Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Badanie pracy

  badanie pracy; przeprowadza się dla potrzeb rehabilitacji zawodowej (przemysłowej); jest to badanie czyn­ności wykonywanych przez człowieka w związku z realizacją celów produkcyjnych. Metody b. p. opierają się w większości przypadków na: 1) bez­pośrednich obserwacjach funkcjono­wania układu...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kacap Dodano /20.12.2012 Znaków /1 564

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Binet Alfred

  Binet Alfred (1857-1911); psycho­log francuski, założyciel i długoletni kierownik pierwszego we Francji La­boratorium Psychologicznego w Paryżu, twórca — wspólnie z Th. Simo­nem — pierwszej baterii testów służą­cych do oceny inteligencji dziecka; została ona opublikowana po raz pierwszy w 1905 r. i...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kacap Dodano /20.12.2012 Znaków /496

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bariery psychologiczne w rehabili­tacji

  bariery psychologiczne w rehabili­tacji; przeszkody, jakie w rehabilitacji stwarzają niewłaściwe postawy społeczne, brak zrozumienia realnych potrzeb, praw i sytuacji osób nie­pełnosprawnych. Niedocenianie tych potrzeb i lekceważenie obowiązków, jakie ma do spełnienia wobec osób niepełnosprawnych...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kacap Dodano /20.12.2012 Znaków /1 320

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Balizm

  balizm; zespół ruchów mimowol­nych obejmujących mięśnie tułowia i kończyn o charakterze ruchów obro­towych. Najczęściej występuje jedno­stronnie (hemibalizm). Zob. też hiperkineza.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kacap Dodano /20.12.2012 Znaków /226

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bioenergia

  bioenergia; zasób rezerw tkwiących w organizmie, które mogą być wy­korzystywane w procesie przywracania równowagi nerwowej, zachwianej lub naruszonej wskutek przeżyć streso­wych lub wyczerpania. B. jest wzmac­niana za pomocą specjalnych form oddziaływania psychoterapeutycznego, zbliżonych do relaksacji i...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kacap Dodano /20.12.2012 Znaków /415

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bezpieczeństwo w sporcie inwalidów

  bezpieczeństwo w sporcie inwalidów; opiera się na podstawowym założeniu, że sport nie może wpływać ujemnie na stan fizyczny i psychiczny inwalidy, pogłębiać jego inwalidztwa lub powodwać nowe urazy czy kalectwa. B. w sporcie inwalidów uzależnione jest od szeregu czynników. Są to: właściwy dobór...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kacap Dodano /20.12.2012 Znaków /1 278

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Balkonik wysoki z podparciem pa­chowym

  balkonik wysoki z podparciem pa­chowym; typ balkonika do nauki chodzenia, służący pacjentom z niedo­władami znacznego stopnia, gdy funkcja kończyn górnych jest na tyle upośledzona, że nie zabezpiecza pa­cjenta przed upadkiem (np. selerosis multiplex, dystrophia musculorum pro­gressiva); pacjent musi...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kacap Dodano /20.12.2012 Znaków /544

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bezwład połowiczy

  bezwład połowiczy; hemiplegia; po­rażenie kończyn po stronie przeciwnej do uszkodzenia dróg piramidowych — najczęściej w obrębie torebki we­wnętrznej. Najczęstszą przyczyną to­rebkowego bezwładu połowiczego jest krwotok z jednej z gałązek tętnicy środkowej.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kacap Dodano /20.12.2012 Znaków /303

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Badania dynamometryczne i ergometryczne

  badania dynamometryczne i ergometryczne; obiektywna metoda oceny siły mięśni wykonujących dany ruch. Pomiary dynamometryczne wykonuje się za pomocą różnego typu dynamometrów: sprężynowych lub specjal­nie skonstruowanych w oparciu o technikę tensometrii elektrooporowej przyrządów pomiarowych...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kacap Dodano /20.12.2012 Znaków /1 400

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Badania longitudinalne

  badania longitudinalne; badania po­dłużne: odnoszące się do prac prowadzonych przez dłuższy czas, gdy można uchwycić dynamikę zmian wy­stępujących u badanych osób. Są to badania podejmowane często w zespole wielospecjalistycznym, wymagające poważniejszych nakładów finansowych i mające dużą...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kacap Dodano /20.12.2012 Znaków /357

  praca w formacie txt

Do góry