Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Niedowład

  niedowład; częściowe upośledzenie siły mięśnia lub grupy mięśni.

  niedowład kurczowy -> niedowład ośrodkowy

  niedowład piramidowy -> niedowład ośrodkowy

  niedowład spastyczny -> niedowład ośrodkowy

  niedowład wiotki -> niedowład obwodowy

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bysiek Dodano /08.01.2013 Znaków /269

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Niedodma tkanki płucnej

  niedodma tkanki płucnej; zmniejsze­nie upowietrznienia obszaru płuca spo­wodowane lokalnym zmniejszeniem drożności lub niedrożnością oskrzela. Rozległość zmian zależy od wielkości niedrożnego oskrzela (główne, płato­we, segmentowe itp.). Najczęstsze przy­czyny to ucisk z zewnątrz na oskrzele...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bysiek Dodano /08.01.2013 Znaków /732

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Neuron obwodowy

  neuron obwodowy; n. dolny; neuron ruchowy rdzenia kręgowego z wy­pustką (aksonem) tworzącą nerw ob­wodowy. Uszkodzenie dolnego neuro­nu ruchowego powoduje -> niedowład obwodowy.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bysiek Dodano /08.01.2013 Znaków /200

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Neuron ośrodkowy

  neuron ośrodkowy; neuron ruchowy kory mózgowej, część składowa drogi korowo-rdzeniowej (piramido wej), przekazująca pobudzenia dla dowol­nych ruchów z okolicy pola rucho­wego kory mózgowej do rdzenia. Uszkodzenie górnego neuronu ruchowego powoduje -> niedowład...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bysiek Dodano /08.01.2013 Znaków /326

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nerwica wegetatywna

  nerwica wegetatywna; zaburzenie nerwowe wyrażające się w dysfunkcji układu wegetatywnego (zaburzenia: snu, łaknienia, wydalania, pocenie się, sensacje sercowe itp.), występującej pod wpływem silnie przeżywanych stanów emocjonalnych. Nadmierna wrażliwość osób cierpiących z powodu n. w. łączy...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bysiek Dodano /08.01.2013 Znaków /386

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nerwice

  nerwice; czynnościowe, psychogen­ne zaburzenia psychiczne, głównie do­tyczące sfery emocjonalnej, które róż­nią się od psychoz zarówno jakością objawów, jak i mniejszym ich nasile­niem. W n. mogą występować bardzo różnorodne objawy, m. in. lęk, nie­pokój, napięcie, drażliwość, obniżenie i...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bysiek Dodano /08.01.2013 Znaków /1 410

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nerwoból

  nerwoból; neuralgia; objawia się nagłymi, często napadowymi bólami w obszarze unerwienia poszczególnych nerwów czuciowych; nie występują przy tym objawy ubytkowe ani zmiany anatomiczne w nerwie; napadowi bólów mogą towarzyszyć objawy wege­tatywne. Najczęstsze nerwobóle: n. lędźwiowo-krzyżowy...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bysiek Dodano /08.01.2013 Znaków /492

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Neurastenia

  neurastenia; zespół objawów obej­mujący: męczliwość, drażliwość, napięcie i niepokój, trudności w podej­mowaniu decyzji, trudności w koncen­tracji uwagi, nieznaczne wahania na­stroju, skargi hipochondryczne, za­burzenia snu i ewentualnie inne za­burzenia wegetatywne. N. zaliczana jest do nerwic...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bysiek Dodano /08.01.2013 Znaków /694

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  neurolingwistyka

  neurolingwistyka; dziedzina zajmu­jąca się neurofizjologicznymi kompo­nentami zjawisk językowych. N. dy­sponuje schematami wypracowanymi na podstawie badań prowadzonych na chorych z ogniskowymi uszkodze­niami mózgu, odnoszącymi się do wy­jaśnienia niektórych mechanizmów za­burzeń...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bysiek Dodano /08.01.2013 Znaków /343

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Negatywizm

  negatywizm; niechęć do wykonywa­nia poleceń (np. chory zaciska po­wieki na polecenie otwarcia oczu). Wyróżnia się n. czynny (jak w powyż­szym przykładzie) lub bierny. N. występuje w stanach -> osłupienia katatonicznego, czasem w -> zespole paranoidalnym przy urojeniowej po­stawie chorego w stosunku do...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bysiek Dodano /08.01.2013 Znaków /445

  praca w formacie txt

Do góry