Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Nauka chodzenia

  nauka chodzenia; działanie zmierza­jące do przywrócenia wzorców loko-mocyjnych, zgodnych z wyznaczni­kami chodu prawidłowego. W przy­padku trwałych zmian spowodowa­nych chorobą do zakresu n. ch. należy wybór właściwego sposobu poruszania i odpowiednich pomocy ortopedycz­nych...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bysiek Dodano /08.01.2013 Znaków /330

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Neobehawioryzm

  neobehawioryzm; kierunek wywo­dzący się z klasycznego behawioryzmu, który w odróżnieniu od tamtego nie ogranicza swych zainteresowań do dających się obserwować zmiennych (tak jak to głosił J. B. Watson) i dopuszcza analizę zmiennych inter­weniujących, które mogą wpływać na badane...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bysiek Dodano /08.01.2013 Znaków /338

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nauka o pracy

  nauka o pracy; poprzez badanie pracy dąży do: a) zmniejszenia wy­siłku pracownika, b) ułatwienia pracy, c) zwiększenia zarobków, d) podnosze­nia jakości, e) zapobiegania wypad­kom. Nauka o p. zajmuje się m. in. badaniem narzędzi pracy — określa: a) najbardziej funkcjonalny kształt narzędzi, b)...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bysiek Dodano /08.01.2013 Znaków /1 075

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nauka padania

  nauka padania; działanie zmierzające do opanowania samoasekuracji w przypadkach, w których chód ze względu na trwałość zmian patologicz­nych będzie po zakończeniu leczenia niepewny. Stosowana u pacjentów wy­dolnych fizycznie ze zdrowymi kończy­nami górnymi.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bysiek Dodano /08.01.2013 Znaków /311

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nawrócenie

  nawrócenie; pronatio; ruch n. stopy polegający na uniesieniu zewnętrznego brzegu stopy ku górze, a obniżeniu przy środkowego. Mięśniami nawraca­jącymi stopy są mięśnie strzałkowe. N. rąk polega na obrocie przedramie­nia i ręki wokół osi długiej, gdy kciuk zwrócony jest ku dołowi, a dłoń na...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bysiek Dodano /08.01.2013 Znaków /359

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nawrót

  nawrót; nazwa nadana przez kon­struktora (J. Remplewicza) urządzeniu sygnalizującemu niewidomemu pływa­kowi zbliżanie się do ściany basenu i umożliwiającego wykonanie nawrotu koziołkowego, co bez n. było nie­możliwe. N. pozwala niewidomym na pływanie wtórach w sposób relaksowy, bez obawy o zderzenie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bysiek Dodano /08.01.2013 Znaków /1 186

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nawyki życia codziennego

  nawyki życia codziennego; zespół czynności związanych z codziennymi sytuacjami życiowymi, które często osobom niepełnosprawnym sprawiają trudności i wymagają specjalnej adap­tacji urządzeń codziennego użytku oraz pomieszczeń w jakich przebywają. U małych dzieci z poważnymi zespo­łami wad...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bysiek Dodano /08.01.2013 Znaków /706

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Narząd przedsionkowy

  narząd przedsionkowy; narząd rów­nowagi znajdujący się w uchu wewnę­trznym w przedsionku i obejmujący kanały półkoliste. W n. p. znajdują się komórki rzęskowe, które pod wpły­wem zmiany położenia ciała są draż­nione przez tzw. otolity, znajdujące się ponad nimi w galaretowatej masie. W...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bysiek Dodano /08.01.2013 Znaków /679

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Narząd ruchu

  narząd ruchu; zbudowany jest u człowieka z kości, stawów, więzadeł i mięśni. Kości stanowią rusztowa­nie, do którego przymocowane są po­zostałe składowe n. r. Są one też mechanizmem służącym do przekazy­wania energii mechanicznej potrzebnej do wykonania ruchu. Miejsce połącze­nia dwóch lub...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bysiek Dodano /08.01.2013 Znaków /910

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Natężenie dźwięku

  natężenie dźwięku; jest to amplituda odchyleń cząsteczek drgających od stanu początkowego. W akustyce sto­suje się jako jednostkę pomiaru n. d. mikrobar, co odpowiada ciśnieniu jed­nej dyny na cm2. Natomiast w audio­logii posługujemy się jako jednostką n. d. decybelem, który nie ma wartości...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bysiek Dodano /08.01.2013 Znaków /832

  praca w formacie txt

Do góry