Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Demencja

  demencja; otępienie; obniżenie sprawności umysłowej związane z prze­bytym schorzeniem psychicznym lub nerwowym. Stany dementywne wystę­pują zwykle w konsekwencji organicz­nych uszkodzeń ośrodkowego układu nerwowego i towarzyszą zaawansowa­nym stadiom niektórych postępują­cych chorób lub...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olega Dodano /03.01.2013 Znaków /2 609

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Diagnoza społeczna

  Diagnoza społeczna; zespół czynności rozpoznawania społecznych uwarun­kowań losów jednostki na tle jej środowiska rodzinnego, szkolnego, w miejscu pracy i sąsiedztwie. D. s. stoso­wana jest do rozpoznawania przyczy­ny niezadowalającego przystosowa­nia jednostki, grupy społecznej, bądź też całego...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olega Dodano /03.01.2013 Znaków /501

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Depresja

  depresja; zespół depresyjny; obniże­nie nastroju pochodzenia chorobo­wego, głębsze i dłużej trwające niż prawidłowe reakcje emocjonalne na trudności lub nieszczęścia spotykane w życiu. D. przejawia się przygnę­bieniem, przeżywaniem smutku i cier­pienia, ujemnym zabarwieniem uczu­ciowym...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olega Dodano /03.01.2013 Znaków /2 595

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Defekt schizofreniczny

  defekt schizofreniczny; określenie stosowane dawniej w przypadkach przewlekłej -> schizofrenii o względnie ustabilizowanym przebiegu, z wysuwa­jącymi się na pierwszy plan: zuboże­niem życia afektywnego, obniżeniem aktywności, nasilonymi cechami w autyzmu, ubóstwem zainteresowań. Nasilenie tych objawów...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olega Dodano /03.01.2013 Znaków /654

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Debilizm

  debilizm; tradycyjna nazwa upośle­dzenia umysłowego lekkiego stopnia, charakteryzującego się wyraźnie obni­żoną sprawnością intelektualną, uniemożliwiającą w większości przypadków sprostanie wymaganiom progra­mu szkoły masowej. Dzieci debilne charakteryzują się trudnościami w my­śleniu...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olega Dodano /03.01.2013 Znaków /397

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Degeneracja, symptomy

  degeneracja, symptomy; oznaki w budowie anatomicznej świadczące o cechach zwyrodnieniowych, występu­jące częściej u osób upośledzonych umysłowo niż w ogólnej populacji. Niektóre postacie upośledzenia umy­słowego, zwłaszcza te, które wiążą się z zaburzeniami endokrynologicz­nymi oraz anomaliami...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olega Dodano /03.01.2013 Znaków /519

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Defekt sensoryczny

  defekt sensoryczny; niski poziom wrażliwości lub całkowity brak zdol­ności odbierania wrażeń zmysłowych, np. niedowidzenie, ślepota, niedosłuch, głuchota.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olega Dodano /03.01.2013 Znaków /171

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Decroly Owidiusz

  Decroly Owidiusz (1871 -1932); le­karz belgijski, twórca idei wychowy­wania dziecka upośledzonego umysło­wo przez aktywne uczestnictwo w czynnościach życia codziennego oraz praktyczne zapoznawanie się z poję­ciami konkretnych właściwości przed­miotów. Jego koncepcje znalazły wyraz w opisanej metodzie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olega Dodano /03.01.2013 Znaków /573

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Defekty wzroku

  defekty wzroku; uszkodzenie narzą­du wzroku powodujące znaczne obni­żenie jego sprawności funkcjonalnej (obu oczu). Dotyczyć mogą różnych funkcji narządu wzroku: 1) widzenia centralnego, czyli ostrości wzroku, de­cydującego o widzeniu przedmiotów i ich szczegółów; 2) widzenia obwodo­wego, czyli pola...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olega Dodano /03.01.2013 Znaków /1 232

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Decybel

  decybel; jednostka w jakiej mierzy się poziom ubytku słuchu, określająca natężenie bodźców dźwiękowych po­dawanych dla oceny wrażliwości pro­gowej. Decybel nie posiada bezwzględ­nej wartości; jest wartością umowną i odpowiada ciśnieniu 0,0002 dyny na cm2 dla tonu o częstotliwości 1000 cykli...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olega Dodano /03.01.2013 Znaków /346

  praca w formacie txt

Do góry