Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Maskowanie

  maskowanie; 1) próba tzw. masko­wania stosowana jest w audiometrii w celu zagłuszania jednego z uszu za pomocą tzw. „białego szumu", czyli bodźców zawierających szerokie pasmo częstotliwości i nie uszkadzają­cych narządu słuchu nawet przy dużych natężeniach. Próbę m. stosuje się w celach...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /wiaterek Dodano /07.01.2013 Znaków /1 064

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metoda de Lorme'a i Watkinsa

  metoda de Lorme'a i Watkinsa; metoda treningu z progresywnie wzra­stającymi oporami; stosowana w kine­zyterapii indywidualnej w celu wzmoc­nienia siły mięśniowej, w ćwiczeniach czynnych oporowych. Liczba serii — 3; obciążenie w pierwszej 50%, w dru­giej 75%, a w trzeciej 100% w sto­sunku do możliwości...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /wiaterek Dodano /07.01.2013 Znaków /574

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Manipulator

  manipulator; sztuczna ręka; powi­nien cechować się dobrą sprawnością techniczną i mieć urządzenia informu­jące operatora o sile wywieranej przez szczęki albo ograniczniki mechaniczne, uniemożliwiające działanie z siłą, która mogłaby uszkodzić chwytany przed­miot. Posługiwanie się m. wymaga...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /wiaterek Dodano /07.01.2013 Znaków /689

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Masaż segmentarny

  masaż segmentarny; opiera się na neurofizjologicznych powiązaniach ist­niejących między określonymi obszara­mi skóry, tkanki podskórnej, łącznej i mięśniowej, naczyniami a narządami wewnętrznymi, których unerwienie po­chodzi z tego samego poziomu (seg­mentu) rdzenia kręgowego. Lokali­zacja choroby...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /wiaterek Dodano /07.01.2013 Znaków /848

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Marskość tkanki płucnej

  marskość tkanki płucnej; rozrost tkanki włóknistej, bliznowatej ze zmniejszeniem objętości miąższu płuc­nego i rozwojem rozstrzeni oskrzeli w tym obszarze. Powstaje w wyniku niepomyślnego zejścia zapaleń płuc, długotrwałej niedodmy, długotrwałego unieruchomienia płuca (zarośnięcie jamy...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /wiaterek Dodano /07.01.2013 Znaków /703

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Masaż sportowy

  masaż sportowy; mechaniczne od­działywanie na skórę, a przez nią na narząd ruchu w celu przywróce­nia mu pełnych możliwości czynnościo­wych. M.s. ma usunąć skutki prze­ciążenia wywołane treningiem czy in­nym rodzajem wysiłku fizycznego, ułatwić odpływu krwi żylnej z nagroma­dzonymi w czasie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /wiaterek Dodano /07.01.2013 Znaków /761

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Martwica kostno-chrzęstna jałowa od­dzielająca

  martwica kostno-chrzęstna jałowa od­dzielająca; Osteochondritis dissecans; istota schorzenia polega na obumiera­niu i powolnym oddzielaniu się tkanki kostnej i chrzestnej z końców stawo­wych kości. Występowanie tych zmian związane jest często z przeciążeniem, urazem stawu lub mniejszymi, ale...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /wiaterek Dodano /07.01.2013 Znaków /1 354

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Makrocefalia

  makrocefalia; wielkogłowie; duży wymiar objętości czaszki, często w wyniku wodogłowia powstającego pod wpływem niedrożności komór mózgo­wych, przez które przepływa płyn mózgowo-rdzeniowy. Nierzadko wo­dogłowiu towarzyszy znaczny wzrost ciśnienia śródczaszkowego oraz upo­śledzenie umysłowe...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /wiaterek Dodano /07.01.2013 Znaków /539

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Manipulacja

  manipulacja; szybki, mocny ruch wy­konany biernie w chorym stawie, w którym zakres ruchu jest ograniczo­ny. Stosowana w masażu leczniczym i kręgarstwie.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /wiaterek Dodano /07.01.2013 Znaków /171

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Masaż całkowity

  masaż całkowity; masowanie całego ciała wszystkimi technikami w odpo­wiedniej kolejności i pozycjach wyj­ściowych. M. c. rozpoczyna się od okolicy karku, grzbietu poprzez lędź­wie, a kończy na tylnej powierzchni kończyn dolnych. Następnie w po­zycji siedzącej masuje się okolice gło­wy, szyi...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /wiaterek Dodano /07.01.2013 Znaków /477

  praca w formacie txt

Do góry