Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Opieka instytucjonalna nad starymi ludźmi

  opieka instytucjonalna nad starymi ludźmi; zorganizowana opieka w ra­mach systemu -> pomocy społecznej. Składają się na nią -> domy dla przew­lekle chorych, -> domy rencistów, a także te formy pomocy, dla realizacji których zostały powołane specjalne instytucje, jak poradnie geriatryczne. Odmienna niż...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bysiek Dodano /08.01.2013 Znaków /438

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Opóźnienie rozwoju umysłowego

  opóźnienie rozwoju umysłowego; ob­niżenie sprawności intelektualnej na tle czynników środowiskowych, za­niedbania pedagogicznego, przyczyn działających wtórnie. Dzieci z opóź­nieniem r. u. wymagają oddziaływań wyrównawczych w warunkach wzbo­gaconej stymulacji funkcji języko­wych, ćwiczeń...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bysiek Dodano /08.01.2013 Znaków /679

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Opieka postpenitencjarna

  opieka postpenitencjarna; dotyczy osób opuszczających zakłady popraw­cze, wychowawcze, karne. Osoby te mają zazwyczaj trudności z zorgani­zowaniem sobie życia na wolności, ze znalezieniem mieszkania i zatrudnie­nia. O. p. ma także zapobiec kontak­tom ze światem przestępczym i po­wrotowi do...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bysiek Dodano /08.01.2013 Znaków /841

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ontogeneza

  ontogeneza; rozwój osobniczy. Prze­jawiają się w niej zarówno wpływy dziedziczności, jak i oddziaływania środowiska; istnieje także pogląd, że o. stanowi powtórzenie filogenezy. Szczegółowe zainteresowania wieloma elementami o. przejawia psychologia rozwojowa, wykorzystując wyniki ba­dań nauk...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bysiek Dodano /08.01.2013 Znaków /382

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Omamy

  omamy; polegają na odbieraniu wrażeń zmysłowych bez bodźca, który tego rodzaju wrażenia mógłby wywo­łać, np. chory widzi błyski światła, słyszy trzaski, huki (o. proste) lub widzi postacie, przedmioty, słyszy gło­sy (o. złożone). Doznaniom tym to­warzyszy przekonanie o realności...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bysiek Dodano /08.01.2013 Znaków /1 469

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Okład parafinowy

  okład parafinowy; zabieg leczniczy, w którym za pomocą ogrzanej do temperatury 40 — 50°C płynnej para­finy dozuje się cieplne bodźce termicz­ne. O. p. wykonuje się różnymi tech­nikami. Zabiegi te są skuteczne dzię­ki fizycznym właściwościom parafiny, która ma dużą pojemność cieplną i...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bysiek Dodano /08.01.2013 Znaków /484

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Okolica mózgowa związana z kinestezją narządów mowy

  okolica mózgowa związana z kinestezją narządów mowy; kinestetyczne pole gnostyczne (wg J. Konorskiego, 1969) odpowiada ośrodkowi ruchowe­mu mowy opisanemu przez P. Broca. Kinestetyczne pole gnostyczne tworzy się w ontogenezie, ok. 9 miesiąca życia, gdy zaczynają się kształtować pierwsze nawyki...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bysiek Dodano /08.01.2013 Znaków /806

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odruchy

  odruchy; realizowane za pośrednict­wem układu nerwowego zdolności ży­wego organizmu do odczuwania, prze­wodzenia i reagowania na bodźce zewnętrzne i wewnętrzne. Odruchy dzielą się na: bezwarunkowe — wrodzone, swoiste reakcje w odpowiedzi na działanie bodźców swoi­stych (w tym: proste — realizowane...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bysiek Dodano /08.01.2013 Znaków /1 008

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Okresy krytyczne rozwoju a rehabi­litacja

  okresy krytyczne rozwoju a rehabi­litacja; w rozwoju dziecka występują okresy wzmożonej podatności na wy­kształcanie się ważnych dla życia funkcji psychofizycznych, zwane kry­tycznymi okresami rozwoju. Orientac­ja w charakterystyce tych okresów ma duże znaczenie dla rehabilitacji, ponie­waż...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bysiek Dodano /08.01.2013 Znaków /742

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odruchy patologiczne

  odruchy patologiczne; niektóre od­ruchy bezwarunkowe występujące wy­łącznie u chorych z organicznym usz­kodzeniem układu nerwowego (naj­większe znaczenie w diagnostyce cho­rób układu nerwowego mają: o. Ba­bińskiego i o. Rossolimo). Należą do nich także o. fizjologiczne — prze­trwałe u dzieci, tzn...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bysiek Dodano /08.01.2013 Znaków /1 238

  praca w formacie txt

Do góry