Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Impuls siły

  impuls siły; inaczej popęd (P). Od wielkości i kształtu popędu zależy prze­bieg dynamiki danego ruchu, np. po­pęd pionowej składowej siły reakcji podłoża w chodzie prawidłowym.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /wiaterek Dodano /04.01.2013 Znaków /198

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Introspekcja

  introspekcja; obserwacja samego sie­bie w celu uzyskania informacji do­tyczących procesów psychicznych i praw nimi rządzących. Własne do­świadczenie jednostki jest tu trakto­wane jako wartościowe źródło wiedzy psychologicznej. I. w tradycyjnej psy­chologii strukturalnej była uznawana za ważną...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /wiaterek Dodano /04.01.2013 Znaków /382

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Instruktor do spraw rehabilitacji za­wodowej

  instruktor do spraw rehabilitacji za­wodowej; pracownik -> sekcji rehabili­tacji zawodowej w zespole opieki zdro­wotnej, odpowiedzialny za całokształt spraw związanych z rehabilitacją za­wodową osób niepełnosprawnych. Do jego zadań należy: 1) ustalenie po­trzeb i planów rozwoju rehabilitacji zawodowej;...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /wiaterek Dodano /04.01.2013 Znaków /985

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Inwalida

  inwalida; 1) w znaczeniu biolo­gicznym — osoba, u której występuje zniesienie lub znaczne ograniczenie niektórych funkcji i sprawności orga­nizmu. Zmiany te mają z reguły cha­rakter trwały i nieodwracalny oraz są znacznego stopnia. O inwalidztwie orzekają — komisje lekarskie do spraw inwalidztwa i...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /wiaterek Dodano /04.01.2013 Znaków /1 404

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Idiotyzm

  idiotyzm; najwyższy stopień upośle­dzenia umysłowego w tradycyjnej kla­syfikacji, charakteryzujący się brakiem samodzielności w działaniu, poważ­nymi ograniczeniami w rozwoju psy­choruchowym i poprawnym myśleniu. Dzieci z i. wymagają stałej opieki i pielęgnacji, dorośli umieszczani są...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /wiaterek Dodano /04.01.2013 Znaków /369

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Iloraz inteligencji

  iloraz inteligencji; wskaźnik pomia­ru poziomu intelektualnego osoby ba­danej ocenianego za pomocą testów. Li. wprowadził w 1912 r. niemiecki psycholog W. Stern, proponując obli­czanie ilorazu powstającego przez po­dzielenie -> wieku umysłowego przez wiek chronologiczny.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /wiaterek Dodano /04.01.2013 Znaków /307

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Imbecylizm

  imbecylizm; określenie tradycyjne, które dawniej stosowano w odniesie­niu do średniego stopnia upośledze­nia umysłowego, niższego od debilizmu. Dzieci imbecylne były dawniej pozbawione opieki szkolnej, dopiero w połowie lat 60. zaczęto tworzyć w Polsce dla tych dzieci placówki pedagogiczne zwane...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /wiaterek Dodano /04.01.2013 Znaków /350

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Imprinting

  imprinting; występujący we wczes­nym okresie rozwoju osobniczego pro­ces uczenia się, ograniczony do okreś­lonych stadiów rozwojowych (okre­sów krytycznych), w których dana funkcja może być optymalnie wy­kształcona. Zgodnie z poglądami wy­bitnego etołoga K. Lorenza (1935) wyuczane są na podstawie i...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /wiaterek Dodano /04.01.2013 Znaków /751

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hiperkapnia

  hiperkapnia; zaleganie dwutlenku węgla we krwi tętniczej. Charaktery­zuje się podwyższonym ciśnieniem czą­stkowym (parcjalnym) dwutlenku węg­la we krwi tętniczej. Wartość prawid­łowa pC02 wynosi 4800-5866 Pa. Przyczyny h. niewydolność oddy­chania. Przeciwieństwem h. jest hipokapnia.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /wiaterek Dodano /04.01.2013 Znaków /320

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hipoksemia

  hipoksemia; niedotlenienie krwi tęt­niczej. Charakteryzuje się obniżonym ciśnieniem cząstkowym tlenu we krwi tętniczej (p02); wartość prawidłowa p02 wynosi 12 665 - 13 332 Pa. Przy­czyny h. -> niewydolność oddychania.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /wiaterek Dodano /04.01.2013 Znaków /239

  praca w formacie txt

Do góry