Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Gruźlica

  gruźlica; choroba wywołana przez prątki gruźlicy, chorobotwórcze dla ludzi i zwierząt. Zakażenie odbywa się drogą kropelkową lub pokarmową. Źródło zakażenia stanowią: chorzy lu­dzie wydalający prątki oraz zwierzęta i zakażona żywność. U części zaka­żonych rozwija się szybko tzw. g...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /wiaterek Dodano /04.01.2013 Znaków /2 112

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gorset

  gorset; -> orteza wykonana z tkani­ny gorsetowej, wzmocniona zależnie od potrzeby elastycznymi lekkimi szy­nami stalowymi, zaopatrzona w adap­tacyjne wstawki elastyczne. Może mieć też sznurowadła adaptacyjne. G. zapi­nany jest na paski lub sznurowany

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /wiaterek Dodano /04.01.2013 Znaków /278

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hak chwytny protezy kończyny gór­nej

  hak chwytny protezy kończyny gór­nej; hakowato wygięte kleszcze przez­naczone do wykonywania szerokiego zakresu czynności, umieszczane na ob­wodowym końcu protezy kończyny górnej. Wykonuje ruchy robocze w po­staci ruchów chwytnych. Rozróżnia się h. ch. protezy kończyny górnej czyn­ne i bierne. Czynne...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /wiaterek Dodano /04.01.2013 Znaków /674

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Guttmann Ludwig

  Guttmann Ludwig (1899-1980); lekarz neurolog, emigrant z Niemiec (Wrocławia) w 1939 r. do Wielkiej Brytanii. Od 1942 r. dyrektor Krajo­wego Centrum Uszkodzeń Kręgosłupa w Aylesbury. Współinicjator lokalnych zawodów sportowych pacjentów centrum rehabilitacji paraplegików w Stoke Mandeville (1944)...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /wiaterek Dodano /04.01.2013 Znaków /1 502

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gramatyka generatywna Chomsky'ego

  gramatyka generatywna Chomsky'ego; językoznawca amerykański N. Chomsky (1957) wysunął koncepcje dotyczące tworzenia oraz rozumienia wypowiedzi zdaniowych, które spot­kały się z dość znacznym zaintereso­waniem psycholingwistów i języko­znawców. Opisał reguły dotyczące transformacji gramatycznych...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /wiaterek Dodano /04.01.2013 Znaków /965

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Guzy mózgu

  guzy mózgu; ogniska patologicznej tkanki (nowotworowej lub zapalnej, a także pasożyty, naczyńiaki, torbiele) powodujące ciasnotę wewnątrzczaszkową. Charakterystyczne objawy — ogólne: bóle głowy i wymioty, bradykardia, zmiany zastoinowe na dnie oczu, niekiedy także zaburzenia świa­domości i napady...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /wiaterek Dodano /04.01.2013 Znaków /594

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Grupa społeczna

  grupa społeczna; pewna liczba osób powiązanych systemem stosunków, bardziej lub mniej określonych pozycji i ról, posiadająca własny system war­tości i norm regulujących działania poszczególnych osób. W świadomości tych osób g. s. stanowi pewną odręb­ność. Klasyfikacja grup jest bardzo...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /wiaterek Dodano /04.01.2013 Znaków /1 524

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Guzy nerwów obwodowych

  guzy nerwów obwodowych; powstają najczęściej wskutek nowotworowego rozrostu osłonek nerwowych, tworząc tzw. nerwiaki (wolno rosnące, otorbione, „łagodne" g. nerwu słuchowego lub g. kanału kręgowego wychodzące z korzonków); nerwiaki mnogie spo­tyka się w chorobie Recklinghausena.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /wiaterek Dodano /04.01.2013 Znaków /318

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Goniografia

  goniografia; pomiar wartości kątów stawowych z jednoczesną rejestracją graficzną, np. goniometrem elektrycz­nym, co nazywa się elektrogoniografią (egg).

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /wiaterek Dodano /04.01.2013 Znaków /173

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Głośnia

  głośnia; glottis; przestrzeń zawarta między fałdami głosowymi, która w czasie emisji głosu jest zwarta, nato­miast podczas oddychania pozostaje rozwarta. Od warunków anatomicz­nych całej krtani, jej czynności oraz indywidualnych zdolności koordyna­cyjnych zależą właściwości...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /wiaterek Dodano /04.01.2013 Znaków /327

  praca w formacie txt

Do góry