Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  SUKCESJE ZESPOŁÓW LEŚNYCH

   

  Podobnie jak inne zbiorowiska, tak i płaty zespołów leśnych wykazują tendencje do mniej lub więcej wyraźnych zmian. Są to jednak zmiany trudne do obserwacji, gdyż drzewa odznaczają się długim okresem życia.

  Mogą tutaj rozwijać się rozmaite zbiorowiska pionierskie, wkraczają jako pierwsze...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Herakles Dodano /23.02.2012 Znaków /1 284

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  METODY BADAŃ SUKCESJI ROŚLINNEJ

   

  Najwłaściwszą metodą badania sukcesji jest dokładne obserwowanie przez dłuższy czas, celem bezpośredniego uchwycenia zmian. Inną metodą jest metoda polegająca na wyznaczenie w terenie poletka stałego najlepiej o kształcie prostych figur geometrycznych. granice i wyznacza się przez wbicie w rogach...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Herakles Dodano /23.02.2012 Znaków /1 716

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POJĘCIE KLIMAKSU ROŚLINNEGO I JEGO DYSKUSJA

   

  Znamienną cechą różnych szczegółów sukcesyjnych w obrębie tej samej krainy geobotanicznej jest ich zbieżność - wszystkie zmierzają w kierunku niewielu zespołów, a w skrajnym przypadku nawet tylko jednego zespołu roślinnego. Takie zespoły nazywamy zespołami klimaksowymi lub kilku klimaksowi...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Herakles Dodano /23.02.2012 Znaków /1 327

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ODNAWIANIA FITOCENOZ I SUKCESJE ROŚLINNOŚCI

   

  Zmiany, które dokonują się w obrębie zespołów roślinności i ich fitocenoz. W związku z odnawianiem się ich składu gatunkowego, a więc bez istotnego przekształcania, nazywamy wewnętrzną dynamiką zbiorowisk. Na miejsce wymierających osobników wchodzą nowe. Wszystkie zespoły roślinne, chociażby...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Herakles Dodano /23.02.2012 Znaków /1 120

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZWIĄZEK STRUKTURY FITOCENOZ ZE STOSUNKAMI TERMICZNYMI ŚRODOWISKA

   

  Zbiorowiska roślinne przekształcają siedlisko w swoisty sposób częściowo już przez sam układ przestrzenny (zmiana warunków mikroklimatycznych przez samo wypełnienie roślinnością przestrzeni), częściowo zaś przez swe czynności życiowe.

  Dominująca rola przypada najwyższej warstwie ale jest...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Herakles Dodano /23.02.2012 Znaków /1 109

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZWIĄZEK STRUKTURY FITOCENOZY Z PROCESAMI SEZONOWYCH ZMIAN CZYNNIKÓW ŚRODOWISKA

   

  Zjawiska okresowe nie przebiegają równolegle u wszystkich gatunków roślin tej samej porze roku możemy znaleźć w badanym zbiorowisku jedne z nich w postaci kiełków, inne - nie ulistnionych jeszcze łodyg, inne - w pełni rozwoju wegetatywnego, w kwiecie czy wreszcie w stadium owocowania.

  Zakwitają...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Herakles Dodano /23.02.2012 Znaków /1 195

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZWIĄZEK STUKTURY FITOCENOZ ZE STOSUNKAMI WODNYMI ŚRODOWISKA

   

  Na właściwości siedliska, zarówno glebowe jak i klimatyczne, roślinność wywiera istotny wpływ, może przekształcać warunki w jakich bytuje.

  Zatem roślinność danego zespołu i jego siedlisko są ściśle ze sobą powiązane i mówią wzajemnie warunkujące się i wpływające na siebie części...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Herakles Dodano /23.02.2012 Znaków /782

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZYCZYNY ZMIENNOŚCI ROŚLINNOŚCI W EKOSYSTEMIE I KRAJOBRAZIE

   

  Każdy gatunek roślinny, wyjąwszy gatunki ginące, ma wrodzoną tendencję do rozmnażania się i zajmowania jak największej przestrzeni, ekspansji tej mogą położyć kres zewnętrznie warunki klimatyczne i glebowe, uniemożliwiające np.: przeważającej większości roślin osiedlanie się w terenach...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Herakles Dodano /23.02.2012 Znaków /1 744

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KONCEPCJA POTENCJALNEJ ROŚLINNOŚCI NATURALNEJ I DYNAMICZNEGO KRĘGU ROŚLINNEGO

   

  Krąg roślinności to najwyższa jednostka florystyczna systemu zbiorowisk. Obejmuje on całość zespołów roślinnych właściwych terytorialnym jednostkom geobotannicznym bardzo wysokiego rzędu.

  Jest niemal regułą, że roślinność danej jednostki geobotanicznej przenika tu i ówdzie poza jej granice...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Herakles Dodano /23.02.2012 Znaków /871

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KLASYFIKACJA ZBIOROWISK ROŚLINNYCH NA PODSTAWIE DYNAMIKI ICH ROZWOJU

   

  Podział zbiorowisk roślinnych ze względu na dynamikę ich rozwoju można wyróżnić kilka faz zaawansowania: inicjalną, optymalną, terminalną (schyłkową) szczególnym przypadkiem są fazy degeneracyjne i regeneracyjne.

  Należy przy tym rozgraniczyć trwałość poszczególnych płatów zespołu...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Herakles Dodano /23.02.2012 Znaków /723

  praca w formacie txt

Do góry