Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Głuchota przewodzeniowa i odbiorcza

  głuchota przewodzeniowa i odbiorcza;

  a) g. przewodzeniowa —uszkodze­nie słuchu dotyczące przewodu słucho­wego zewnętrznego, ucha środkowego i płynów ucha wewnętrznego. Przyczy­nami mogą być choroby zapalne ucha lub zesztywnienie połączeń między kosteczkami słuchowymi w uchu środ­kowym. W...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /wiaterek Dodano /04.01.2013 Znaków /881

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Głoski zwartoszczelinowe

  głoski zwartoszczelinowe; głoski wy­odrębnione ze względu na stopień zbliżenia do siebie narządów artykulacyjnych. Należą do nich następujące głoski: c, dz, cz, dż, ć, i dż. Znie­kształcenia w artykulacji tych głosek występują dość często u dzieci z różnymi postaciami -> dyslalii. Mogą...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /wiaterek Dodano /04.01.2013 Znaków /459

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Geriatria

  geriatria; jedna z dyscyplin medycy­ny, zajmująca się zjawiskami wynika­jącymi ze starzenia się organizmu ludzkiego, poszukująca właściwych form terapii i profilaktyki starzenia. Celem g. jest kompleksowe ujęcie spraw zdrowia ludzi starych. W star­szym wieku występuje większa zapa­dalność na...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /wiaterek Dodano /04.01.2013 Znaków /962

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Galaktozemia

  galaktozemia; zaburzenia w prze­mianie węglowodanowej, wskutek czego odkładają się w organizmie nadmierne ilości enzymów galaktozo-1-fosforanu i galaktitolu, które po­wodują uszkodzenia różnych narzą­dów, miedzy innymi ośrodkowego układu nerwowego, co w efekcie pro­wadzi do .upośledzenia...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /wiaterek Dodano /04.01.2013 Znaków /638

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Galwanizacja

  galwanizacja; zabieg fizykalny, w którym do celów leczniczych wykorzy­stuje się prąd stały. Dawkowanie prze­wodowe za pomocą różnego typu elektrod. G. stosowana jest w leczeniu nerwobólów, przewlekłych zapaleń nerwów oraz w zaburzeniach krążenia obwodowego.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /wiaterek Dodano /04.01.2013 Znaków /320

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Garb; gibbus

  garb; gibbus; utrwalone wygięcie kifotyczne kręgosłupa, często ze zniek­ształceniem klatki piersiowej. G. na małym odcinku występuje w gruźli­czym zapaleniu kręgosłupa. W następ­stwie całkowitego lub częściowego zniszczenia trzonów w gruźliczym za­paleniu kręgosłupa, powstaje g. gruźli­czy...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /wiaterek Dodano /04.01.2013 Znaków /883

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Garb żebrowy; gibbus thoracalis

  garb żebrowy; gibbus thoracalis; występuje na skutek bocznego skrzywie­nia i skręcenia piersiowego odcinka kręgosłupa, pochodzenia idiopatycznego. Wada ta pociąga za sobą de­formację klatki piersiowej, polegającą na przemieszczeniu żeber do tyłu po stronie wypukłości wygięcia, a do przodu po...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /wiaterek Dodano /04.01.2013 Znaków /1 375

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gargolizm

  gargolizm; zwany inaczej maszkaronizmem z powodu szpetoty rysów twarzy, jest zaburzeniem przemiany węglowodanowej, powodującym upo­śledzenie umysłowe, niski wzrost, czę­sto wady kręgosłupa, upośledzenie słuchu. G. jest zaburzeniem powodo­wanym przez nadmierne odkładanie się w organizmie substancji...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /wiaterek Dodano /04.01.2013 Znaków /453

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Genetyczne uwarunkowania głuchoty

  genetyczne uwarunkowania głuchoty; występują dość rzadko i są prze­kazywane zarówno jako cechy dzie­dziczone recesywnie, jak i dominująco. Mogą się pojawiać u członków ro­dziny w linii prostej lub bocznej. Badania audiometryczne wykrywają charakterystyczne wysepki głuchoty, świadczące o...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /wiaterek Dodano /04.01.2013 Znaków /884

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Futbol-tenis (nożny tenis)

  futbol-tenis (nożny tenis); gra zespo­łowa inwalidów po amputacji kończyn górnych (-> grupa startowa III) z udziałem dwóch drużyn po sześciu zawodników, w tym dwóch rezerwo­wych. W czasie gry na boisku prze­bywa po czterech zawodników — trzech z podwójną amputacją kończyn górnych i jeden z amputacją...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /wiaterek Dodano /04.01.2013 Znaków /1 256

  praca w formacie txt

Do góry