Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Kinetyka chodu

  kinetyka chodu; część badania pra­widłowego chodu człowieka określają­ca rodzaj i wielkość sił działających w czasie czynności lokomocyjnych. Podczas chodu działają na ciało siły wywierane przez ciążenie (tzw. siły gra­witacji) oraz wytwarzane przez napię­cie mięśni pracujących w czasie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /wiaterek Dodano /04.01.2013 Znaków /364

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kierunek siły mięśnia

  kierunek siły mięśnia; styczna do ścięgna lub włókien mięśniowych prze­chodząca przez punkt przyczepu mięś­nia, inaczej jest to prosta, na której „leży" wektor siły mięśniowej, przy czym grot strzałki wskazuje zwrot wektora na danym kierunku.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /wiaterek Dodano /04.01.2013 Znaków /290

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kąt działania mięśnia

  kąt działania mięśnia; kąt utworzony przez linię łączącą punkt przyczepu mięśnia z osią obrotu w stawie oraz li­nią styczną do ścięgna mięśniowego lub włókien mięśni płaskich, przechodzącą przez punkt przyczepu ścięgna lub mięśnia. Zob. też hipomochlion.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /wiaterek Dodano /04.01.2013 Znaków /295

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kinezyterapia

  kinezyterapia; wiedza o wykorzysta­niu ruchu jako środka leczniczego. K. najczęściej znajduje zastosowanie w leczniczej rehabilitacji schorzeń na­rządu ruchu, choć w terapii innych narządów jej przydatność stale się zwiększa. Systematyka k. dzieli ją na trzy główne działy: miejscową...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /wiaterek Dodano /04.01.2013 Znaków /428

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kikut kończyny

  kikut kończyny; obwodowy element anatomiczno-czynnościowy części kończyny pozostałej po amputacji lub w wyniku braku wrodzonego. W przy­padku amputacji części goleni za kikut uważa się pozostałą część goleni pod warunkiem, że zachowany jest ruch w stawie kolanowym. Gdy brak.jest tego ruchu...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /wiaterek Dodano /04.01.2013 Znaków /1 440

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kąt stawowy

  kąt stawowy; w odniesieniu do danej osi obrotu jest to wartość kąta za­wartego pomiędzy rzutami osi długich członów rzutowych na płaszczyznę prostopadłą do osi obrotu (zamiast osi długich można przyjąć układy współrzędnych związane z poszczegól­nymi członami pary...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /wiaterek Dodano /04.01.2013 Znaków /335

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kikut kończyny dolnej oporowy

  kikut kończyny dolnej oporowy; -> kikut kończyny zdolny do osiowego podparcia masy ciała w protezie lub bez protezy, np. kikut stepu po ampu­tacji, w obrębie jej dalszej nasady wg Syme'a.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /wiaterek Dodano /04.01.2013 Znaków /202

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kąpiel elektryczno-wodna

  kąpiel elektryczno-wodna; fizykalny zabieg leczniczy, w którym prąd stały, za pośrednictwem wody o temperatu­rze 34 — 36 °C działa na duże po­wierzchnie ciała. Zabiegi te wykony­wane są w specjalnych wannach z ma­teriału izolującego. W ścianach wanien umieszczone są na stałe elektrody. K. e.-w. mogą...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /wiaterek Dodano /04.01.2013 Znaków /577

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kikut osteoplastyczny Marquardta

  kikut osteoplastyczny Marquardta; długi lub średni kikut ramienia, za­gięty hakowato po wykonaniu osteotomii kątowej jego obwodowej części. Ma zastosowanie po obustronnej am­putacji w obrębie ramienia, w celu stworzenia warunków zawieszenia na nim leja protezy i maksymalnego wykorzystania zakresu ruchów...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /wiaterek Dodano /04.01.2013 Znaków /358

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kąpiel wodna

  kąpiel wodna; zabieg leczniczy wy­konywany w specjalnych wannach lub przystosowanych basenach. Zależnie od wskazań w k. w. wykorzystuje się jej właściwości fizyczne, tzn. tempera­turę (k. w. zimna i ciepła), lepkość i ciśnienie.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /wiaterek Dodano /04.01.2013 Znaków /252

  praca w formacie txt

Do góry