Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Luminacja

  Luminacja; jaskrawość; jasność po­wierzchniowa ; określa obiektywnie gęstość powierzchniową natężenia światła, a subiektywnie decyduje o nasileniu doznania jego jasności. L. równa się stosunkowi natężenia świa­tła do powierzchni odbijającej (prze­puszczającej łub emitującej) światło...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zombi666 Dodano /05.01.2013 Znaków /1 247

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Łaźnia rzymska

  łaźnia rzymska; specjalne pomiesz­czenie służące do wykonywania za­biegów fizykalnych, w którym pod wpływem suchego ogrzanego do tem­peratury 40 — 60 °C. powietrza nastę­puje ogólne przegrzanie ciała. Umiesz­czone na różnych poziomach drewnia­ne ławy pozwalają na odpowiednie dozowanie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zombi666 Dodano /05.01.2013 Znaków /371

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Łaźnia szafkowa

  łaźnia szafkowa; drewniana szafka, w której umieszcza się chorego na czas zabiegu (poza szafką znajduje się tylko głowa). Suche powietrze wewnątrz szafki ogrzewa się do tem­peratury 60-80°C.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zombi666 Dodano /05.01.2013 Znaków /213

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Leki neuroleptyczne a rehabilitacja

  leki neuroleptyczne a rehabilitacja; podawanie neuroleptyków jest uważa­ne za część kompleksowego procesu leczenia, w którym najlepsze skutki osiąga się, stosując różne formy psycho- i socjoterapii łącznie z lecze­niem neuroleptykami. Należy uwzględ­niać objawy uboczne działania neuro­leptyków, tak...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zombi666 Dodano /05.01.2013 Znaków /1 457

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Leczenie uzdrowiskowe w sanatorium geriatrycznym

  leczenie uzdrowiskowe w sanatorium geriatrycznym — przeciwwskazania; do sanatorium geriatrycznego mogą być skierowane osoby stare, lecz zdolne do samoobsługi w zakresie porusza­nia się, mycia, ubierania, których stan psychiczny umożliwia kontakt i współ­pracę z personelem leczącym, które mają...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zombi666 Dodano /05.01.2013 Znaków /2 041

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Lobotomia

  lobotomia; lobectomia; leucotomia; operacja neurochirurgiczna zapo­czątkowana przez dwóch portugal­skich lekarzy: Egaza Moniza i Almeidę Lima w 1935 r., mająca na celu spowodowanie zmniejszenia się często­ści i nasilenia objawów psychotycznych u pacjentów szpitali psychiatrycznych. Zabieg polegał na...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zombi666 Dodano /05.01.2013 Znaków /569

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Lepkość myślenia

  lepkość myślenia; zaburzenia myśle­nia spowodowane upośledzoną zdol­nością do zmiany tematu, co prowadzi do wydłużenia wypowiedzi przez nie­istotne drobiazgowe uzupełnienia. Wy­stępuje zwykle wraz z rozwlekłością myślenia w -> zespole psychoorganicznym, zwłaszcza w padaczce.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zombi666 Dodano /05.01.2013 Znaków /315

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Lej kikutowy protezy kończyny

  lej kikutowy protezy kończyny; gnia­zdo dopasowane do kształtu kikuta kończyny w -> protezie kończyny gór­nej lub w -> protezie kończyny dol­nej, stosowane w celu osadzenia pro­tezy na kikucie. Pozwala na przej­mowanie ruchów kikuta przez protezę, a w wielu rozwiązaniach również na przenoszenie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zombi666 Dodano /05.01.2013 Znaków /2 119

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Leukotomia

  leukotomia; lobotomia przedczołowa; jedna z metod neurochirurgicz­nego leczenia zaburzeń psychicznych, polegająca na przecięciu włókien istoty białej płatów czołowych. W większości krajów zaniechano stosowania l. głów­nie z uwagi na głębokie niekorzystne zaburzenia osobowości, jakie obserwo­wano u...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zombi666 Dodano /05.01.2013 Znaków /478

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Lej pełnokontaktowy protezy kończy­ny

  lej pełnokontaktowy protezy kończy­ny; sztywny -> lej kikutowy protezy kończyny dokładnie dopasowany do kształtu -> kikuta kończyny w celu osiągnięcia możliwie największej po­wierzchni kontaktu z kikutem. Umoż­liwia wykorzystanie napinających się mięśni do stabilizacji leja na kikucie. Stwarza...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zombi666 Dodano /05.01.2013 Znaków /538

  praca w formacie txt

Do góry