Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Oligofrenia

  oligofrenia; termin oznaczający upo­śledzenie umysłowe i stosowany za­miennie z takimi określeniami, jak: amencja, zahamowanie w rozwoju umysłowym; często utożsamiany nie­słusznie z opóźnieniem umysłowym. W ostatnich latach przyjęto raczej stanowisko, by termin o. zarezerwo­wać dla upośledzenia...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bysiek Dodano /08.01.2013 Znaków /523

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odwrócenie

  odwrócenie; supinacja; ruch prze­ciwny nawróceniu. O. ręki polega na obrocie przedramienia i ręki wokół osi długiej, wówczas kciuk zwrócony jest na zewnątrz, a dłoń ku górze. O. stopy polega na uniesieniu wew­nętrznego brzegu stopy ku górze, a obniżeniu zewnętrznego. Mięśniami od­wracającymi stopę...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bysiek Dodano /08.01.2013 Znaków /433

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Oligofrenopedagogika

  oligofrenopedagogika; teoria i prak­tyka rewalidacji upośledzonych umy­słowo, a więc osób, u których in­telekt funkcjonuje poniżej normy, co powstało w okresie rozwojowym, i powoduje obniżenie zdolności przystosowania się do wymagań i wa­runków życia społecznego. Ze wzglę­du na różną etiologię...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bysiek Dodano /08.01.2013 Znaków /1 838

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Oklepywanie

  Oklepywanie; podstawowa technika masażu klasycznego. Działa silnie bodźcowo powodując przekrwienie tkanek, zmiany pobudliwości obwo­dowego układu nerwowego. Stosuje się kilka odmian okłepywania.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bysiek Dodano /08.01.2013 Znaków /209

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Olśnienie

  olśnienie; występuje wówczas, gdy w polu widzenia pojawia się lub znaj­duje powierzchnia o takiej luminacji, że powoduje to zakłócenie normalnej pracy wzroku i wywołuje „uczucie niewygody wzrokowej". O. może być bezpośrednie lub pośrednie. O. bez­pośrednie ma miejsce, gdy do oczu docierają promienie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bysiek Dodano /08.01.2013 Znaków /1 072

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Oklepywanie klatki piersiowej

  oklepywanie klatki piersiowej; ma na celu mechaniczne ułatwienie wy­dalenia wydzieliny z oskrzeli. W tym celu stosuje się też masaż wibracyj­ny.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bysiek Dodano /08.01.2013 Znaków /156

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odma

  odma; obecność powietrza w tych okolicach ciała, gdzie w stanie pra­widłowym nie powinno się znajdować. Rozróżniamy: o. diagnostyczną (np. brzuszną, śródstawową, śród-czaszkową) — wprowadzenie powiet­rza w celach diagnostycznych dla uwi­docznienia na zdjęciach rentgenows­kich szczegółów...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bysiek Dodano /08.01.2013 Znaków /1 233

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odruch psychogalwaniczny w audio­logii

  odruch psychogalwaniczny w audio­logii; należy do metod obiektywnego badania słuchu i wykorzystuje zjawis­ko oporu właściwego skóry na prąd galwaniczny. O. p. stosuje się w przy­padku dzieci, z którymi trudno na­wiązać sensowny kontakt i współ­działanie przy badaniach audio­metrycznych. Metodę tę...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bysiek Dodano /08.01.2013 Znaków /805

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Oddział nocny

  oddział nocny; oddział szpitalny, umożliwiający pacjentom pracę za­robkową w zakładach poza szpitalem, korzystanie z dostępnych innym mieszkańcom miasta form życia spo­łecznego, a jednocześnie zapewniający opiekę i leczenie dostosowane do ich potrzeb. O. n. może odgrywać ważną rolę w zespole...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bysiek Dodano /08.01.2013 Znaków /539

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odczyn

  odczyn; reakcja organizmu na czyn­nik fizykalny. O. może mieć charak­ter miejscowy bądź ogólny z za­leżności od siły, rodzaju i czasu działania czynnika fizykalnego.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bysiek Dodano /08.01.2013 Znaków /202

  praca w formacie txt

Do góry