Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Gerontologia

  gerontologia; jest nauką o starzeniu się i starości. Rozwój g. w drugiej połowie XX wieku jest związany ze znacznym i szybkim wzrostem odsetka ludzi starych w społeczeństwach, zwłaszcza krajów rozwiniętych. G. jest wielodyscyplinarną dziedziną wiedzy i dzieli się na trzy podstawowe działy: 1) g...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /wiaterek Dodano /04.01.2013 Znaków /1 346

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Goniometr

  goniometr; kątomierz, przyrząd do mierzenia wartości kątowych w sta­wach.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /wiaterek Dodano /04.01.2013 Znaków /81

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Głucho-niewidomi

  głucho-niewidomi; osoby dotknięte równocześnie -> głuchotą i p ślepotą. Biorąc pod uwagę czas wystąpienia kalectwa, wśród g.-n. można wyróżnić: 1) głucho-niewidornych od urodzenia; 2) głuchych od urodzenia, którzy utracili wzrok w późniejszym okresie życia; 3) niewidomych od urodzenia, którzy...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /wiaterek Dodano /04.01.2013 Znaków /1 004

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gimnastyka poranna

  gimnastyka poranna; forma ćwiczeń zbiorowych, zaliczanych do kinezy­terapii ogólnej. Ich zadaniem jest przywrócenie wszystkim układom organizmu stanu aktywności koniecz­nej w ciągu dnia. Dodatkową zaletą g. p. jest jej oddziaływanie mobilizujące na pacjentów. Zajęcia powinny być prowadzone poza...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /wiaterek Dodano /04.01.2013 Znaków /493

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Głuchota

  głuchota; ograniczenie zdolności sły­szenia wskutek uszkodzenia narządu słuchu, utrudniające orientację w oto­czeniu i porozumiewanie się z innymi ludźmi. Ubytki słuchu w g: są przed­miotem oceny audiologicznej. Są one określane procentowo przy użyciu specjalnych wskaźników. G. jest ka­lectwem...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /wiaterek Dodano /04.01.2013 Znaków /906

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Głaskanie

  głaskanie; technika masażu klasycz­nego. Każdy zabieg masażu zaczyna się i kończy g. Podczas zabiegu dłoń masażysty powinna całą powierzchnią przylegać do masowanej części ciała i wywierać równomierny ucisk. Działa­nie g. polega na mechanicznym usu­waniu złuszczonego naskórka, wydzie­lin...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /wiaterek Dodano /04.01.2013 Znaków /454

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Głuchota zawodowa

  głuchota zawodowa: uszkodzenie na­rządu słuchu i zmniejszenie wrażliwości słuchowej wskutek hałasów przemysło­wych zawierających bodźce akustyczne o zbyt dużym natężeniu, dużej często­tliwości, powodujących uraz akustycz­ny. Hałasy przemysłowe oddziaływują przeważnie w sposób ciągły...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /wiaterek Dodano /04.01.2013 Znaków /1 149

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Głoski dźwięczne i bezdźwięczne

  głoski dźwięczne i bezdźwięczne; kontrastujące głoski, które różnią się między sobą jedną z podstawowych cech dystynktywnych, jaką jest dźwięczność. Do opozycyjnych par tych głosek w języku polskim należą: p — b, f — w, t — d, s — z, c — dz, k — g, ś — ź, sz — ż, cz — dż, ć - dź oraz...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /wiaterek Dodano /04.01.2013 Znaków /448

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Głucho-ślepota

  głucho-ślepota; inwalidztwo sprzężo­ne, charakteryzujące się równoczesnym występowaniem -> głuchoty i -> ślepoty. W szerszym znaczeniu dotyczy to również -> niedowidzenia i -> nie-dosłuchu. Przyczynami g.-ś. mogą być: 1) czynniki wrodzone (choroby matki w okresie ciąży, jak: różyczka, odra...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /wiaterek Dodano /04.01.2013 Znaków /593

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Głoski szczelinowe

  głoski szczelinowe; głoski w języku polskim, które odpowiadają jednemu z kryteriów podziału, jakim jest stopień zbliżenia do siebie narządów artykulacyjnych. Należą do nich następujące głoski: f, s, sz, ś, h. Głoski te wyróżniają się od innych (czyli są opozycyjne) jedną z cech...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /wiaterek Dodano /04.01.2013 Znaków /457

  praca w formacie txt

Do góry