Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Biomechanizm

  biomechanizm; łańcuch biokinematyczny, w którym przy jednym członie nieruchomym, tzw. podstawie, po­zostałe człony wykonują określone ruchy. W układzie ruchowym czło­wieka podstawę tworzy zwykle więcej niż jeden człon (np. obręcz barkowa wraz z kręgosłupem dla łańcucha biokinematycznego...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olega Dodano /20.12.2012 Znaków /882

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ból

  ból; przykre wrażenie psychofizycz­ne stanowiące w fizjologii jeden z rodzajów czucia (czucie nociceptywne), za pośrednictwem którego organizm uzyskuje informacje o działaniu czyn­ników szkodliwych, zagrażających jego równowadze biofizycznej. Towarzyszy on prawie wszystkim procesom choro-, bowym i...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olega Dodano /20.12.2012 Znaków /824

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Biofeedback

  biofeedback; metoda kontrolowania własnego stanu psychofizycznego, wy­korzystująca mniej lub bardziej zło­żoną rejestrację elektrofizjologiczną w celu uzyskania optymalnego stanu re­laksacji. B. sprzyja opanowaniu umie­jętności wypoczywania i odzyskiwania sił. B. w ostatnich latach został...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olega Dodano /20.12.2012 Znaków /701

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Balkoniki z podparciami dłoniowymi

  balkoniki z podparciami dłoniowymi; służą do nauki chodzenia po prze­bytych chorobach upośledzających funkcję kończyn dolnych. Produko­wane są następujące rodzaje balko­ników: z czterema punktami pod­parcia : dwa przednie zakończone kół­kami, dwa tylne zabezpieczone na­kładkami gumowymi...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kacap Dodano /20.12.2012 Znaków /1 141

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Biblioterapia

  biblioterapia; jedna z metod psy­choterapii wykorzystująca różne formy twórczości literackiej (poezję, twór­czość beletrystyczną, materiały informacyjne — np. prasę, sztuki teatral­ne, film itp.) do celów terapeutycznych. Stosowana jest zarówno w psy­choterapii indywidualnej, jak i grupowej. Wyróżnia...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kacap Dodano /20.12.2012 Znaków /808

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Balneoterapia

  balneoterapia; metoda leczenia fizy­kalnego za pomocą naturalnych środ­ków leczniczych, do których zalicza się: kąpiele, wody mineralne, słońce i powietrze. B. stosowana jest zwykle jako środek leczniczy w uzdrowiskach.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kacap Dodano /20.12.2012 Znaków /252

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bilans energetyczny organizmu ludz­kiego

  bilans energetyczny organizmu ludz­kiego; uzależniony jest od mechaniz­mów, które z jednej strony zabezpie­czają jakość i ilość doprowadzanego pożywienia, a z drugiej regulują wiel­kość przemian energetycznych za­chodzących u człowieka. Źródłem energii dla organizmu człowieka jest utlenianie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kacap Dodano /20.12.2012 Znaków /1 796

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Barierki

  barierki; długie poręcze wolnosto­jące, trwale przymocowane do podłoża, stosowane do nauki chodzenia w przypadkach znacznych niedowła­dów lub porażeń kończyn dolnych, niedowładów połowiczych lub za­burzeń równowagi.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kacap Dodano /20.12.2012 Znaków /263

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bilanse zdrowia

  bilanse zdrowia; system okresowej oceny stanu zdrowia dzieci realizo­wany w placówkach leczniczych (pe­diatrycznych). Są to badania, których schemat został opracowany w Insty­tucie Matki i Dziecka, mające na celu wykrycie i zewidencjonowanie wszelkich poważniejszych odchyleń od normy występujących w...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kacap Dodano /20.12.2012 Znaków /898

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bariery architektoniczne i urbani­styczne

  bariery architektoniczne i urbani­styczne; niedostosowanie środowiska (otoczenia) osoby niepełnosprawnej do jej możliwości, utrudniające, zwła­szcza w przypadkach uszkodzonego narządu ruchu lub obniżonej wydol­ności wysiłkowej (ludzie w wieku star­szym), normalne w nim funkcjono­wanie, to jest...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kacap Dodano /20.12.2012 Znaków /1 333

  praca w formacie txt

Do góry