Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Czynność mięśnia

  czynność mięśnia; 1) w znaczeniu fizjologicznym — skurcz mięśnia, po­legający na przesuwaniu filamentów (nici aktyny i miozyny). Rozróżnia się skurcz izometryczny, gdy mięsień kurczy się bez zmiany długości, skurcz izotoniczny, gdy mięsień zmienia dłu­gość bez zmiany napięcia, skurcz...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olega Dodano /03.01.2013 Znaków /1 339

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Człon biokinematyczny

  człon biokinematyczny; pojęcie przy­jęte z teorii maszyn i mechanizmów do oznaczania podstawowych elemen­tów struktury -> biomechanizmu. W tym ujęciu członami są kości, trakto­wane jako ciała sztywne. W praktyce c. b. są to części układu ruchu, np. ramię, przedramię, paliczek palca, gło­wa...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olega Dodano /03.01.2013 Znaków /486

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czynności nerwowe wyższe

  czynności nerwowe wyższe; zespół czynności psychicznych związanych z funkcją kory mózgowej ludzi (lewej półkuli mózgu u osób praworęcznych), umożliwiający pracę twórczą i wyra­żanie myśli oraz porozumiewanie się za pomocą symboli dźwiękowych, gra­ficznych i gestowych. Należą do nich: mowa i...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olega Dodano /03.01.2013 Znaków /1 004

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czynnik Rh

  czynnik Rh — niezgodność grupy krwi; występuje wówczas, gdy w wy­niku dziedziczenia przez płód do­datniego czynnika Rh od ojca i prze­dostania się krwinek Rh (plus) do krwi obiegu matki wytwarzają się u niej przeciwciała, ponieważ posiada ona czynnik Rh minus. Pierwsze dziecko urodzone z...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olega Dodano /03.01.2013 Znaków /753

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czynności ruchowe

  czynności ruchowe; z punktu widze­nia działania człowieka dzielimy na ruchy: a) docelowe; b) powtarzalne; c) ciągłe; d) seryjne. Ruchy docelo­we polegają na sięganiu do urządzeń sterujących w celu zadziałania nimi lub po określony przedmiot. Czas wykonywania ruchów docelowych jest w zasadzie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olega Dodano /03.01.2013 Znaków /2 630

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czynniki fizykalne

  czynniki fizykalne; różne postacie energii, które w sposób sobie właściwy oddziałują na ustrój. Dzielą się na naturalne i sztuczne. Do najistotniej­szych zalicza się termiczne, fotoche­miczne, mechaniczne i kinetyczne. Efektem działania cz. f. jest odczyn powstający w tkankach. Może mieć charakter...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olega Dodano /03.01.2013 Znaków /749

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czynniki jatrogenne

  czynniki jatrogenne w rehabilitacji; postępowanie szkodliwe z punktu wi­dzenia zdrowia psychofizycznego i usprawniania, które w sposób nie­zamierzony spowodowało niekorzystne zmiany w ogólnym stanie osób niepełnosprawnych poddanych rehabi­litacji. Przykładem c. j. w rehabili­tacji może być niewłaściwie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olega Dodano /03.01.2013 Znaków /523

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czynniki nadawania i spostrzegania sygnałów

  czynniki nadawania i spostrzegania sygnałów; można podzielić na psycho-fizjologiczne (dotyczące procesu spostrzegania do chwili, w której sygnał dojdzie do oka) oraz organiza­cyjno-techniczne (oświetlenie, czy­stość powietrza, ustawienie maszyny i człowieka, odległość między punk­tami obserwacji a...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olega Dodano /03.01.2013 Znaków /1 885

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ciśnienie płucne

  ciśnienie płucne; wartość c. p. zależy od rytmu serca. U chorych z migo­taniem przedsionków wskaźnik obni­żenia się c. p. jest wyraźnie mniejszy aniżeli u chorych z rytmem zato­kowym. Po efektywnej kardiowersji elektrycznej wartości ciśnienia są takie same w obu grupach chorych. Naj-wyraźniejsze...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olega Dodano /03.01.2013 Znaków /856

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Chód stylowy

  chód stylowy; zestaw różnych ćwi­czeń dla osób z amputacją kończyn dolnych na różnych poziomach, ma­jący na celu wykazanie przez inwali­dów sprawności poruszania się w róż­nych warunkach i umiejętności ra­dzenia sobie przy pokonywaniu prze­szkód. Ch. s. nie jest klasyczną kon­kurencją sportową...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olega Dodano /03.01.2013 Znaków /1 071

  praca w formacie txt

Do góry