Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Mózgowie

  mózgowie; górna część ośrodko­wego układu nerwowego położona w jamie czaszki, składająca się z 2 półkul mózgowych, pnia mózgu, na którym są osadzone oraz -> móż­dżku. Wierzchnia warstwa komórkowa półkul mózgowych — kora mózgowa, zespala najwyższe ośrodki czuciowe, ruchowe i kojarzeniowe...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zombi666 Dodano /07.01.2013 Znaków /785

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Myślenie przyspieszone

  myślenie przyspieszone; może prze­jawiać się w różnym nasileniu — od niewielkiego zwiększenia tempa toku myśli z zachowaniem logicznej cią­głości i dokładności, poprzez stany, w których zbyt szybki tok myślenia powoduje zmniejszanie precyzji pro­cesów myślowych, aż do gonitwy myśli z częstymi...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zombi666 Dodano /07.01.2013 Znaków /634

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Móżdżek

  móżdżek; koordynuje napięcie mięś­ni i zarządza odruchami równowagi. Zob. też zespół móżdżkowy.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zombi666 Dodano /07.01.2013 Znaków /137

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Myślenie rezonerskie

  myślenie rezonerskie; odmiana -> myślenia autystycznego, w której roz­budowane zbędne rozważania i dowo­dzenia nie prowadzą do wniosków mogących znaleźć zastosowanie prak­tyczne. M. r. charakterystyczne jest dla schizofrenii.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zombi666 Dodano /07.01.2013 Znaków /265

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mukolityki

  mukolityki; leki zmniejszające na­pięcie powierzchniowe („rozrzedzają­ce") cieczy ustrojowych, w tym głów­nie wydzieliny oskrzeli. Używane są w postaci wodnych roztworów w formie aerosolu do inhalacji. Należą do detergentów (Alevaire), enzymów (Mucosolvin) lub do związków o dzia­łaniu złożonym...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zombi666 Dodano /07.01.2013 Znaków /584

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Motywacja w rehabilitacji

  motywacja w rehabilitacji; chęć do współdziałania z personelem wchodzą­cym w skład zespołu rehabilitacyj­nego. U wielu osób niepełnospraw­nych, zwłaszcza tych, które utraciły w nagły sposób dotychczasową spraw­ność i muszą przez dłuższy czas pozostawać unieruchomione lub mieć ograniczone...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zombi666 Dodano /07.01.2013 Znaków /875

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Myślenie zaburzone

  myślenie zaburzone; może występo­wać jako: 1. Zaburzenie myślenia, pod względem formalnym, w postaci: -> spowolnienia lub zahamowania toku myślenia (typowy objaw depresyj­ny) -> przyspieszenia myślenia (typo­we dla -> zespołu maniakalnego), -> otamowania, rozkojarzenia, natło­ku myśli (typowo...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zombi666 Dodano /07.01.2013 Znaków /1 081

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mutyzm

  mutyzm; brak mowy. Występuje w wyniku zarówno zmian organicznych, jak i funkcjonalnych w centralnym układzie nerwowym. M. może powstać wskutek zadziałania czynników psy­chogennych, np. silnych emocji (urazu psychicznego). U dzieci z poważnymi uszkodzeniami mózgu oraz upośledzo­nych umysłowo m...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zombi666 Dodano /07.01.2013 Znaków /628

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mowa

  mowa; zespół czynności wykształco­nych w czasie życia człowieka w grupie społecznej, służących do wyraża­nia myśli i składających się na pro­cesy porozumiewania się za pomocą języka, czyli systemu symboli, używa­nych zgodnie z przyjętymi przez grupę społeczną zasadami. Wyróżniamy w nim...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zombi666 Dodano /07.01.2013 Znaków /418

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Muzykoterapia

  muzykoterapia; wykorzystywanie muzyki w postępowaniu psychotera­peutycznym. M. może mieć formę bierną (słuchanie utworów muzycz­nych) lub czynną (wspólne muzykowanie i śpiew). M. stanowi również ele­ment innych form oddziaływań terapeutycznych — choreoterapii, terapii ruchem i...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zombi666 Dodano /07.01.2013 Znaków /351

  praca w formacie txt

Do góry