Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Ćwiczenia kaszlowe

  ćwiczenia kaszlowe; polegają na nauce skutecznego kaszlu między in­nymi przez ćwiczenia oddechowe. Bardzo głęboki zatrzymany . wdech wyzwala zwykle odruch kaszlowy.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olega Dodano /03.01.2013 Znaków /176

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ćwiczenia rozciągające

  ćwiczenia rozciągające; mają na celu zwiększenie amplitudy ruchów oddechowych, zwłaszcza w przypadku zrostów opłucnej. Charakter ćwiczeń podobny do ćwiczeń uruchamiających.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olega Dodano /03.01.2013 Znaków /202

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ćwiczenia kontralateralne

  ćwiczenia kontralateralne; wykonuje się je w celu uzyskania napięcia mięśniowego w kończynie, w której działanie bezpośrednie nie jest możli­we, np. z powodu unieruchomienia jej w opatrunku gipsowym. W ć. k. wy­konuje się ruchy z maksymalnym oporem przeciwną kończyną. C. k. należą do grupy...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olega Dodano /03.01.2013 Znaków /405

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ćwiczenia czynne wolne

  ćwiczenia czynne wolne; stosowane są w celu zwiększenia siły mięśniowej grup mięśniowych częściowo osłabio­nych. Stanowią ogniwo pośrednie w działaniu zmierzającym do uzyskania pełnego powrotu funkcji siły w ćwiczo­nych mięśniach. Polegają na pokony­waniu ciężaru części ciała, którą...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olega Dodano /03.01.2013 Znaków /633

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ćwiczenia czynno-bierne

  ćwiczenia czynno-bierne; stosowane są w celu zwiększenia zakresu ruchu w stawach przez czynne rozluźnienie napiętych grup mięśniowych, przeciw­działających ruchowi na skutek czyn­nika bólowego. Ruch prowadzony jest biernie ręką fizjoterapeuty w tempie wolnym, a ćwiczony pacjent stara się czynnie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olega Dodano /03.01.2013 Znaków /432

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ćwiczenia fizyczne dla ludzi starszych

  ćwiczenia fizyczne dla ludzi starszych; mogą być prowadzone indywidualnie i w grupach, organizowanych np. przez ogniska Towarzystwa Krzewienia Kul­tury Fizycznej, w -> klubach senio­ra, -> państwowych domach pomocy społecznej dla ludzi starszych, w ośrod­kach wczasowych i sanatoriach. Wła­ściwy dobór...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olega Dodano /03.01.2013 Znaków /2 318

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ćwiczenia bierne

  ćwiczenia bierne; stosowane w celu Utrzymania prawidłowego zakresu ru­chu w stawach pozbawionych możli­wości wykonywania ruchu czynnego wskutek niedowładów lub porażeń mięśniowych. Wpływają korzystnie na krążenie obwodowe, wspomagając od­pływ krwi żylnej z obwodu. Wykony­wane są przez...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olega Dodano /03.01.2013 Znaków /552

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ćwiczenia czynne oporowe

  ćwiczenia czynne oporowe; stosowa­ne w celu zwiększenia siły mięśnio­wej tych grup mięśniowych, w których siła z różnych przyczyn została nie­znacznie osłabiona. Do ć. cz. oporo­wych kwalifikują się mięśnie swobod­nie pokonujące masę części ciała, którą zawiadują ruchowo, z dodatkowym...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olega Dodano /03.01.2013 Znaków /2 014

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ćwiczenia czynne w odciążeniu

  ćwiczenia czynne w odciążeniu; sto­suje się je w celu zwiększenia siły grup mięśniowych, gdy jej zmniejsze­nie nie pozwala na czynne pokonanie przez nie ciężaru kończyny (lub jej części) sterowanej przez nie. C. cz. w odciążeniu można prowadzić po­mimo występowania bólu i przy nie­pełnych...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olega Dodano /03.01.2013 Znaków /1 025

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czynniki zagrożenia

  czynniki zagrożenia; czynniki ryzy­ka; cechy, objawy lub sposoby zacho­wania się ludzi sprzyjające zachorowa­niu na chorobę wieńcową i inne choro­by układu krążenia. Do cz. z. zalicza się: wiek od 40 do 60 lat, płeć męska -> nadciśnienie tętnicze -> hipercholesterolemię, -> palenie tytoniu...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olega Dodano /03.01.2013 Znaków /1 249

  praca w formacie txt

Do góry