Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Domy dzienne pomocy społecznej

  domy dzienne pomocy społecznej; znajdują się na pograniczu -> pomocy środowiskowej i -> pomocy społecznej instytucjonalnej. Zapewniają cało­dzienny pobyt, trzy posiłki, wszystkie formy rekreacji, możliwości terapii zajęciowej, a jednocześnie nie odrywają od dotychczasowego środowiska...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olega Dodano /03.01.2013 Znaków /1 287

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Droga

  droga; zmiana położenia punktu materialnego względem układu odnie­sienia. D. liniowa w ruchu postępo­wym mierzona jest w metrach (m), d. kątowa w ruchu obrotowym mie­rzona jest w radianach (rad), dawniej w stopniach kątowych, np. kąt prze­mieszczenia członów pary biokinematycznej zwany -> kątem...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olega Dodano /03.01.2013 Znaków /346

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Domy pomocy społecznej

  domy pomocy społecznej; forma instytucjonalna pomocy społecznej ko­nieczna w stosunku do osób, których nie można przystosować w pełni do samodzielnego życia w miejscu ich zamieszkania ze względu na wiek, schorzenia, sytuację życiową, warunki rodzinne, mieszkaniowe, materialne, mimo zastosowania...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olega Dodano /03.01.2013 Znaków /2 002

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Domy dla dorosłych umysłowo upośle­dzonych

  domy dla dorosłych umysłowo upośle­dzonych; przeznaczone są dla osób umysłowo upośledzonych bez względu na stopień upośledzenia zarówno fizycznie zdrowych i zdolnych do pracy w ramach terapii zajęciowej, jak i przewlekle chorych lub upośledzonych fizycznie, wymagających stałej opieki lekarskiej i...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olega Dodano /03.01.2013 Znaków /351

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Drżenia

  drżenia; ruchy mimowolne, zazwy­czaj rytmiczne i o niewielkiej ampli­tudzie, spowodowane naprzemiennymi ruchami mięśni antagonistycznych.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olega Dodano /03.01.2013 Znaków /150

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Domy pomocy społecznej dla ludzi starszych

  domy pomocy społecznej dla ludzi starszych; przyjmują na stały pobyt te osoby, które ze względu na wiek, choroby, sytuację życiową, warunki rodzinne, materialne i mieszkaniowe nie mogą pozostawać w dotychczaso­wym środowisku. Obecnie tą formą pomocy może być objętych około 1% osób w wieku...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olega Dodano /03.01.2013 Znaków /2 043

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Domy dla dzieci niedorozwiniętych umysłowo

  domy dla dzieci niedorozwiniętych umysłowo; przeznaczone dla dzieci w wieku od 3 do 18 lat umysłowo niedorozwiniętych w stopniu znacz­nym lub głębokim. Podlegają administracyjnie resortowi zdrowia i opieki społecznej.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olega Dodano /03.01.2013 Znaków /232

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dom rencistów

  dom rencistów; przeznaczony jest dla emerytów oraz rencistów obojga płci, których stan zdrowia nie wymaga stałej opieki lekarskiej bądź pielęgniar­skiej.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olega Dodano /03.01.2013 Znaków /193

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Diagnoza zawodowa

  diagnoza zawodowa; wynik określo­nego postępowania badawczego w formie orzeczenia, zawierający ocenę zdolności do pracy oraz wskaza­nia dotyczące rodzaju kształcenia zawodowego lub pracy zawodowej oraz jej warunków. Postępowanie diagno­styczne powinno obejmować badania lekarskie, psychologiczne i...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olega Dodano /03.01.2013 Znaków /715

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Depresja reaktywna

  depresja reaktywna; reakcja depre­syjna; psychogenna postać —> depresji należąca do —> psychoz reaktywnych, w której początek choroby i treść prze­żyć chorego ma wyraźny związek z urazem psychicznym, a dalszy prze­bieg zależy od utrzymywania się sy­tuacji traumatyżującej. W d. r. wystę­pują...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olega Dodano /03.01.2013 Znaków /1 356

  praca w formacie txt

Do góry