Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  ośrodki selekcyjne

  ośrodki selekcyjne; w dawnej struk­turze współpracy poradni wychowawczo-zawodowych ze szkolnictwem specjalnym były to powoływane okre­sowo komisje działające przy szkołach specjalnych, które na podstawie ana­lizy dokumentów dziecka oraz wyni­ków badań psychopedagogicznych i le­karskich podejmowały...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bysiek Dodano /08.01.2013 Znaków /827

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Osobowość

  osobowość; zespół stałych cech psy­chicznych określający system emocjo­nalny, motywacyjny i poznawczy jed­nostki, determinujący jej zachowanie i sposób funkcjonowania w grupie społecznej.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bysiek Dodano /08.01.2013 Znaków /223

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Orzecznictwo psychologiczne

  orzecznictwo psychologiczne; na podstawie przeprowadzanych wcześ­niej badań psychologicznych wydawa­nie opinii orzekającej o aktualnym poziomie rozwoju umysłowego i ewen­tualnych cechach rozwoju emocjonal­nego, społecznego, psychoruchowego badanej osoby. O. p. wydawane jest do wykorzystania w różnych...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bysiek Dodano /08.01.2013 Znaków /569

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ośrodki specjalne szkolno-wycho­wawcze

  ośrodki specjalne szkolno-wycho­wawcze; są to placówki kształcenia specjalnego przeznaczone dla dzieci niepełnosprawnych (upośledzonych umysłowo, głuchych, niewidomych), posiadające internat i szkołę, a często także przedszkole. W ośrodkach tych, na ogół lepiej wyposażonych niż po­jedyncze...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bysiek Dodano /08.01.2013 Znaków /872

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Osobowość padaczkowa

  osobowość padaczkowa; określenie wyrażające błędny pogląd, iż więk­szość chorych na padaczkę cechuje pewien specyficzny, jednolity, niepra­widłowy typ struktury osobowości. Obecnie koncepcja ta jest odrzuco­na.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bysiek Dodano /08.01.2013 Znaków /240

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Orzekanie o potrzebie rehabilitacji zawodowej (przemysłowej)

  orzekanie o potrzebie rehabilitacji zawodowej (przemysłowej); należy do wojewódzkich przychodni przemysło­wych oraz z ich upoważnienia do zakładów służby zdrowia o charak­terze specjalistycznym (w tym również przychodni przyzakładowych przemy­słowej służby zdrowia). Orzekać tak­że mogą komisje...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bysiek Dodano /08.01.2013 Znaków /3 301

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Osteoporoza

  osteoporoza; zrzeszotnienie kości; zgąbczenie kości; najczęściej spowo­dowane zaburzeniami hormonalnymi (nadczynność przytarczyc), obserwo­wane także w przypadkach niedowła­dów, głównie wiotkich, z długotrwa­łym unieruchomieniem.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bysiek Dodano /08.01.2013 Znaków /276

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Osłupienie

  osłupienie; stupor; stan całkowitego lub głębokiego zahamowania rucho­wego z brakiem kontaktu z otocze­niem, mutyzmem, negatywizmem. W ciężkich przypadkach o. cho­ry odmawia przyjmowania pokarmu, zanieczyszcza się. O. może występo­wać w -> zespole katatonicznym, w głębokiej -> depresji, w ->...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bysiek Dodano /08.01.2013 Znaków /486

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ostrość wzroku

  ostrość wzroku; uzyskiwana dzięki elastyczności źrenicy, która stanowi rodzaj soczewki o zmiennej ognisko­wej. Tak zwane mięśnie rzęskowe po­wodują spłaszczenie lub uwypuklenie się źrenicy w zależności od jej od­ległości od przedmiotu obserwowane­go tak, że obraz pada zawsze na siatkówkę...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bysiek Dodano /08.01.2013 Znaków /435

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Osłupienie katatoniczne

  osłupienie katatoniczne; stanowi najczęściej występującą formę zes­połu katatonicznego. Rozpoczyna się zwykle stopniowym zanikaniem zain­teresowań i inicjatywy w pracy, roz­rywkach, kontaktach z ludźmi. Może wystąpić zobojętnienie lub przygnębie­nie, czasem prowadzące do próby...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bysiek Dodano /08.01.2013 Znaków /2 103

  praca w formacie txt

Do góry