Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Ocena czynnościowa narządów ruchu

  ocena czynnościowa narządów ruchu;

  w jej skład wchodzą: a) test mięśnio­wy, b) test czynnościowy, c) badanie dynamometryczne i ergometryczne.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bysiek Dodano /08.01.2013 Znaków /160

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Obniżenie zdolności do pracy

  obniżenie zdolności do pracy; brak pewnych wewnętrznych warunków (cech) umożliwiających efektywne wy­konywanie niektórych zawodów lub pracy, na niektórych stanowiskach. Dotyczy to zarówno fizycznych wa­runków, np. brak łub ograniczenie funkcji i sprawności fizycznych orga­nizmu na skutek amputacji czy...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bysiek Dodano /08.01.2013 Znaków /627

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Objawy histeryczne

  objawy histeryczne; uwarunkowa­ne psychogennie objawy z kręgu zaburzeń czucia i ruchu (-> objawy konwersyjne) lub z kręgu zaburzeń świadomości (-> objawy dysocjacyjne). Występują w -> nerwicy histe­rycznej. -> psychozach reaktywnych, mogą też wystąpić w innych zabu­rzeniach psychicznych. Zob. też...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bysiek Dodano /08.01.2013 Znaków /351

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Obraz samego siebie

  obraz samego siebie; postawy i oce­ny odnoszące się do własnej osoby, przekonania o swych wartościach i brakach. U wielu osób istnieje zbyt duża rozbieżność miedzy ..ja realnym" a „ja idealnym", co może stać się powodem wielu przykrych przeżyć. W przypadku osób niepełnospraw­nych obraz samego...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bysiek Dodano /08.01.2013 Znaków /1 651

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Objawy konwersyjne

  objawy konwersyjne; należą do za­burzeń z kręgu -> objawów histerycz­nych i polegają na psychogennych zaburzeniach ruchu i czucia. Do o. k. należą: porażenia lub niedowła­dy kończyn, -> astazja, -> abazja, bezgłos histeryczny (afonia). drżenia kończyn, histeryczne napady drgaw­kowe, łuk...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bysiek Dodano /08.01.2013 Znaków /667

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Obrót

  obrót; rotatio; o. kończyny wzdłuż osi długich kości. Rozróżniamy: ruch obrotowy na zewnątrz (rotatio exter­na) lub do wewnątrz (rotatio inter­na).

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bysiek Dodano /08.01.2013 Znaków /178

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Objawy uboczne działania leków psy­chotropowych

  objawy uboczne działania leków psy­chotropowych; szkodliwe skutki, które powinny być brane pod uwagę w pla­nowaniu indywidualnego programu rehabilitacji każdego pacjenta leczo­nego farmakologicznie. Niektóre z nich mogą stanowić istotną przeszkodę w aktywizacji, a nawet mogą być nie­bezpieczne dla...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bysiek Dodano /08.01.2013 Znaków /4 258

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Obturacja

  obturacja; jest spowodowana rozla­nym zwężeniem małych dróg odde­chowych, do którego dochodzi w wy­niku następujących zmian patologicz­nych oskrzeli: 1) skurcz mięśni gład­kich; 2) obrzęk błony śluzowej; 3) za­leganie wydzieliny; 4) naciek zapalny ściany powodujący pogrubienie ścia­ny; 5)...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bysiek Dodano /08.01.2013 Znaków /2 582

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Objawy ubytkowe

  objawy ubytkowe; wypadnięcie (ubytek) lub obniżenie czynności ja­kiegoś narządu albo układu (np. znie­czulenie — ubytek czucia): charakte­rystyczne dla organicznych, ognisko­wych uszkodzeń układu nerwowego.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bysiek Dodano /08.01.2013 Znaków /240

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Objaw przeskakiwania

  objaw przeskakiwania; objaw Orto­laniego; wczesny objaw (w pierwszych tygodniach życia) dysplazji stawu bio­drowego. W czasie odwodzenia ud zgiętych w stawach biodrowych wy­czuwa się przeskakiwanie głowy kości udowej przez krawędź panewki stawo­wej. Jest wyrazem patologicznej wiotkości stawu...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bysiek Dodano /08.01.2013 Znaków /368

  praca w formacie txt

Do góry