Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Amnezja

  amnezja; objaw z kręgu zaburzeń -> pamięci, niemożność przypomnienia sobie minionych zdarzeń, może być całkowita lub częściowa. Dotyczy zwy­kle okresu, w którym występowały zaburzenia świadomości (np. po ura­zach mózgu, zatruciach, w padaczce). Może obejmować pewien okres przed chorobą —...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kacap Dodano /18.12.2012 Znaków /370

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Alkoholizm

  alkoholizm; uzależnienie od alko­holu polegające m. in. na: utracie kontroli nad piciem, przeżywaniu obja­wów głodu alkoholowego, skoncentro­wanie myśli na piciu alkoholu i uży­waniu go w spospb przekraczający kulturowe wzorce przyjęte w środo­wisku pijącego oraz utracie zdolności reagowania na...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kacap Dodano /18.12.2012 Znaków /2 502

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Alalia

  alalia; afazja rozwojowa; występuje u dzieci przed zakończonym rozwojem mowy. Charakteryzuje się trudnościa­mi w rozumieniu przez dziecko mo­wy, w powtarzaniu usłyszanych przez nie wypowiedzi i ograniczeniami zdol­ności głośnego wypowiadania się. U dzieci z a. nie występują cechy pierwot­nego...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kacap Dodano /18.12.2012 Znaków /579

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Amplituda dźwięku

  amplituda dźwięku; cecha akustycz­na odpowiadająca natężeniu bodźca. Jest to maksymalne odchylenie drgają­cych cząsteczek od stanu spoczynkowego. ilustrowane na wykresie sinuso­idalnym pionowymi wychyleniami w stosunku do linii poziomej. Od wiel­kości a. zależy siła słyszanych...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kacap Dodano /18.12.2012 Znaków /332

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Alloplastyka sprężynowa

  alloplastyka sprężynowa; metoda operacyjna leczenia urazowych uszko­dzeń kręgosłupa (wprowadzona do praktyki klinicznej przez Weissa), po­legająca na zastąpieniu rozerwanych więzadeł kręgosłupa — parą sprężyn połączonych z haczykami zaczepio­nymi na łukach kręgów (zwykle dwa kręgi powyżej i...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kacap Dodano /18.12.2012 Znaków /1 054

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Agrawacja

  agrawacja; wyolbrzymianie (świa­dome lub podświadome) przez chore­go przeżywanych dolegliwości i za­burzeń. Może występować w choro­bach somatycznych, w -> nerwicach, w -> depresji, w -> psychozach reak­tywnych i innych zaburzeniach psy­chicznych. Wystąpieniu i utrwalaniu a. sprzyja sytuacja, w której...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kacap Dodano /18.12.2012 Znaków /458

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Akton

  akton; mięsień lub część (np. głowa) mięśnia, którego włókna mają jedna­kowy lub zbliżony kierunek przebiegu względem osi obrotu w stawach, ponad którymi przebiega. A. składa się z setek lub tysięcy jednostek motorycznych. Liczba pobudzonych jednostek motorycznych decyduje o wartości siłowej a...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kacap Dodano /18.12.2012 Znaków /546

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Agresja

  agresja; wrogie zachowanie fizyczne lub słowne skierowane wobec otocze­nia lub wobec siebie (autoagresja), wywołane psychicznymi stanami emo­cjonalnymi, takimi jak: gniew, strach, lęk, napięcie, rozdrażnienie. A. może być skierowana na osobę lub przed­miot wywołujący te emocje lub na obiekt...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kacap Dodano /18.12.2012 Znaków /783

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Aktywność bioelektryczna mięśnia

  aktywność bioelektryczna mięśnia; wytwarzanie potencjałów elektrycz­nych w czasie czynności włókien mięś­niowych ->jednostki motorycznej mięśnia. Są to prądy o częstotliwości od kilku Hz do kilku kHz. o na­pięciu od kilku u,V do kilku mV. Rejestracja tych prądów nazywa się ->...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kacap Dodano /18.12.2012 Znaków /358

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Akalkulia

  akalkulia; utrata zdolności liczenia i rachowania.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kacap Dodano /18.12.2012 Znaków /51

  praca w formacie txt

Do góry