Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Kręg przejściowy

  kręg przejściowy; vertebra transitiva; graniczny kręg poszczególnych od­cinków kręgosłupa, upodabniający się do sąsiednich kręgów leżących wyżej lub niżej. Na przykład: I kręg lędź­wiowy upodabnia się do kręgów pier­siowych, ma parę, zwykle szczątko­wych, żeber (torakalizacja lub...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zombi666 Dodano /05.01.2013 Znaków /1 000

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kompensacja sensoryczna

  kompensacja sensoryczna; dawna teoria starająca się wyjaśnić wyższą sprawność zachowanych zmysłów u niewidomych i głuchych, na skutek braku lub uszkodzenia jednego ze zmysłów (wzroku u niewidomych i słuchu u głuchych). W przeciwieństwie do teorii -> kompensacji percepcyjnej teoria k. s...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zombi666 Dodano /05.01.2013 Znaków /541

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kostka do nauki alfabetu Braille'a

  kostka do nauki alfabetu Braille'a; kubarytm nastawny; sześcian o wy­miarach 30 x 30 mm, podzielony na trzy równe części połączone tak, że można je wzajemnie względem siebie obracać wokół wspólnej osi. Na trzech ściankach poszczególnych części sześ­cianu znajduje się jeden lub dwa wypukłe...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zombi666 Dodano /05.01.2013 Znaków /543

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Konspekt ćwiczeń

  konspekt ćwiczeń; zapis każdej je­dnostki terapeutycznej prowadzonej w dziale kinezyterapii ogólnej. Do­tyczy przede wszystkim ćwiczeń ogólnokondycyjnych i ćwiczeń w wo­dzie. Składa się z części wstępnej i szczegółowej. W części wstępnej należy określić cel, jaki zamierza się zrealizować w...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zombi666 Dodano /05.01.2013 Znaków /786

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kompensacja werbalna

  kompensacja werbalna; forma kom­pensacji występująca u osób z defek­tem wzroku niewidomych i -> nie­dowidzących). Polega ona na zastępo­waniu funkcji brakującego lub uszko­dzonego narządu wzroku poprzez in­tensywniejsze wykorzystanie funkcji poznawczej mowy (słów), w celu uzy­skania informacji o...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zombi666 Dodano /05.01.2013 Znaków /904

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kontrola ortotyczna ruchów w sta­wach kończyny

  kontrola ortotyczna ruchów w sta­wach kończyny; kontrola ruchów po­legająca na: mechanicznym ogranicze­niu ich zakresu, całkowitym ich wyłą­czeniu, wspomaganiu lub zastępowa­niu sił mięśniowych w realizacji ru­chów, stwarzaniu mechanicznych opo­rów dla mięśni antagonistów, elek­trycznym pobudzaniu...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zombi666 Dodano /05.01.2013 Znaków /493

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kompleksy w psychoanalizie

  kompleksy w psychoanalizie; swo­iste pojęcia wprowadzone przez C. G. Junga do psychoanalizy, wska­zujące na silny wpływ spychanych przez jednostkę w podświadomość myśli i przeżyć, na aktualne postępo­wanie i przeżywane konflikty. Jung wprowadził pojęcie ogólnej energii psychicznej w miejsce...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zombi666 Dodano /05.01.2013 Znaków /1 457

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Końcówka wyspecjalizowana protezy kończyny górnej

  końcówka wyspecjalizowana protezy kończyny górnej; przyrząd często w postaci narzędzia, przeznaczony do wykonania ściśle określonych czyn­ności, umieszczony na obwodowym końcu protezy kończyny górnej. Roz­różnia się k. w. protezy kończyny górnej czynne i bierne. Czynne odznaczają się ruchami...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zombi666 Dodano /05.01.2013 Znaków /665

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Komputeryzacja w rehabilitacji

  komputeryzacja w rehabilitacji; wy­korzystanie systemu automatycznego analizowania danych uzyskanych w diagnozie za pomocą zakodowanych informacji. Komputeryzacja w r. od­grywa istotną rolę w dużych placów­kach, gdzie konieczne jest zajmowa­nie się jednocześnie wieloma różno­rodnymi danymi związanymi z...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zombi666 Dodano /05.01.2013 Znaków /605

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Koordynacja ruchu

  koordynacja ruchu; współdziałanie fizjologicznych mechanizmów nerwo­wych zapewniające wykonanie zadania ruchowego zgodnie z programem ru­chu. Sprowadza się to do całościo­wego sterowania ruchem na różnych poziomach ośrodkowego układu nerwowego. Szczególnie istotną rolę w k. r. spełnia móżdżek...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zombi666 Dodano /05.01.2013 Znaków /360

  praca w formacie txt

Do góry