Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Dysgrafia

  dysgrafia; zaburzenia zdolności pi­sania, występujące najczęściej u dzieci rozpoczynających naukę szkolną. Mi­mo znajomości poszczególnych liter dzieci z d. nie potrafią poprawnie opanować umiejętności pisania, co sprawia, że czekające ich w szkole zadania przysparzają im poważnych trudności...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olega Dodano /03.01.2013 Znaków /800

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dyfuzja gazów w płucach

  dyfuzja gazów w płucach; przenika­nie gazów O2 i CO2 przez przegrodę pęcherzykoWo-włośniczkową odbywa się na poziomie pęcherzyków płuc­nych. Powierzchnię wymiany gazowej stanowi powierzchnia kapilarów płuc­nych przylegająca do pęcherzyków. D. g. w płucach jest uwarunkowana gradientem ciśnień...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olega Dodano /03.01.2013 Znaków /932

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Drżenia o charakterze trzepotania

  drżenia o charakterze trzepotania; grubofaliste ruchy rąk, przypomina­jące ruchy skrzydeł ptaka (charaktery­styczne dla choroby Wilsona).

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olega Dodano /03.01.2013 Znaków /151

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Doradca rehabilitacyjny

  doradca rehabilitacyjny; pracownik (z wykształceniem pedagogicznym, psychologicznym, socjologicznym lub prawniczym), do zadań którego należy udzielanie porad w zakresie spraw rehabilitacji leczniczej, zawodowej i społecznej. W praktyce, elementy po­radnictwa rehabilitacyjnego są realizo­wane przez wielu...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olega Dodano /03.01.2013 Znaków /495

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Domy dla przewlekle chorych

  domy dla przewlekle chorych; prze­znaczone są'dla osób dorosłych obojga płci, dotkniętych przewlekłą chorobą somatyczną lub ciężkim kalectwem fizycznym, których stan zdrowia nie wymaga leczenia szpitalnego, nato­miast uzasadnia potrzebę stałej opieki pielęgniarskiej i lekarskiej.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olega Dodano /03.01.2013 Znaków /319

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Doradca zawodowy

  doradca zawodowy; specjalista (na ogół z wykształceniem pedagogicznym lub psychologicznym), którego za­daniem jest udzielanie pomocy w podjęciu właściwej decyzji wyboru zawodu w oparciu o właściwości psychofizyczne przyszłego pracownika (ocena zdolności do pracy) oraz zna­jomość wymagań różnych...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olega Dodano /03.01.2013 Znaków /719

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Domy dla przewlekle chorych ze schorzeniami układu nerwowego

  domy dla przewlekle chorych ze schorzeniami układu nerwowego; prze­znaczone są dla osób dorosłych obojga płei nie wymagających leczenia szpital­nego, u których starość, przewlekła choroba lub ciężkie kalectwo spowodo­wały konieczność zapewnienia im — poza ogólną opieką — opieki...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olega Dodano /03.01.2013 Znaków /364

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Drenaż oskrzeli

  drenaż oskrzeli; postępowanie ma­jące na celu usunięcie zalegającej wy­dzieliny z oskrzeli. Polega na wy­konaniu w odpowiedniej kolejności następujących działań: 1) podanie bronchodilatatora, 2) upłynnienie wy­dzieliny oskrzeli przez podanie aeroso­lu wodnego z dodatkiem mukolityku w postaci...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olega Dodano /03.01.2013 Znaków /1 357

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Domy dziennego pobytu

  domy dziennego pobytu; stanowią formę pośrednią między opieką w domach pomocy społecznej a pomocą środowiskową. Korzystający z tych placówek przychodzą do nich na kilka godzin dziennie, otrzymują posiłki i korzystają z zajęć świetlicowych. W wielu domach d. p. organizowane są zajęcia...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olega Dodano /03.01.2013 Znaków /988

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Drgawki

  drgawki; mimowolne skurcze róż­nych grup mięśni szkieletowych, po­chodzenia mózgowego lub rdzenio­wego. D. mogą być spowodowane przez zaburzenia metaboliczne (np. niedotlenienie mózgu, hipokalcemia w tężyczce), czynniki toksyczne (np. strychnina), czynniki psychiczne (np. w histerii), jak i przez...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olega Dodano /03.01.2013 Znaków /697

  praca w formacie txt

Do góry