Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Mięśnie oddechowe

  mięśnie oddechowe; mięśnie powodu­jące ruchy oddechowe ścian klatki piersiowej oraz zmianę objętości jamy klatki piersiowej i płuc. M.o. właści­we: 1) mięsień przepony oddzielający jamę klatki od jamy brzusznej, mięsień wdechowy. Skurcz mięśnia przepony powoduje jej obniżenie i...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zombi666 Dodano /07.01.2013 Znaków /1 132

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Międzynarodowa Liga Stowarzyszeń Pomocy dla Upośledzonych Umysłowo

  Międzynarodowa Liga Stowarzyszeń Pomocy dla Upośledzonych Umysłowo; grupuje wszelkie organizacje zajmujące się rozmaitymi formami pomocy i opieki nad upośledzonymi umysłowo. W skład Ligi wchodzi około 60 krajów, których delegaci na kolejnych kon­gresach wymieniają swe doświadczenia organizacyjne i...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zombi666 Dodano /07.01.2013 Znaków /497

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metody kinezyterapeutyczne

  metody kinezyterapeutyczne; dosto­sowanie dokładnie opracowanych, nie­zmiennych wzorców ruchowych do leczniczych potrzeb określonych jedno­stek chorobowych czy jednorodnych pod względem etiologii grup schorzeń. M. k. opierają się na leczniczej roli fizykoterapii i masażu, a udział ćwiczeń...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zombi666 Dodano /07.01.2013 Znaków /403

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metody nauczania mowy dzieci głu­chych

  metody nauczania mowy dzieci głu­chych; po raz pierwszy zostały opraco­wane w XVII w. przez K. Ammana. Były one tak szczegółowe, że dotych­czas są uwzględniane w metodyce pedagogicznej. Nauczał głuchych wy­dobywania głosu, oddychania dla mo­wy, wymawiania głosek, a następnie słów. Równocześnie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zombi666 Dodano /07.01.2013 Znaków /3 323

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metody oceny wpływu czynników środowiska pracy na ustrój ludzki

  metody oceny wpływu czynników środowiska pracy na ustrój ludzki; opierają się na: a) pomiarach i ocenie intensywności poszczególnych czyn­ników (fizycznych i chemicznych), b) porównaniu uzyskanych wartości z normami, c) ocenie zmian zachodzą­cych w ustroju ludzkim pod wpływem badanych czynników i...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zombi666 Dodano /07.01.2013 Znaków /856

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metoda Rood

  metoda Rood; należy do grupy tzw. neurofizjologicznych metod uspraw­niania w oparciu o czynność odruchowo-bezwarunkową. W większym stop­niu niż w innych metodach wykorzy­stuje wpływ pozycji ciała podczas ćwiczeń (ćwiczenia w pozycji czworo­nożnej) oraz wybiórczą stymulację prostowników za pomocą...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zombi666 Dodano /07.01.2013 Znaków /453

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metody projekcyjne

  metody projekcyjne; metody oceny psychologicznej ujawniające niektóre mechanizmy i cechy osobowości, czę­sto nie uświadamiane i dające się wykryć drogą pośrednią za pomocą bodźców prowokujących do przejawia­nia przeżywanych uczuć i konfliktów. Techniki projekcyjne budzą szereg zastrzeżeń...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zombi666 Dodano /07.01.2013 Znaków /1 625

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metoda Vojty

  metoda Vojty; zalecana dla naj­młodszych dzieci z m. p. dz.; zestaw ćwiczeń składa się z różnych spo­sobów wywoływania u niemowlęcia odruchów pełzania i obracania się wokół osi ciała, za pomocą drażnienia uciskiem ściśle określonych „stref wyzwalania" tych...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zombi666 Dodano /07.01.2013 Znaków /335

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Miażdżyca tętnic mózgowych

  miażdżyca tętnic mózgowych; zmiany w naczyniach upośledzające krążenie mózgowe, powodujące szereg objawów neurologicznych i ogólnych, jak też psychopatologicznych. Miażdżyca t. m. może występować niezależnie od miażdżycy naczyń. Proces miażdżyco­wy w ośrodkowym układzie nerwo­wym prowadzi...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zombi666 Dodano /07.01.2013 Znaków /1 950

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metoda Zandera

  metoda Zandera; zwana także mechanoterapią. Wprowadzona na początku obecnego stulecia w Niem­czech w celu zwiększenia i utrzyma­nia prawidłowego zakresu ruchu w stawach. Wyniki terepeutyczne uzyski­wano za pomocą specjalnie zbudo­wanych maszyn, które dopasowane do ćwiczonych części ciała wykonywały...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zombi666 Dodano /07.01.2013 Znaków /431

  praca w formacie txt

Do góry