Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Funkcja mięśnia (aktonu)

  funkcja mięśnia (aktonu); dodatni lub ujemny moment siły, jaki mięsień może rozwinąć względem danej osi obrotu w stawie. F. m. jest jednym z -> parametrów funkcyjnych mięśni, np. część przednia mięśnia naramien-nego odwodzi lub przywodzi, tzn. rozwija dwa różne co do zwrotu momenty siły...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /wiaterek Dodano /04.01.2013 Znaków /427

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Funkcja oddechowa chorych po komi-surotomii mitralnej

  funkcja oddechowa chorych po komisurotomii mitralnej; zależy od efektyw­ności zabiegu. Poprawa hemodynamiki krążenia płucnego, polegająca na zmniejszeniu się zastoju i obniżeniu ciśnienia w krążeniu płucnym, wyraża się w czynności wentylacyjnej zmniej­szeniem oporów elastycznych, pracy...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /wiaterek Dodano /04.01.2013 Znaków /367

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Funkcja oddechowa chorych po komisurotomii mitralnej — wpływ rehabilita­cji

  funkcja oddechowa chorych po komisurotomii mitralnej — wpływ rehabilita­cji; zależy od czasu jej rozpoczęcia. Całokształt badań wentylacji płuc skła­da się z: badania pojemności życio­wej płuc, pojemności wydechowej jednosekundowej (próba Tiffeneau 1 — sek), pomiaru obwodu klatki pier­siowej...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /wiaterek Dodano /04.01.2013 Znaków /1 041

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Funkcja oddechowa chorych ze zwęże­niem lewego ujścia żylnego

  funkcja oddechowa chorych ze zwęże­niem lewego ujścia żylnego; jest za­leżna od stopnia zwężenia i czasu istnienia wady. Z punktu widzenia mechaniki i czynności wentylacyjnej płuc u chorych z zastojem płucnym istnieje wzrost oporów elastycznych, związanych z nadciśnieniem płucnym. Stwierdza się...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /wiaterek Dodano /04.01.2013 Znaków /1 456

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Funkcjonalna elektrostymulacja

  funkcjonalna elektrostymulacja;

  FES; zastosowanie -> elektrostymulacji do reedukacji funkcji chodu w przypadku porażenia połowiczego. Specjalnie skonstruowany aparat, skła­dający się z mini-stymulatora, elastycz­nej pończochy z elektrodami i wkładki do buta z kontaktem, steruje ruchem niedowładnej...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /wiaterek Dodano /04.01.2013 Znaków /733

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fundusz rehabilitacji inwalidów

  fundusz rehabilitacji inwalidów; fun­dusz, tworzony w spółdzielniach inwa­lidów, ich związkach terenowych oraz w Centralnym Związku Spółdzielni Inwalidów. Jest przeznaczony na finan­sowanie wydatków związanych z reha­bilitacją leczniczą, zawodową i społecz­ną oraz na poprawę warunków życia i pracy...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /wiaterek Dodano /04.01.2013 Znaków /979

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Funkcjonalność mięśnia (aktonu)

  funkcjonalność mięśnia (aktonu); jest to suma -> funkcji, które m. może przejawiać w działaniu na stawy. Na przykład mięsień dwugłowy ramienia: głowa długa spełnia 5 funkcji, tzn. zgina, odwodzi, nawraca w stawie ramiennym, zgina w stawie łokciowym, odwraca w stawie łokciowo-promieniowym.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /wiaterek Dodano /04.01.2013 Znaków /319

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fundusz socjalny

  fundusz socjalny; powszechnie two­rzony we wszystkich zakładach gospo­darki uspołecznionej. Przeznaczony jest na finansowanie działalności soc­jalnej załóg pracowniczych. Począwszy od 1974 r. obowiązują zasady finanso­wania określone ustawą z 23 czerwca 1973 r. F. s. tworzony jest: z odpisu...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /wiaterek Dodano /04.01.2013 Znaków /1 764

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Foniatria

  foniatria; specjalność medyczna zajmująca się diagnozą, leczeniem i re­habilitacją zaburzeń głosu. Jest to rozumienie terminu f. w ścisłym sensie, natomiast w szerszym . znaczeniu od­nosi się on do wszelkich zaburzeń mowy. F. wykorzystuje wiadomości z zakresu fizjopatologii głosu, mowy i słuchu...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /wiaterek Dodano /04.01.2013 Znaków /1 641

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Formy pośrednie opieki psychiatrycz­nej

  formy pośrednie opieki psychiatrycz­nej; stanowią ważne ogniwo we współ­czesnym systemie organizacji lecz­nictwa psychiatrycznego, oparte na zasadach -> psychiatrii środowisko­wej. Wspólną cechą tych form jest dostosowane do indywidualnych potrzeb i możliwości chorego leczenie i rehabilitacja bez...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /wiaterek Dodano /04.01.2013 Znaków /997

  praca w formacie txt

Do góry