Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Kikut przedramienia Krukenberga

  kikut przedramienia Krukenberga; uformowany chirurgicznie substytut amputowanej ręki. Plastyczny zabieg kinetyzacji kikuta przedramienia pole­ga na rozdzieleniu obu jego kości i utworzeniu rodzaju kleszczy, roz­wieranych i zwieranych za pomocą odpowiednio wykorzystanych mięśni zginaczy i prostowników...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /wiaterek Dodano /04.01.2013 Znaków /847

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kernicterus

  kernicterus; żółtaczka jąder pod­stawy mózgu; występuje w wyniku rozpadu ciałek czerwonych krwi (he-molizy) oraz podwyższonego poziomu bilirubiny we krwi. Rozpad ten po­woduje odkładanie się bilirubiny (hiperbilirubinemia) w różnych narzą­dach (także w skórze). Skutkiem bywa zespół porażeń i...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /wiaterek Dodano /04.01.2013 Znaków /690

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kinematyka chodu

  kinematyka chodu; część badania prawidłowego chodu człowieka. Ok­reśla w wielkościach kątowych poło­żenie poszczególnych części ciała w sto­sunku do siebie podczas różnych faz chodu, niezależnie od analizy sił, które powodują, dany ruch.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /wiaterek Dodano /04.01.2013 Znaków /290

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jednostki informacji

  jednostki informacji; najmniejsze jednostki pomiaru, określane jako tzw. bity, od słów angielskich binary digit (podwójny system numeracji), stoso­wane dla mierzenia zawartości in­formacji w różnych przekazach. Liczbą bitów określa się zawartość informa­cyjną różnych tekstów słownych lub...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /wiaterek Dodano /04.01.2013 Znaków /367

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Itard Jean Marie Gaspard

  Itard Jean Marie Gaspard (1774 — 1838); lekarz w Instytucie Głuchych w Paryżu, wsławił się swymi kon­cepcjami dotyczącymi możliwości nau­czania dzieci upośledzonych umysło­wo, które uznawano za^niezdolne do uczenia się. Opisał swe doświadczenia zdobyte podczas wychowywania chłopca znalezionego w...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /wiaterek Dodano /04.01.2013 Znaków /639

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Język przyrośnięty

  język przyrośnięty; ankyloglossia; skrócenie wędzidełka językowego znaj­dującego się pod językiem, co czasami uniemożliwia wymawianie niektórych głosek. Nie zaleca się operacyjnego podcinania wędzidełka językowego, jak to dawniej czyniono, lecz uzyska­nie lepszej ruchliwości języka przez...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /wiaterek Dodano /04.01.2013 Znaków /364

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakość chwytu

  jakość chwytu; zdolność dostosowy­wania się reki do przedmiotu, w za­leżności od celu chwytu. Istnieje wiele typów chwytu. Następujące rodzaje chwytów pozwalają na wykonanie pra­wie wszystkich czynności związanych z pracą: chwyt palcowo-dłoniowy wielopunktowy, cylindryczny; chwyt...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /wiaterek Dodano /04.01.2013 Znaków /3 143

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jontoforeza

  jontoforeza; jonoforeza; wprowadzenie do tkanek za pomocą prądu elektrycznego jonów działających lecz­niczo. Jony te znajdują się w roztwo­rach chemicznych, zwanych elektrolitami, którymi nasącza się podkłady z gazy i umieszcza między elektrodą a ciałem.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /wiaterek Dodano /04.01.2013 Znaków /291

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jamistość rdzenia

  jamistość rdzenia (rzadziej jamistość rdzenia i opuszki); syringomielia; cho­roba o niejasnej etiologii (zaburzenie rozwojowe?, uwarunkowana genetycz­nie gliozardzenia?), polegająca na two­rzeniu się jam wypełnionych płynem, zlokalizowanych najczęściej w środko­wej części rdzenia, co powoduje...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /wiaterek Dodano /04.01.2013 Znaków /942

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kalectwo sprzężone

  kalectwo sprzężone; występujące jed­nocześnie wady wrodzone lub wcześnie nabyte, wymagające szczególnie wnik­liwego i wszechstronnego podejścia w postępowaniu diagnostycznym i re­habilitacyjnym. W pediatrii znane są przypadki występowania u dzieci tzw. wad mnogich, które znacznie upośle­dzają...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /wiaterek Dodano /04.01.2013 Znaków /1 748

  praca w formacie txt

Do góry