Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Jąkanie toniczne i klonieczne

  Jąkanie toniczne i kloniczne; dwa typy objawów obserwowanych w mo­wie osób jąkających się. Pierwszy z nich polega na całkowitych okre­sach zablokowania czynności mówie­nia, którym towarzyszy wzmożone na­pięcie mięśniowe narządów artykulacyjnych. Drugi typ. j. odnosi się do powtarzania sylab lub...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /wiaterek Dodano /04.01.2013 Znaków /757

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kanały energetyczne

  kanały energetyczne; naczynia krwionośne i limfatyczne, które do­prowadzają substancje energetyczne oraz tlen do wszystkich narządów człowieka.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /wiaterek Dodano /04.01.2013 Znaków /166

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jednooczność

  jednooczność; defekt wzroku po­legający na -> ślepocie jednego oka. Osoby jednooczne zaliczane są do III grupy inwalidów.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /wiaterek Dodano /04.01.2013 Znaków /140

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kanały informacyjne

  kanały informacyjne; w -> biomaszynie to nerwy i drogi nerwowe, które przekazują informacje do i od ośrodko­wego układu nerwowego, gdzie wejś­ciami są receptory zbierające informa­cje z danego środowiska. W układzie dokrewnym — naczynia krwionośne transportujące hormony jako nośniki...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /wiaterek Dodano /04.01.2013 Znaków /338

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jednostka motoryczna mięśnia

  jednostka motoryczna mięśnia; jed­nostka ruchowa; zespół pewnej liczby włókien mięśniowych wraz z neuronem ruchowym alfa sterującym nimi. Stosunek jednego neuronu do licz­by włókien mięśnia jest odwrotnie proporcjonalny do precyzji zadań mięśnia (np. w mięśniach ocznych 1 : 5 —10, w mięśniu...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /wiaterek Dodano /04.01.2013 Znaków /656

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Inwalidztwo zawodowe

  inwalidztwo zawodowe; inwalidztwo powstałe w związku z wykonywaniem pracy zawodowej, a zwłaszcza na sku­tek wypadku przy pracy, wypadku w drodze do pracy i z pracy lub choroby zawodowej.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /wiaterek Dodano /04.01.2013 Znaków /193

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Katalepsja

  katalepsja; zniesiona zdolność wy­konywania ruchów dowolnych, ze wzmożonym napięciem mięśniowym i objawem gibkości woskowej (tj. długotrwałe utrzymywanie nawet bar­dzo nienaturalnej pozycji). K. może występować w schizofrenii katatonicznej (-> schizofrenia), czasem w hi­sterii, stanach...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /wiaterek Dodano /04.01.2013 Znaków /389

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Inwalidztwo wrodzone

  inwalidztwo wrodzone; inwalidztwo powstałe w wyniku czynników dzie­dzicznych i wrodzonych lub w okresie pierwszych lat po urodzeniu, w zwią­zku z przebytymi chorobami lub doz­nanymi urazami. Przy niektórych ro­dzajach i. w. przyjmuje się, że obej­muje ono przypadki do 4 — 5 lat po urodzeniu, dotyczy to...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /wiaterek Dodano /04.01.2013 Znaków /412

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Inwalida wzroku

  inwalida wzroku; najszersze pojęcie używane w stosunku do osób dotknię­tych -> defektem wzroku. Obejmuje ono zarówno osoby -> niewidome niedowidzące, jak też osoby jednookie lub ze znacznym uszkodzeniem funkcji tylko jednego oka.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /wiaterek Dodano /04.01.2013 Znaków /261

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Inwalidztwo prawne

  inwalidztwo prawne; inwalidztwo ustalone w oparciu o kryteria sprecy­zowane w określonych przepisach prawnych, np. dotyczących świadczeń rentowych, korzystania z ulg w opła­tach radiowo-telewizyjnych itp.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /wiaterek Dodano /04.01.2013 Znaków /220

  praca w formacie txt

Do góry