Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Dystonia torsyjna

  dystonia torsyjna; kurcz torsyjny; zespół ruchów mimowolnych, toniczno-skręcających, obejmujących głów­nie mm. pasa barkowego i miednicy, powodujących nadmierne wygięcie kręgosłupa do przodu (hiperlordoza). Objaw uszkodzenia -» układu pozapiramidowego.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olega Dodano /03.01.2013 Znaków /297

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dyskopatia

  dyskopatia; uszkodzenie krążka (krążków) międzykręgowego prowa­dzące do przepukliny lub wypadnięcia jądra miażdżystego; najczęstsza przy­czyna nerwobólu nerwu kulszowego. Leczenie w okresie ostrym: unie­ruchomienie w pozycji odbarczającej (leżenie na równym podłożu z nogami zgiętymi w stawach...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olega Dodano /03.01.2013 Znaków /918

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dystrofia mięśniowa

  dystrofia mięśniowa; niejednorodna grupa dziedzicznych miopatii, charak­teryzujących się postępującym zwyrod­nieniem włókien mięśniowych. Oprócz postaci typowych nierzadkie są po­stacie o przebiegu łagodnym, prawie stacjonarnym z długotrwałym za­oszczędzaniem różnych grup mięśni (dystrofia...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olega Dodano /03.01.2013 Znaków /876

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dyslalia

  dyslalia; nieprawidłowa artykulacja poszczególnych głosek przy dobrym rozumieniu przez dziecko wypowiedzi słownych. W całkowitej d. dziecko potrafi posługiwać się jedynie kilkoma głoskami w sposób poprawny, znie­kształcając pozostałe. D. mogą towa­rzyszyć trudności w wykonywaniu w sposób poprawny...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olega Dodano /03.01.2013 Znaków /826

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dyzartria

  dyzartria; zaburzenia mowy w wy­niku uszkodzenia dróg nerwowych, ważnych dla przewodzenia i prze­kształcania impulsów związanych z procesem mówienia. Łącznie z d. mogą występować niedowłady mięśni artykulacyjnych, zaburzenia w koordy­nacji ruchów i równowadze (w przy­padku d. móżdżkowej), niekiedy...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olega Dodano /03.01.2013 Znaków /823

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dysleksja

  dysleksja; zaburzenia w czytaniu powodujące poważne trudności w na­uce szkolnej. Dzieci z d. mogą mieć całkiem normalny poziom umysłowy, lecz nie radzić sobie w opanowa­niu umiejętności poprawnego czytania. Przyczyny d. mogą wiązać się z mikrouszkodzeniami ośrodkowego układu nerwowego lub mieć...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olega Dodano /03.01.2013 Znaków /803

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Działalność socjalna

  działalność socjalna; zwana również zakładową działalnością socjalną, obejmuje następujące świadczenia i usługi finansowe z funduszu socjal­nego w każdym uspołecznionym za­kładzie pracy: 1) usługi związane z wypoczynkiem (wczasy pracownicze indywidualne i rodzinne i organizowa­nie różnych...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olega Dodano /03.01.2013 Znaków /1 833

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dysmelia

  dysmelia; defekt dotyczący embrio­nalnego rozwoju kończyn, przejawia­jący się pod wpływem rozmaitych czynników uszkadzających. Czynniki te działają uszkadzająco od czwartego do szóstego tygodnia ciąży, wtedy gdy zachodzi proces tworzenia się kończyn. Do czynników tych należy niedobór tlenu...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olega Dodano /03.01.2013 Znaków /784

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dysharmonia rozwoju

  dysharmonia rozwoju; występująca w profilu rozwojowym dziecka nierównomierność, która może w niektórych przypadkach powodować trudności w ocenie psychologicznej. Wskutek roz­maitych, nie zawsze możliwych do uchwycenia, przyczyn rozwój psychofizyczny przebiega w sposób dysharmo-nijny. Jeśli...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olega Dodano /03.01.2013 Znaków /586

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dyfuzja — zaburzenia i następstwa

  dyfuzja — zaburzenia i następstwa; zaburzenia d. prowadzą do niedotle­nienia krwi tętniczej — hipoksemii, która gwałtownie narasta podczas wysiłku fizycznego i szybko ustępuje po podaniu tlenu. Gwałtownej hipo­ksemii podczas wysiłku często towarzyszy szara sinica. Bezpośrednie ba­danie dyfuzji nie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olega Dodano /03.01.2013 Znaków /592

  praca w formacie txt

Do góry