Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  „Dzieci wilcze"

  „dzieci wilcze"; określenie to odnosi się do dzieci żyjących w skrajnej izolacji, w warunkach poważnego za­grożenia dla ich normalnego rozwoju. Zaniedbania w zakresie wychowania dają znać o sobie we wszystkich sferach rozwoju, a szczególnie mocno zaznaczają się w opóźnieniach roz­woju mowy. Zdarza...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olega Dodano /03.01.2013 Znaków /748

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dziecko chore na padaczkę — zasady wychowania

  dziecko chore na padaczkę — zasady wychowania; zasadniczym celem wy­chowania d. ch. na padaczkę jest ukształtowanie prawidłowej osobo­wości, niedopuszczenie do wystąpięnia dezintegracji społecznej i przygo­towanie dziecka do samodzielnego życia i pracy zawodowej, nawet w niekorzystnej sytuacji...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olega Dodano /03.01.2013 Znaków /2 443

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dzieci urodzone z wysokim wskaź­nikiem ryzyka

  dzieci urodzone z wysokim wskaź­nikiem ryzyka; kategoria dzieci, u których wskutek zaistnienia niepo­myślnych dla rozwoju warunków w okresie życia prenatalnego podejrzewa się możliwość wystąpienia poważniej­szych wad wrodzonych, dających w efekcie obniżoną sprawność fizyczną lub umysłową...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olega Dodano /03.01.2013 Znaków /838

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dzieci niepełnosprawne

  dzieci niepełnosprawne; dzieci u któ­rych występuje obniżenie sprawności organizmu powodujące znaczne ogra­niczenia i utrudnienia w sytuacjach życia codziennego. Odnosi się to także do nauki szkolnej. Dz. n. wymagają specjalnego podejścia wychowawczego i odpowiednich pomocy naukowych. Dla niektórych...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olega Dodano /03.01.2013 Znaków /762

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dzieci padaczkowe

  dzieci padaczkowe — wychowanie i rehabilitacja; postępowanie rehabilita­cyjne w przypadku dzieci z padaczką jest ściśle powiązane z leczeniem i okresową diagnozą. Dlatego w pla­cówkach, w których te dzieci przeby­wają, zatrudnieni są specjaliści z zakresu takich dyscyplin, jak neurologia i psychiatria...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olega Dodano /03.01.2013 Znaków /425

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dzieci trudne

  dzieci trudne; wykazujące zaburzenia w zachowaniu się na tle nerwicowym lub psychopatycznym, albo też wsku­tek błędów i zaniedbań wychowaw­czych, negatywnych wpływów środo­wiska rodzinnego lub rówieśniczego, złych warunków ekonomicznych. D. t. mają poważne problemy w uczeniu się i niepowodzenia...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olega Dodano /03.01.2013 Znaków /1 015

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dział służb społecznych

  dział służb społecznych; dział w zespołach opieki zdrowotnej, do któ­rego zadań należy: zapewnienie świadczeń opiekuńczo-wychowawczych dzieciom do lat trzech udziela­nych przez żłobki i domy małego dziec­ka, pełna ocena potrzeb -> pomocy społecznej środowiskowej, organizo­wanie i zaspokajanie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olega Dodano /03.01.2013 Znaków /766

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dysonans poznawczy

  dysonans poznawczy; koncepcja za­czerpnięta z teorii L. Festingera (1957), dotycząca rozbieżności pomiędzy dwoma lub więcej elementami w po­znawaniu rzeczywistości. W takiej sytuacji powstaje u człowieka d. p., obejmujący wspomniane elementy, między którymi zachodzi istotna re­lacja. Występuje...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olega Dodano /03.01.2013 Znaków /434

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dysplazja biodra wrodzona

  dysplazja biodra wrodzona; dysplasia coxae congenita; najczęstsza z wad wrodzonych narządu ruchu. Polega na: nieprawidłowym rozwoju stawu biodrowego z niedostatecznym wy­kształceniem panewki (płytkość pa­newki, stromość dachu panewki), opóźnionym rozwoju głowy kości udo­wej, przodoskręceniu...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olega Dodano /03.01.2013 Znaków /4 368

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dyskinezja

  dyskinezja; zaburzenia w wykony­waniu celowych ruchów, występujące pod wpływem uszkodzeń typu neurolo­gicznego. Mogą to być mniej lub bardziej nasilone utrudnienia w ru­chach lokomocyjnych lub manipula­cyjnych charakterystyczne dla pew­nych rodzajów niedowładów lub po­rażeń. D. może się ujawniać...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olega Dodano /03.01.2013 Znaków /432

  praca w formacie txt

Do góry