Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Hiperkineza

  hiperkineza; patologiczny nadmiar ruchów mięśni szkieletowych; zespół ruchów mimowolnych występujący w następstwie uszkodzeń jąder pod­stawy mózgu (układu pozapiramidowego) w postaci atetozy, pląsawicy, dystonii, -> balizmu, tików, miokloni lub -> drżeń. Zob. też zespół...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /wiaterek Dodano /04.01.2013 Znaków /356

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hipomochlion

  hipomochlion; wyniosłość kostna lub podobny element powodujący -> zwięk­szenie kąta działania mięśnia, zatem i -> ramienia jego siły (np. rzepka). Brak rzepki zmniejsza wielkość ramie­nia siły Fm, co znacznie upośledza siłowe działanie mięśnia.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /wiaterek Dodano /04.01.2013 Znaków /283

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hiperurikentia

  hiperurikentia; podwyższony poziom kwasu moczowego we krwi powyżej 350 mmol/1 (6,0 mg%). Wiąże się z podwyższonym poziomem choleste­rolu i z cukrzycą, a niekiedy i z oty­łością. Znaczna i długotrwała h. po­woduje objawy dny i zaliczana jest do czynników zagrożenia (ryzyka) cho­rób układu...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /wiaterek Dodano /04.01.2013 Znaków /625

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Histydynemia

  histydynemia; zaburzenie przemiany materii przejawiające się w podwyż­szonym poziomie histydyny we krwi oraz w moczu chorego, opisane przez H. Ghadimiego (1961). Z h. łączy się czasem upośledzenie umysłowe, a częś­ciej zaburzenia mowy i słuchu. W przy­padkach h. stwierdza się także nie­bieskie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /wiaterek Dodano /04.01.2013 Znaków /345

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hipochondria

  hipochondria; doszukiwanie się w fizjologicznych czynnościach orga­nizmu objawów choroby, nadmierne przejmowanie się drobnymi dolegli­wościami oraz poświęcanie zbyt wiel­kiej uwagi sprawom chorób. H. wy­stępuje w zespole depresyjnym, w -> nerwicach, czasem w -> zespole psychoorganicznym, w -> schizofrenii...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /wiaterek Dodano /04.01.2013 Znaków /685

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Homeostaza

  homeostaza; właściwość ustroju ży­wego pozwalająca na utrzymanie względnej stałości środowiska wewnę­trznego mimo działających w przeciw­nym kierunku czynników środowiska zewnętrznego. Stan h. cechuje względ­na stałość parametrów chemicznych, fizycznych, fizjologicznych. Zapewnia on...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /wiaterek Dodano /04.01.2013 Znaków /493

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hipofizektomia

  hipofizektomia; operacyjne usunięcie przysadki mózgowej.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /wiaterek Dodano /04.01.2013 Znaków /64

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Helioterapía

  helioterapía; zabieg leczniczy, w któ­rym wykorzystuje się energię promie­niowania słonecznego. Szeroko stoso­wany w takich schorzeniach, jak np.: gruźlica kostno-stawowa, gruźlica dróg moczowych, gruźlica węzłów chłon­nych, nieżyty górnych dróg oddecho­wych, łuszczyca...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /wiaterek Dodano /04.01.2013 Znaków /362

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hospitalizm

  hospitalizm; zespół zaburzeń w za­chowaniu, występujący pod wpływem odseparowania dziecka od środowiska rodzinnego w związku z umieszcze­niem go w zakładzie leczniczym. Szcze­gólnie wyraźnie h. występuje u małych dzieci, które zostały pozbawione opieki macierzyńskiej w pierwszych dwóch latach...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /wiaterek Dodano /04.01.2013 Znaków /652

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hipokineza

  hipokineza; patologiczne ubóstwo ruchów połączone ze spowolnieniem. Zob. też zespół pozapiramidowy.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /wiaterek Dodano /04.01.2013 Znaków /124

  praca w formacie txt

Do góry