Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Afiliacja

  afiliacja; potrzeba nawiązywania bliskich kontaktów społecznych i przynależności do kogoś lub do jakiejś grupy. A. łączy się z poczuciem, nie­pewności co do własnych przedsięwzięć i potrzebą wzmocnienia poczucia swej tożsamości. Potrzeba a. charakteryzuje osoby ze słabszym „ja".

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kacap Dodano /18.12.2012 Znaków /319

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  afonia

  afonia; brak głosu; występuje w wy­niku takich przyczyn, jak: operacyjne usunięcie strun głosowych, pod wpływem przeciążenia narządu głosu, wsku­tek przewlekłego zapalenia krtani i z in­nych powodów. A. może też być następstwem silnych przeżyć emocjo­nalnych, pod wpływem których wy­stępuje...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kacap Dodano /18.12.2012 Znaków /436

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Afazja całkowita

  afazja całkowita; A. totalna; znie­sienie wszystkich funkcji mowy z nie­możnością porozumiewania się, także za pomocą mimiki i gestów (amimia).

  afazja totalna -> afazja całkowita

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kacap Dodano /18.12.2012 Znaków /209

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Afazja czuciowa

  afazja czuciowa; A. sensoryczna; a. skroniowa; a. recepcyjna; wybiórcze zaburzenie rozumienia mowy przy zachowanym słuchu i możności mówie­nia. Percepcja wypowiedzi słownej może być całkowicie zniesiona (głucho­ta słowna — całkowita niemożność identyfikacji dźwięków mowy) lub w różnym stopniu...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kacap Dodano /18.12.2012 Znaków /1 330

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Afazja dynamiczna

  afazja dynamiczna; zaburzenie mo­wy spontaniczne i niemożność tworze­nia rozwiniętych wypowiedzi na żąda­ny temat, przy zachowanej zdolności powtarzania słów i lakonicznych od­powiedzi na pytania (jedna z form  afazji ruchowej).

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kacap Dodano /18.12.2012 Znaków /268

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Afazja ruchowa

  afazja ruchowa; a. motoryczna; a. czołowa; wybiórcze zaburzenie czyn­ności mowy, zdolności wyrażania myśli słowami. Ekspresja słowna może być całkowicie zniesiona (a. totalna) bądź w różnym stopniu zaburzona; zaburze­nie artykulacji głosek, niemożność płynnego łączenia ich w sylaby i słowa...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kacap Dodano /18.12.2012 Znaków /434

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Afazja amnestyczna

  afazja amnestyczna; A. nominalna; anomia; zaburzenie pamięci nazw i pojęć przy zachowanej zdolności różni­cowania znaczenia słów i łatwej aktua­lizacji nazwy po podpowiedzeniu pierwszej sylaby.

   

  afazja nominalna -> afazja amne­styczna

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kacap Dodano /18.12.2012 Znaków /280

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Afazja

  Zaburzenie mowy wynika­jące z uszkodzenia mózgu. W klasycz­nym podziale rozróżnia się a. motoryczną i sensoryczną. Pierwsza dotyczy ograniczenia lub zniesienia zdolności wypowiadania się; zwana jest też a. ruchową. Została opisana po raz pierwszy w 1861 r. przez francuskiego neurologa P. Broca, który...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kacap Dodano /18.12.2012 Znaków /1 730

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Adaptacja społeczna osób niepełno­sprawnych

  Przystosowanie do wa­runków życiowych zmienionych wsku­tek kalectwa i przez to wymagają­cych zmodyfikowania własnych postaw osoby niepełnosprawnej; także odpo­wiednie zmiany stosunku, jaki prze­jawia najbliższe otoczenie. Mimo za­kończonego procesu rehabilitacji lecz­niczej inwalida może nie uzyskiwać...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kacap Dodano /18.12.2012 Znaków /766

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Adaptacja starego człowieka

  Naby­wanie przez ustrój zdolności do życia w określonym środowisku. Jednym z kryteriów medycznych i psycholo­gicznych starości jest przebieg procesu adaptacji. Wraz ze starzeniem się czas adaptacji sukcesywnie wydłuża się. Adaptacja psychiczna człowieka stare­go, jej czas i skuteczność zależą: od...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kacap Dodano /18.12.2012 Znaków /1 016

  praca w formacie txt

Do góry