Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Padaczka resztkowa

  padaczka resztkowa; rzadko używa­na nazwa określająca pewne postaci padaczki powstałe jako wynik lub po­zostałość przebytego, zakończonego procesu chorobowego, który dopro­wadził do organicznego uszkodzenia mózgu, z wytworzeniem ogniska pa-daczkorodnego (np. padaczka po prze­bytym zapaleniu opon...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bysiek Dodano /08.01.2013 Znaków /374

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Padaczka alkoholowa

  padaczka alkoholowa; rzadka po­stać padaczki występująca po wielu latach trwania alkoholizmu. P. a. po­winna być rozpoznawana po wyklu­czeniu innych, typowych czynników etiologicznych. Występują tu głównie napady padaczkowe duże, pojawiają­ce się zarówno podczas okresów picia, jak i abstynencji. Do p...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bysiek Dodano /08.01.2013 Znaków /553

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Otamowanie myślenia

  otamowanie myślenia; subiektywnie odczuwane nagłe przerwy w myśleniu połączone z uczuciem pustki w gło­wie. Zob. też zaburzenia formalne myślenia

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bysiek Dodano /08.01.2013 Znaków /158

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Padaczka — rokowanie medyczne

  padaczka — rokowanie medyczne; możliwość ustąpienia napadów pa­daczkowych zależy od wielu nie zaw­sze znanych czynników, z których naj­ważniejsze to: rodzaj czynnika etio­logicznego, czas jego zadziałania (wiek chorego), lokalizacja i nasilenie usz­kodzenia padaczkorodnego mózgu i wynikające stąd...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bysiek Dodano /08.01.2013 Znaków /1 156

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Padaczka objawowa

  padaczka objawowa; padaczka, w której napady są jednym z objawów powstających na podłożu i w prze­biegu uchwytnego uszkodzenia móz­gu lub określonej choroby (np. p. o. w przebiegu guza mózgu, p. o. jako wynik dziecięcego porażenia mózgo­wego).

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bysiek Dodano /08.01.2013 Znaków /302

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Oświetlenie stanowiska roboczego

  oświetlenie stanowiska roboczego; najkorzystniejsze jest oświetlenie dzienne i uważa się je za dostatecz­ne, gdy odległość miejsca pracy od okna jest najwyżej dwukrotnie więk­sza niż wysokość okna. Z każdego stanowiska pracy powinna być wi­doczna przez okno część nie zasło­niętego nieba...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bysiek Dodano /08.01.2013 Znaków /1 273

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ośrodek opiekuna społecznego

  ośrodek opiekuna społecznego; ko­mórka -> działu służb społecznych za­trudniająca pracowników socjalnych (pracownik socjalny w pomocy spo­łecznej). Do zadań ośrodka o. s. należy m. in.: rozpoznawanie i usta­lanie potrzeb w zakresie -> pomocy społecznej, zapobieganie stanom wy­magającym świadczeń...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bysiek Dodano /08.01.2013 Znaków /702

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Osnowa ćwiczeń

  osnowa ćwiczeń; kilka lub kilkanaś­cie konspektów, które mają służyć realizacji tego samego celu w kolej­nych jednostkowych zajęciach. O. ć. jest ramowym planem działań kinezyterapeutycznych, w odniesieniu do kinezyterapii ogólnej, które zamierza się prowadzić w czasie całego pobytu pacjenta w...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bysiek Dodano /08.01.2013 Znaków /358

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ośrodek rehabilitacji przemysłowej

  ośrodek rehabilitacji przemysłowej; komórka przygotowana organizacyj­nie do prowadzenia procesu rehabi­litacji nie w pełni sprawnych pracow­ników w miejscu ich pracy. Rozróż­niamy przyzakładowy lub między­zakładowy ośrodek rehabilitacji przemysłowej. Przyzakładowe ośrodki powinny być...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bysiek Dodano /08.01.2013 Znaków /2 391

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Osoba niepełnosprawna

  osoba niepełnosprawna; osoba, u której występuje obniżenie w stosun­ku do norm stanu sprawności orga­nizmu powodującego pewne ogra­niczenia i utrudnienia w wypełnianiu ról społecznych. Dotychczas brak jest precyzyjnych kryteriów uznawania ko­goś za o. n. Jest to pojęcie bardzo ogólne, obejmujące swym...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bysiek Dodano /08.01.2013 Znaków /592

  praca w formacie txt

Do góry