Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Europejskie Igrzyska Sportowe Nie­widomych

  Europejskie Igrzyska Sportowe Nie­widomych -> Eurosport; nazwa przyjęta dla Euro­pejskich Igrzysk Sportowych Niewido­mych, które odbyły się po raz pierwszy z inicjatywy Polski w Poznaniu w 1977 r. z udziałem 17 reprezentacji. E. zatwierdzony przez Europejski Ko­mitet Regionalny Światowej Rady Po­mocy...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /wiaterek Dodano /03.01.2013 Znaków /549

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Energetyka pracy mięśni

  energetyka pracy mięśni; bioenerge­tyczne procesy przebiegające w dwóch fazach: beztlenowej i tlenowej — bez­pośrednie źródło energii dla skurczu mięśni. Faza beztlenowa polega na rozpadzie wysokoenergetycznych wiązań chemicznych kwasu adenozno-trójfosforowego i glikogenu, znajdują­cych się stale w...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /wiaterek Dodano /03.01.2013 Znaków /806

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Encefalopatia

  encefalopatia; określenie oznacza­jące uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego, w wyniku którego doszło do obniżenia normalnej aktywności umysłowej, z nierzadko dołączającymi się zaburzeniami zachowania. Dzieci z e. przejawiają dość różnorodny zespół objawów i wymagają dokład­niejszych...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /wiaterek Dodano /03.01.2013 Znaków /482

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Emerytura

  emerytura; przysługuje pracowni­kowi, który osiągnie wymagany okres zatrudnienia oraz wiek emerytalny, w czasie zatrudnienia, bądź też w ciągu 5 lat od ustania zatrudnienia. Okres wymagany do uzyskania e. wynosi dla mężczyzn 25 lat pracy, dla kobiet o 5 lat mniej. Wiek emery­talny zależny jest od...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /wiaterek Dodano /03.01.2013 Znaków /818

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Empatia

  empatia; zdolność wczuwania się w emocje i uczucia innych osób, rozumienie sytuacji i położenia drugiej osoby. E. łączy się z postawą altruistyczną, prospołeczną, w przeciwieństwie do tendencji psychopatycznych charakteryzujących się obojętnością i znieczuleniem wobec spraw dotyczą­cych...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /wiaterek Dodano /03.01.2013 Znaków /330

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Elekromiogram

  elekromiogram; zapis czynności bio­elektrycznej mięśnia (graficzny i dźwiękowy). W normie — zapis spoczyn­kowy stanowi linię izoelektryczną (cisza). W miarę stopniowania skurczu mięśnia (od minimalnego napięcia mięśnia do maksymalnego skurczu z oporem) w zapisie pojawiają się najpierw pojedyncze...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /wiaterek Dodano /03.01.2013 Znaków /655

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Elektroanalgezja

  elektroanalgezja; zniesienie bólu za pomocą zabiegów elektroterapeutycznych. Zob. też akupunktura.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /wiaterek Dodano /03.01.2013 Znaków /115

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Elektrostymulacja

  elektrostymulacja; pobudzenie mięś­ni lub nerwów bodźcem elektrycznym dla celów diagnostycznych lub terapeu­tycznych. Stosowana głównie w po­rażeniach obwodowych.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /wiaterek Dodano /03.01.2013 Znaków /203

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Elektrodiagnostyka

  elektrodiagnostyka; metoda badania pobudliwości tkanek za pomocą prądu stałego i impulsowego w celu diagno­stycznym. E. ocenia się głównie tkankę nerwową i mięśniową.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /wiaterek Dodano /03.01.2013 Znaków /191

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Elementy wspomagające ortezy koń­czyny górnej

  elementy wspomagające ortezy koń­czyny górnej; taśmy gumowe, sprężyny oraz urządzenia zasilane energią pneumatyczną, elektryczną lub temu podobne. Służą do wprawiania w ruch elementów ruchomych —> ortezy koń­czyny górnej w celu poprawy funkcji kończyny przez wspomaganie względ­nie zastępowanie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /wiaterek Dodano /03.01.2013 Znaków /852

  praca w formacie txt

Do góry