Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Niedosłuch

  niedosłuch; hypacusis: nieznaczne ubytki słuchu utrudniające proces po­rozumiewania się i wymagające zwięk­szonego napięcia uwagi podczas roz­mowy ze strony osoby niedosłyszącej. N. u małych dzieci może wpływać hamująco na rozwój mowy i wymaga specjalnego oddziaływania wychowaw­czego przez...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bysiek Dodano /08.01.2013 Znaków /990

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Niedowład ośrodkowy

  niedowład ośrodkowy; kurczowy; piramidowy; spastyczny; powstaje wskutek uszkodzenia drogi korowo-rdzeniowej na jej przebiegu w okolicy kory, głębokich struktur mózgu, pnia mózgu lub rdzenia. Obejmuje duże grupy mięśni unerwiane przez różne nerwy ruchowe - w jednej lub kilku kończynach. Charakteryzuje...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bysiek Dodano /08.01.2013 Znaków /496

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Niedostosowanie społeczne

  niedostosowanie społeczne; zachowa­nia świadczące o trudnościach w rozu­mieniu, akceptacji i przystosowaniu się dó norm obyczajowych, społeczno-moralnych, a często także praw­nych obowiązujących w społeczeń­stwie. N. s. jest terminem używanym głównie w odniesieniu do nieletnich popadających w...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bysiek Dodano /08.01.2013 Znaków /2 385

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Niedowład połowiczy

  niedowład połowiczy; hemipareza: najczęstsze następstwo uszkodzenia to­rebki wewnętrznej, dotyczący połowy ciała przeciwległej do uszkodzenia. Zob. też bezwład połowiczy.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bysiek Dodano /08.01.2013 Znaków /189

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Niedostosowanie społeczne, etiologia

  niedostosowanie społeczne, etiologia; istnieją na temat przyczyn leżących u podstaw n. s. różne teorie, jak: biologiczne — kładące nacisk na wpływ czynników wrodzonych i dzie­dzicznych; psychologiczne — ekspo­nujące czynniki osobowościowe, takie jak psychopatia, charakteropatia, psychozy, stany...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bysiek Dodano /08.01.2013 Znaków /1 145

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Neuropsychiatria dziecięca

  neuropsychiatria dziecięca; specjal­ność medyczna zajmująca się diag­nozą, terapią i profilaktyką w od­niesieniu do dzieci i młodzieży wy­kazujących odchylenia od normalnego rozwoju nerwowego i psychicznego. Lekarze — specjaliści z tej dziedziny, są zatrudniani w placówkach. lecz­nictwa otwartego...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bysiek Dodano /08.01.2013 Znaków /417

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Niedowidzenie

  niedowidzenie; słabowzroczność; de­fekt narządu wzroku charakteryzujący się osłabieniem ostrości wzroku (widze­nia centralnego) do gra*nic od 1/20 do 1/4. Dotyczy obu oczu. Oznacza to, że ostrość wzroku została osłabiona przynajmniej 4-krotnie, nie więcej jednak niż 20-krotnie. Często...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bysiek Dodano /08.01.2013 Znaków /587

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Neuropsychologia

  neuropsychologia; dział psychologii zajmujący się oceną i rehabilitacją funkcji poznawczych, intelektualnych i językowych osób z ogniskowymi uszkodzeniami ośrodkowego układu nerwowego. N. posiada rozbudowany system diagnozy, współpracuje z neurochirurgią, neurofizjologią, psy-cholingwistyką i...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bysiek Dodano /08.01.2013 Znaków /349

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Niedowidzenie połowicze

  niedowidzenie połowicze; hemianopsja; najczęściej spowodowane usz­kodzeniem pasma wzrokowego, co jest przyczyną niedowidzenia połowiczego jednoimiennego, tzn. niedowidzenie dotyczy obu lewych albo obu prawych połówek pola widzenia.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bysiek Dodano /08.01.2013 Znaków /252

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Neurotomia

  neurotomia; przecięcie pnia nerwu w celu zniesienia wzmożonego na­pięcia mięśniowego lub dolegliwości bólowych. Obecnie bardzo rzadko przeprowadzany zabieg ze względu na częste powikłania (zaburzenia tro­ficzne). Stosuje się jedynie przecięcie nerwu zasłonowego (obturatorec to­rnio) w przypadku...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bysiek Dodano /08.01.2013 Znaków /387

  praca w formacie txt

Do góry