Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Fleksja

  fleksja; odmiana wyrazów zgodnie z obowiązującymi w danym systemie językowym regułami gramatycznymi. Końcówki fleksyjne wyrazów decydu­ją o ich znaczeniu i są istotnymi elementami w procesie porozumiewa­nia się. F. jest realizowana za pomocą tzw. morfemów gramatycznych, które dzieli się na fleksyjne...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /wiaterek Dodano /04.01.2013 Znaków /408

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fibrothorax

  fibrothorax; zarośnięcie jamy opłuc­nej; zespół objawów kliniczno-radiologicznych powstałych na skutek po­stępującego zwłóknienia opłucnej w procesie zapalnym, np. w -> zapaleniu opłucnej wysiękowym.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /wiaterek Dodano /04.01.2013 Znaków /245

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fiksacja

  fiksacja; proces uznawany przez klasyczną psychoanalizę za wynik niezaspokojenia lub zbyt małej satysfakcji z zaspokojenia popędów, który pro­wadzi do nerwicy. F. jest traktowana jako reakcja na frustrację, polegająca na przyjmowaniu sztywnych postaw w. myśleniu i działaniu.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /wiaterek Dodano /04.01.2013 Znaków /305

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Farynogoplastyka

  farynogoplastyka; operacja wykony­wana z zaleceń foniatrycznych, mająca na celu stworzenie niezbędnych wa­runków dla prawidłowej czynności zwierającego pierścienia gardłowego, wykonywana m. in. w przypadkach rozszczepów podniebienia. Dzięki f. dochodzi do niezbędnego dla prawi­dłowej Tonacji i...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /wiaterek Dodano /04.01.2013 Znaków /509

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Eutanazja

  eutanazja; odebranie komuś życia ze względów humanitarnych w przy­padku beznadziejnej choroby, nie da­jących się znieść cierpień, którym nie można ulżyć. E. jest oficjalnie zaka­zana prawnie, choć istnieją organizacje starające się ją zalegalizować. Wyróż­nia się e. bierną, gdy w przypadku...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /wiaterek Dodano /03.01.2013 Znaków /904

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Epistemologia genetyczna

  epistemologia genetyczna; teoria roz­woju psychicznego opracowana przez wybitnego psychologa szwajcarskiego J. Piageta (1952), który opisał główne stadia rozwoju inteligencji dziecka; zostały one przyjęte przez psychologów we wszystkich krajach. W 1955 r. powstał z jego inicjatywy Między­narodowy...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /wiaterek Dodano /03.01.2013 Znaków /442

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Epiteza

  epiteza; sztuczna część ciała, speł­niająca wyłącznie funkcje kosmetycz­ne, np. sztuczna gałka oczna, sztucz­na pierś, peruka, kształtka uzupełnia­jąca wygląd kosmetyczny atroficznej łydki itp.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /wiaterek Dodano /03.01.2013 Znaków /227

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ergometr rowerowy (cykloergometr)

  ergometr rowerowy (cykloergometr); stosowany w próbach wysiłkowych przy schorzeniach układu krążenia, ma następujące zalety: niski koszt, zajmuje niewiele miejsca, umożliwia wykonanie wysiłkowego zapisu ekg i innych badań. E. r. zastosowany do prób w pozycji leżącej zwiększa bez­pieczeństwo chorego...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /wiaterek Dodano /03.01.2013 Znaków /1 327

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ergonomia

  ergonomia; dyscyplina wdrożenio­wa, mająca na celu dostosowanie maszyn, urządzeń i innych środków pracy do wymagań fizjologicznych i psychologicznych człowieka. Nie ma praktycznie działalności ludzkiej, w której nie można stosować zasad i rozwiązań ergonomicznych. Prace ergonomiczne mają...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /wiaterek Dodano /03.01.2013 Znaków /3 476

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Eugenika

  eugenika; teoria głosząca celowość działań zmierzających do poprawie­nia psychofizycznych cech osobniczych za pomocą kontrolowania czynników dziedzicznych. Równolegle celem e. jest eliminowanie niepożądanych wpły­wów dziedzicznych, jakie mogą się ujawnić u potomstwa. Praktyczne roz­wiązania...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /wiaterek Dodano /03.01.2013 Znaków /586

  praca w formacie txt

Do góry