Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  ćwiczenia wzmacniające mięśnie od­dechowe

  ćwiczenia wzmacniające mięśnie od­dechowe; ćwiczenia przepony, mięśni brzucha i mięśni warunkujących ruch żebrowy podczas pogłębionego od­dychania. Stosuje się ćwiczenia wy­biórcze, wykorzystując zmiany am­plitudy ruchów przepony i żeber w położeniu na boku, w bocznych skło­nach kręgosłupa...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olega Dodano /03.01.2013 Znaków /549

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Daltonizm

  daltonizm; nierozpoznawanie barw, najczęściej wrodzone i przekazywane dziedzicznie jako cecha recesywna, nie­kiedy spowodowana urazem lub scho­rzeniem (siatkówki, nerwu wzrokowe­go). W ogromnej większości przy­padków jest to nierozróżnianie barwy czerwonej i zielonej. Inne zaburzenia percepcji barw...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olega Dodano /03.01.2013 Znaków /713

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ćwiczenia samowspomagane

  ćwiczenia samowspomagane; są ćwi­czeniami kombinowanymi. Wykonuje je pacjent, wykorzystując zdrowe koń­czyny najczęściej górne, do biernego prowadzenia ruchu w porażonych częściach ciała. Dla kończyn prowa­dzących ruch są to ćwiczenia czynne, natomiast dla chorych — bierne. Wspomaganie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olega Dodano /03.01.2013 Znaków /571

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ćwiczenia mięśni szkieletowych u cho­rych po komisurotomii mitralnej

  ćwiczenia mięśni szkieletowych u cho­rych po komisurotomii mitralnej; sta­nowią, obok ćwiczeń oddechowych, ważny element rehabilitacji poopera­cyjnej. Długotrwała wada mitralna z objawami niewydolności układu krążenia powoduje gorsze ukrwienie układu mięśniowego, a to prowadzi do ich...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olega Dodano /03.01.2013 Znaków /1 740

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ćwiczenia synergistyczne

  ćwiczenia synergistyczne; stanowią grupę ćwiczeń stosowanych w kinezy­terapii indywidualnej w celu wywoła­nia napięcia mięśniowego w tych ze­społach dynamicznych, w których bez­pośrednie działanie ruchem jest nie­możliwe, np. z powodu unieruchomie­nia kończyny w opatrunku gipsowym. Oddziaływanie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olega Dodano /03.01.2013 Znaków /757

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ćwiczenia oddechowe

  ćwiczenia oddechowe; mają zapewnić prawidłowe funkcjonowanie układu oddechowego przez zwiększenie rucho­mości klatki piersiowej i poprawę siły mięśni oddechowych, głównie przepony i mięśni międzyżebrowych zewnętrznych. Ważnym elementem ć. o. są pozycje ułożeniowe, które pozwalają celowo...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olega Dodano /03.01.2013 Znaków /1 510

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ćwiczenia ogólnokondycyjne

  ćwiczenia ogólnokondycyjne; mają podnieść na możliwie najwyższy po­ziom wydolność fizyczną człowieka niepełnosprawnego przez zwiększoną aktywność ruchową części ciała nie objętych procesem chorobowym. Sta­nowią zasadniczą grupę ćwiczeń kinezyterapii ogólnej. Prowadzone są zbiorowo (w...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olega Dodano /03.01.2013 Znaków /1 436

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ćwiczenia redresyjne

  ćwiczenia redresyjne; wykonuje się je w celu likwidacji stawowych ogra­niczeń ruchu przy użyciu siły zewnętrz­nej, którą zawsze jest ręka fizjotera­peuty. Wejście w granice bólu jest czynnikiem charakteryzującym te ćwi­czenia i jednocześnie różniącym je od ćwiczeń biernych. Ć. r. powinny być...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olega Dodano /03.01.2013 Znaków /692

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ćwiczenia ipsilateralne

  ćwiczenia ipsilateralne; ćwiczenia czynne oporowe z grupy ćwiczeń synergistycznych, w których wynik ćwiczenia w postaci napięcia mięśnio­wego zostaje przeniesiony na sąsiednie zespoły mięśniowe tej samej kończyny. Stosuje się je wtedy, gdy nie można bezpośrednio oddziaływać na wybrane...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olega Dodano /03.01.2013 Znaków /473

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ćwiczenia relaksacyjne

  ćwiczenia relaksacyjne; mogą mieć charakter ogólnoustrojowy i lokalny. Większe znaczenie przypisuje się ć. r. o oddziaływaniu ogólnym. Celem ich jest relaksacja (odpoczynek) całego ciała, wyrażona odczuciem ciężkości, bezwładu i zmniejszoną możliwością percepcji bodźców pochodzących ze...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olega Dodano /03.01.2013 Znaków /919

  praca w formacie txt

Do góry