Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Inwalida pracy

  inwalida pracy; pracownik (były lub nadal aktywny zawodowo) zaliczony do jednej z grup inwalidów wsku­tek -> inwalidztwa zawodowego, pow­stałego w związku z wykonywaniem pracy zawodowej. Inwalidztwo to mo­że powstać na skutek wypadku w pracy, wypadku w drodze do pracy i z pracy, choroby zawodowej...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /wiaterek Dodano /04.01.2013 Znaków /396

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Inwalida prawny

  inwalida prawny; osoba uznana za inwalidę w oparciu o kryteria ustalo­ne w określonym akcie prawnym. Tego rodzaju charakter mają np. orze­czenia -> Komisji Lekarskiej do Spraw Inwalidztwa i Zatrudnienia, zalicza­jące osoby do jednej z -> grup inwa­lidów w celu ustalenia renty.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /wiaterek Dodano /04.01.2013 Znaków /319

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Inwalida wojenny

  inwalida wojenny; żołnierz zaliczony do jednej z grup inwalidów wskutek inwalidztwa powstałego w związku z działaniami wojennymi lub mającymi charakter wojenny. Za inwalidztwo powstałe w związku z działaniami wojennymi lub mającymi charakter wojenny uważa się inwalidztwo będące następstwem...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /wiaterek Dodano /04.01.2013 Znaków /831

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Instytucje pedagogiki specjalnej

  instytucje pedagogiki specjalnej; zor­ganizowane są dla celów rewalidacyj­nych i obejmują przede wszystkim dzieci i młodzież, ale także dorosłych inwalidów. Podlegają MOiW (przedszkoła, szkoły i poradnie), MZiOS (szkoły i kursy rehabilitacji zawodo­wej), MS (zakłady poprawcze), ZSI (kursy...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /wiaterek Dodano /04.01.2013 Znaków /876

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Inwalida biologiczny

  inwalida biologiczny; osoba uznana za inwalidę wyłącznie w oparciu o kry­teria biologiczne (medyczne), bez uw­zględnienia konsekwencji inwalidztwa, np. w sferze pracy zawodowej, życiu społecznym itd. Zob. też inwalida.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /wiaterek Dodano /04.01.2013 Znaków /236

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Instytucjonalizm

  instytucjonalizm; choroba szpitalna; zespół niekorzystnych zmian psychicz­nych wywołanych pobytem w „insty­tucji totalnej", tj. oderwanej od real­nego życia społecznego, zorganizowa­nej w sposób surowo hierarchiczny, ograniczającej swobodę działania, uniemożliwiającej własną aktywność i...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /wiaterek Dodano /04.01.2013 Znaków /987

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Inwalida ciężko poszkodowany

  inwalida ciężko poszkodowany; ok­reślenie stosowane w -> rehabilitacji zawodowej w odniesieniu do osób za­liczonych do I i II grupy inwalidów, a więc niezdolnych do zatrudnienia w zwykłych warunkach pracy lub osób zdolnych do pracy wyłącznie w specjalnych warunkach pracy bez względu na posiadaną...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /wiaterek Dodano /04.01.2013 Znaków /363

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Integracja całkowita

  integracja całkowita; pełne włącze­nie do społeczeństwa jednostek upośle­dzonych, odchylonych od normy fi­zycznej bądź psychicznej. Zgodnie z za­sadami i. c. kształcenie dzieci i mło­dzieży odbywa się w szkołach ma­sowych, gdzie uczą się razem ze swymi pełnosprawnymi rówieśnikami ucznio­wie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /wiaterek Dodano /04.01.2013 Znaków /1 483

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Integracja społeczna

  integracja społeczna; określenie oz­naczające uczestnictwo w dobrach kul­turalnych, prawach i przywilejach spo­łeczeństwa, w którym się żyje. W przy­padku osób niepełnosprawnych i. s. odnosi się do możliwie pełnego i ak­tywnego uczestniczenia w życiu spo­łecznym, co stanowi jeden z głównych celów...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /wiaterek Dodano /04.01.2013 Znaków /695

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Interakcja

  interakcja; wzajemna wymiana wpływów między dwiema osobami, grupami, systemami wchodzącymi ze sobą w kontakt. W znaczeniu sta­tystycznym i. oznacza wywieranie wpływu jednej zmiennej na drugą i jest analizowana przy rozpatrywaniu wzajemnych stosunków między zmien­nymi.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /wiaterek Dodano /04.01.2013 Znaków /301

  praca w formacie txt

Do góry