Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Metody badań w pedagogice specjal­nej

  metody badań w pedagogice specjal­nej; ze względu na integrujący wiele nauk status metodologiczny pedago­giki specjalnej, także metody badań mają charakter zbliżony z jednej strony do metodologii nauk przyrodniczych, a z drugiej do społecznych. Pod­stawową metodą jest więc obserwacja i eksperyment...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zombi666 Dodano /07.01.2013 Znaków /2 050

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metoda pracy z grupą

  metoda pracy z grupą; jedna z trzech metod pracy socjalnej i polega na spożytkowaniu stosunków wewnątrz-grupowych dla rozwoju jednostki oraz na dopomaganiu grupie jako komórce społecznej, w jej rozwoju. M. p. z grupą wymaga od pracownika, który się nią posługuje, uświadomienia człon­kom grupy...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zombi666 Dodano /07.01.2013 Znaków /1 938

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metoda oralna

  metoda oralna; metoda stosowana w nauczaniu mowy głuchych preferu­jąca porozumiewanie się ustne bez pomocy systemu języka migowego. W historii szkolnictwa dla głuchych obserwuje się okresy zwiększonego zainteresowania m. o., która zdaniem jej zwolenników otwiera możliwości większej integracji...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zombi666 Dodano /07.01.2013 Znaków /667

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metoda Rochera

  metoda Rochera; stosowana w kine­zyterapii indywidualnej umożliwia wy­konanie ćwiczeń czynnych przy nie­pełnej sile mięśniowej w warunkach odciążenia. Chory wykonuje ćwiczenia sam za pomocą bloczków, ciężarków i podwieszeń. Stanowisko do ćwiczeń jest otoczone kratą umożliwiającą...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zombi666 Dodano /07.01.2013 Znaków /614

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metoda ośrodków pracy

  metoda ośrodków pracy; forma na­uczania globalnego, wprowadzona do szkolnictwa specjalnego przez Marię Grzegorzewską. Opiera się ona na zainteresowaniach dziecka, dostoso­wana jest do jego potrzeb i możliwości, uwzględnia właściwości psychiczne ucznia, a także wymagania zawarte w programie nauczania...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zombi666 Dodano /07.01.2013 Znaków /1 864

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metoda Peto

  metoda Peto; opracowana w celu usprawniania dzieci starszych z móz­gowym porażeniem dziecięcym, zwłaszcza jego postacią dyskine-tyczną, której nie towarzyszą istotne zaburzenia rozwoju umysłowego. Łączy długotrwałe systematyczne usprawnianie ruchowe z procesem od­działywania psychopedagogicznego i...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zombi666 Dodano /07.01.2013 Znaków /374

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metoda Phelpsa

  metoda Phelpsa; stosowana w kine­zyterapii dziecięcych porażeń mózgo­wych. Opiera się na założeniu, że między rozwojem umysłowo-psychicz-nym i fizycznym istnieje ścisła współ­zależność, która pozwala oddziaływać przez lepszą z tych składowych na gorszą i odwrotnie. Jeżeli proces choro­bowy...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zombi666 Dodano /07.01.2013 Znaków /652

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metoda PNF (proprioceptive neuro­muscular facilitation)

  metoda PNF (proprioceptive neuro­muscular facilitation); opracowana w postaci kilkudziesięciu gotowych wzor­ców ćwiczeniowych, tzw. szablonów ruchu, dla kończyn i różnych części ciała, zawierających ruchy wielo­płaszczyznowe z elementami obroto-wo-skręcającymi, oparte na pracy synergistycznych grup...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zombi666 Dodano /07.01.2013 Znaków /841

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metoda pracy

  metoda pracy; przygotowana dla nie­pełnosprawnego pracownika jest zaw­sze związana z racjonalnym wykorzy­staniem ruchów roboczych i oparta na zasadach ich ekonomiki. Zasadami tymi są: a) dobór obszaru do wykony­wania głównych czynności manipula­cyjnych i ruchów kontrolowanych, b) przeciwdziałanie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zombi666 Dodano /07.01.2013 Znaków /2 701

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metoda McQeena

  metoda McQeena; opracowana zo­stała na zasadach zbliżonych do -> m. de Lorme'a i stosowana jest w celu zwiększenia siły mięśni i uzyska­nia przyrostów masy mięśniowej. Je­dnostka treningowa składa się z 4 serii po 10 powtórzeń ćwiczenia. Przerwy między seriami od 2 do 2,5 min. Opór maksymalny...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zombi666 Dodano /07.01.2013 Znaków /656

  praca w formacie txt

Do góry