. W prawie polskim wyróżnia się trzy rodzaje a.: 1) pełną (ustają wówczas wszelkie prawa i obowiązki w stosunku do rodziców i krewnych, a powstają relacje rodzinne z nowymi rodzicami i krewnymi); 2) niepełną (osoby...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pawelwielki Dodano /18.02.2014 Znaków /655

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Absorpcja dwutlenku węgla

  absorpcja dwutlenku węgla carbon dioxide absorption); pochłanianie dwutlenku węgla (CO,), chemiczna eliminacja CO, z mieszaniny gazów podczas —► znieczulenia ogólnego wziew-nego. Najczęściej używa się do tego celu —>■ wapna sodowanego. Wydzielone ciepło jest ważnym wskaźnikiem poprawnego pochłaniania...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pawelwielki Dodano /18.02.2014 Znaków /816

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Afezja

  Caphasia); zaburzenie mowy będące następstwem uszkodzenia ośrodków korowych mowy w półkuli dominującej mózgu oraz ośrodków podkoro-wych spełniających funkcję integrującą. Wyróżniono a. ruchową i a. czuciową. A. ruchowa polega na upośledzeniu zdolności do wyrażania myśli za pomocą słów' pomimo...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pawelwielki Dodano /18.02.2014 Znaków /1 120

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Adaptacja ciążowa

  adaptacja ciążowa (,adaptatio gramdica, pregnancy adaptation); przystosowanie organizmu kobiety do zmian spowodowanych ciążą i jej rozwojem. Sprzyja rozwojowi płodu i chroni matkę przed szkodliwą dla jej ustroju inwazją tkanek jaja płodowego. Przykładem nieprawidłowej a.c. są choroby przebiegające z...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pawelwielki Dodano /18.02.2014 Znaków /594

  praca w formacie txt

Do góry