Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Ciepłolecznictwo

  ciepłolecznictwo; metoda leczenia fizykalnego, polegająca na doprowa­dzeniu do tkanek energii cieplnej.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olega Dodano /03.01.2013 Znaków /109

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Chód

  chód; rytmiczne, naprzemianstronne ruchy kończyn dolnych, pozwalające na przesuwanie ciała z miejsca na miejsce. Ch. jest czynnością złożoną, automatyczną, składającą się z dwóch faz identycznych dla obu kończyn: wykroku i podporu: w trakcie tego cyklu zachodzi moment utrzymania ciała w...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olega Dodano /03.01.2013 Znaków /2 657

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czas wolny

  czas wolny; czas, który może być spożytkowany bądź na swobodny wy­poczynek, bądź na aktywność innego rodzaju poza pracą zarobkową i kształ­ceniem. Używa się zamiennie określeń: wczasy, rekreacja, wypoczynek. Naj­częstsze formy rekreacji to: odpoczy­nek, zabawa i realizowanie indywidual­nych...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olega Dodano /03.01.2013 Znaków /1 065

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Choroba Taya-Sachsa

  choroba Taya-Sachsa; idiotyzm amaurotyczny; spowodowany jest za­burzeniami w przemianie tłuszczowej uwarunkowanymi genetycznie; wystę­puje najczęściej w rodzinach żydow­skich. Ujawnia się między 3 a 10 miesiącem życia i łączy z głębokim upośledzeniem umysłowym i ślepotą (amaurosis); kończy...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olega Dodano /22.12.2012 Znaków /359

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Choroby płucne

  choroby płucne; z dużej liczby cho­rób pneumonologicznych ze względu na rangę problemu i wynikające stąd potrzeby diagnostyczne, terapeutycz­ne, rehabilitacyjne, organizacyjne, ekonomiczne i społeczne można wydzielić gruźlicę układu oddechowego i przewlekłe choroby układu oddechowego. Przewlekłe...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olega Dodano /22.12.2012 Znaków /1 505

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Choroba wieńcowa

  choroba wieńcowa; choroba niedo­krwienna serca, powstaje wówczas, gdy przez mięsień sercowy przepływa niedostateczna ilość krwi (tlenu) w stosunku do zapotrzebowania. Roz­różnia się postać ch. w. z przejścio­wymi objawami bólowymi, ustępują­cymi po zmniejszeniu zapotrzebowania na tlen (zmniejszenie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olega Dodano /22.12.2012 Znaków /1 004

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Choroby społeczne

  choroby społeczne; choroby występu­jące masowo w danej społeczności, a mające powiązanie z jej warunkami życiowymi i społecznymi. Na ogół mają one charakter chorób prze­wlekłych. Nie jest to ściśle określona grupa chorób, lecz podlegająca zmia­nom. Aktualnie w Polsce do ch. s. zalicza się...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olega Dodano /22.12.2012 Znaków /415

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Choroba zwyrodnieniowa stawów

  choroba zwyrodnieniowa stawów; charakteryzuje się zmianami destruk­cyjnymi chrząstek stawowych, spowo­dowanymi ich starzeniem się, uszko­dzeniem mechanicznym, toksycznym i in. Zmiany towarzyszące — odczynowe lub nowotworzenie kości na styku jej z chrząstką (osteofity). Powodują one dolegliwości...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olega Dodano /22.12.2012 Znaków /843

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Choroby układu oddechowego — nie­swoiste przewlekłe

  choroby układu oddechowego — nie­swoiste przewlekłe; wg klasyfikacji WHO (sympozjum w Moskwie 1962 r.) do ch. u. o. tego typu zalicza się: przewlekłe zapalenie oskrzeli, zespoły zaporowe odwracalne (dychawica) i nieodwracalne, rozedmę płuc, rozstrze­nie oskrzeli, przewlekłe zapalenie płuc i...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olega Dodano /22.12.2012 Znaków /1 006

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Choroby demielinizacyjne

  choroby demielinizacyjne; grupa chorób, których wspólną cechą jest pierwotny rozpad osłonek mielino-wych włókien nerwowych w ośrodkowym układzie nerwowym (stwardnie­nie rozsiane, choroba Schildera, choro­ba Bało, choroba Devica).

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olega Dodano /22.12.2012 Znaków /276

  praca w formacie txt

Do góry