Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  asfiksja

  asfiksja; zatrzymanie oddechu u noworodka, które może spowodować zagrożenie życia lub prawidłowego rozwoju wskutek ewentualnego za­trucia mózgu.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kacap Dodano /20.12.2012 Znaków /167

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Antropotechnika

  antropotechnika; w krajach anglo­saskich określana także jako inżynieria ludzka albo zhumanizowana technika. Domeną jej zainteresowania są: 1) zasięgi ruchów kończyn przy dowolnej postawie; 2) postawa ciała determino­wana przez wykonywaną czynność; 3) ruchy ciała, głównie kończyn. Me­tody pomiarowe...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kacap Dodano /20.12.2012 Znaków /608

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Audiometr

  audiometr; aparat służący do szcze­gółowej oceny stopnia i jakości ubytków słuchu. W ocenie audiometrycz­nej bierze się pod uwagę częstotliwość słyszanych tonów oraz ich natężenie. Na podstawie badania sporządza się wykres (audiogram) oparty na tych dwóch parametrach. W standardo­wych badaniach...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kacap Dodano /20.12.2012 Znaków /835

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Astazja

  astazja; niemożność utrzymania po­zycji stojącej, występuje zwykle wraz z abazją. Może stanowić objaw konwersyjny w nerwicy histerycznej, wy­stępuje także w chorobach móżdżku, płatów czołowych, błędnika.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kacap Dodano /20.12.2012 Znaków /243

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Aparat słuchowy

  aparat słuchowy; w potocznym rozu­mieniu urządzenie wzmacniające słuch, inaczej proteza słuchowa. Rozróżnia się a. s. indywidualne, noszone przez osoby z uszkodzonym słuchem, oraz stołowe, inaczej stacyjne, instalowane w pomieszczeniach (najczęściej w kla­sach szkolnych). Ten drugi rodzaj a. s...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kacap Dodano /20.12.2012 Znaków /1 738

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Astenia

  astenia; osłabienie odporności ner­wowej. Jedna z postaci nerwicy charak­teryzująca się zwiększoną podatnością na frustrację, niezdolnością przeciw­stawiania się przeszkodom życiowym, poddawaniem się losowi. A. według typologii Kretschmera wiąże się z po­datnością na zaburzenia...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kacap Dodano /20.12.2012 Znaków /329

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Apraksja

  apraksja; niezdolność wykonywania ruchów celowych występująca przy prawidłowym intelekcie i zachowanej sprawności rąk, wynikająca z innych przyczyn niż porażenie, brak koordy­nacji ruchowej, niedowłady. A. ideacyjna polega na zaburzeniu w tworzeniu pojęcia danego ruchu. Objawy a. występują przy...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kacap Dodano /20.12.2012 Znaków /420

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Astenia mózgowa

  astenia mózgowa; konsekwencja chorób zapalnych mózgu lub opon, a także innych schorzeń (ciężkich zatruć, niedożywienia, urazów mechanicznych), polegająca na osłabieniu aktywności intelektualnej dziecka. Dzieci z a. m. uczą się wolniej i z większym trudem, przejawiają większą od zdrowych...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kacap Dodano /20.12.2012 Znaków /463

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Aquavibron

  aquavibron; uniwersalny aparat do masażu wibracyjnego. Drgania mem­brany w tym aparacie wywołane strumieniem wody z sieci wodociągo­wej przenoszone są na żądaną okolice ciała. A. wykorzystywany jest do masażu w stanach pourazowych, w chorobach gośćcowych i niektórych schorzeniach obwodowego układu...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kacap Dodano /20.12.2012 Znaków /364

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Atetoza

  atetoza; zespół ruchów mimowol­nych najczęściej występujących w prze­ciwstawnych częściach ciała. Charak­teryzuje się powolnością przebiegu i doprowadza do niezwykłych ułożeń kończyn (w nadmiernym powolnym wyproście, zgięciu lub skręcie) lub groteskowych powolnych gestów gło­wy i grymasów...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kacap Dodano /20.12.2012 Znaków /365

  praca w formacie txt

Do góry