Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Hipercholesterolemia

  hipercholesterolemia; stan, w którym poziom cholesterolu całkowitego we krwi jest podwyższony powyżej 6,5mmol/l (250 mg%), co sprzyja pow­stawaniu chorób układu krążenia. H. jest zaliczana do najważniejszych czynników ryzyka miażdżycy. Przy po­ziomie cholesterolu 8,66 mmol/1 (335 mg%)...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /wiaterek Dodano /04.01.2013 Znaków /1 536

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hostel

  hostel; jedna z form pośrednich opieki psychiatrycznej — mieszkanie, w którym grupy (kilku do kilkuna­stu) osób niepełnosprawnych psychicz­nie mieszkają przez pewien czas i uczą się zasad współżycia społecznego, sa­modzielności i rozwiązywania proble­mów dnia codziennego przy pomocy odpowiedniego...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /wiaterek Dodano /04.01.2013 Znaków /1 075

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hipokineza a starzenie się

  hipokineza a starzenie się; h. w każ­dym wieku powoduje ujemne zmiany strukturalne i czynnościowe. W bada­niach doświadczalnych wykazano, że zwierzęta z ograniczoną aktywnością ruchową szybciej starzeją się i prędzej giną. Kilkutygodniowe zaledwie unie­ruchomienie powoduje atrofię mięśni i...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /wiaterek Dodano /04.01.2013 Znaków /2 177

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Grupy dyspanseryjne

  grupy dyspanseryjne; w szkołach obejmują uczniów wymagających spec­jalistycznej opieki lekarskiej ze względu na zły stan zdrowia lub większe czy mniejsze dysfunkcje lub schorzenia i deficyty. Wyróżnia się kilkanaście grup dyspanseryjnych funkcjonujących w szkołach, które obejmują dzieci: 1) z...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /wiaterek Dodano /04.01.2013 Znaków /1 420

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Guzy rdzenia

  guzy rdzenia; ogniska patologicz­nej tkanki umiejscowione w kanale kręgowym, zewnątrz- lub wewnątrz-rdzeniowo. Charakterystyczne obja­wy: g. zewnątrzrdzeniowy — uporczywe zespoły bólowe korzenio­we, do których z biegiem czasu do­łączają się wolno narastające objawy ubytkowe czuciowe i ruchowe; g...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /wiaterek Dodano /04.01.2013 Znaków /792

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Grupy inwalidów

  grupy inwalidów; skala -> inwa­lidztwa z uwzględnieniem stopnia nie­zdolności do wykonywania zatrudnie­nia i zarobkowania. W Polsce wy­odrębniamy 3 g. i. Do III g. i. zalicza się osoby, których możliwości zarob­kowe nie zostały ograniczone w spo­sób istotny na skutek częściowej nie­zdolności do...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /wiaterek Dodano /04.01.2013 Znaków /989

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gyrektomia

  gyrektomia; neurochirurgiczne wy­cięcie określonego zakrętu kory móz­gowej.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /wiaterek Dodano /04.01.2013 Znaków /93

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Grupy startowe inwalidów

  grupy startowe inwalidów; klasy­fikacja dla celów sportowych oparta na skupieniu w określonej g. s. inwa­lidów osób o typowym pod względem rodzaju poszkodowania. W skład g. s. inwalidów wchodzą -> klasy startowe inwalidów uwzględniające stopień i rozległość poszkodowania, co umożli­wia...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /wiaterek Dodano /04.01.2013 Znaków /1 334

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gorączka reumatyczna

  gorączka reumatyczna; jest chorobą ogólnoustrojową, na której obraz kli­niczny składają się objawy ogólne o cechach toksemii oraz objawy do­tyczące poszczególnych narządów (sta­wów, mięśnia sercowego, zastawek serca i in.). Istotą schorzenia jest proces zapalny, który ma skłonność do nawrotów w...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /wiaterek Dodano /04.01.2013 Znaków /2 002

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Habilitacja

  habilitacja; termin stosowany w piś­miennictwie anglosaskim, oznaczający usprawnianie dzieci z wadami wrodzo­nymi lub wcześnie nabytymi. Terminu tego używa się dla odróżnienia od rehabilitacji, która odnosi się raczej do przywracania sprawności w zakresie funkcji już kiedyś przez jednostkę...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /wiaterek Dodano /04.01.2013 Znaków /525

  praca w formacie txt

Do góry