Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Test Ravena - opis badania

  Badania można przeprowadzać indywidualnie lub grupowo. Wersja grupowa jest wersją bar­dziej ekonomiczną, stąd chętnie jest wykorzy­stywana - szczególnie, gdy występuje konieczność przeprowadzenia diagnozy w du­żej grupie osób. Badani otrzymują 60 matryc - na każdej matrycy brak jest fragmentu rysun­ku -...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /krakuska Dodano /14.12.2012 Znaków /2 542

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Antygen

  Antygen jest to każda substancja, która ma zdolność wywoływania odpowiedzi odpornościowej (immunologicznej) organizmu i reagowania z produktem tej odpowiedzi - przeciwciałem. Wytworzone pod wpływem antygenu przeciwciała mogą krążyć jako wolne w osoczu krwi lub być związane na powierzchni limfocytów...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /krakuska Dodano /14.12.2012 Znaków /720

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Test Rorschacha

  Główne założenia, na których oparł sięH. Rorschach, konstruując swoją, metodę pochodzą z psychoanalitycznej teorii osobowości. Autor zakłada, że bodźce oddziaływujące na osobę są przez nią organizowane zależnie od posiadanych specyficznych potrzeb, motywacji, wewnę­trznych konfliktów...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /krakuska Dodano /14.12.2012 Znaków /4 878

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przeciwciała

  Przeciwciała są to substancje białkowe wytworzone przez organizm człowieka pod wpływem antygenów. Mają one zdolność reagowania z antygenem - tzn.. że poszczególne przeciwciała łączą się jedynie ze ściśle określonym antygenem. Przeciwciała są wydzielane przez limfocyty (tzw. limfocyty B) i...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /krakuska Dodano /14.12.2012 Znaków /351

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Test Rorschacha - opis badania

  Przed przeprowadzeniem badania psycholog przeprowadza wywiad lub rozmowę psychologi­czną. Badanie odbywa się jedynie w obecności psychologa. Badanemu prezentowane jest kolejno 10 kart, na których przedstawione są rysunki stworzone z. plam atramentowych (np. ryc. 15-3). Badany proszony jest o opowiedzenie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /krakuska Dodano /14.12.2012 Znaków /3 635

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Grupy krwi

  Krwinki czerwone każdego człowieka posiadają na swojej powierzchni charakterystyczny dla siebie zespół antygenów, które umownie podzielono na tzw. układy grupowe antygenów. Wprowadzenie drogą pozajelitową (np. poprzez transfuzję krwi) antygenu (krwinek czerwo­nych) z określonego układu grupowego do...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /krakuska Dodano /14.12.2012 Znaków /3 179

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Medycyna laboratoryjna

  Medycyna laboratoryjna obejmuje lę część diagnostyki medycznej, której działalność polega na analizie materiału biologicznego, pobranego od pacjenta. Materiałem biologicznym mogą być komórki, fragmenty tkanek (wycinki), całe narządy, płyny ustrojowe - np. osocze, płyn mózgowo-rdzeniowy, wysięk...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /krakuska Dodano /14.12.2012 Znaków /861

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Medycyna sądowa

  Medycyna sądowa jest nauką wykorzystującą wiedzę medyczną i biologiczną dla potrzeb wymiaru sprawiedliwości. Hemogenetyka sądowa stanowi dział medycyny sądowej, który zajmuje sic badaniem zmien­ności i dziedziczenia pol imorficznych markerów (cech) krwi i innych tkanek człowieka. W medycynie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /krakuska Dodano /14.12.2012 Znaków /499

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Test Kraepelina

  Badanie to polega na dodawaniu cyfr (wydrukowanych w kolumnach jedna pod drugą) i na zapisywaniu wyniku sumy. Ocena dotyczy - ogólnej liczby wykonanych działań, średniej liczby działań na minutę, rozpiętości wyników w różnych fazach badania, odsetek błędów itp. Badanie trwa zwykle 30 minut. Przy...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /krakuska Dodano /13.12.2012 Znaków /881

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TEST APERCEPCJI TEMATYCZNEJ MURRAYA

  Autor testu (H. A. Murray) oparł swoją metodę na własnej teorii osobowości. Przyjmuje on, że interakcje danej osoby ze środowiskiem są efektem oddziaływania środowiska oraz efektem posiadanego przez jednostkę unikalnego zespołu potrzeb, postaw i wartości. Potrzebami Murray nazywa specyficzne siły...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /krakuska Dodano /13.12.2012 Znaków /3 672

  praca w formacie txt

Do góry