Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Paranoja

  paranoja; przewlekła psychoza prze­jawiająca się rozbudowanymi usyste­matyzowanymi -> urojeniami, bez omamów, bez zmian intelektu i bez głębszych zmian osobowości. P. rozpoczyna się zwykle po 30 roku życia, urojenia narastają i rozbudowu­ją się stopniowo i sterują całą aktyw­nością chorego...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /adolftoja Dodano /08.01.2013 Znaków /675

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Paluch koślawy

  paluch koślawy; hallux valgus; czę­ste zniekształcenie stopy, zwłaszcza u kobiet. Polega na szpotawym usta­wieniu I kości śródstopia, przemiesz­czeniu ku stronie przyśrodkowej gło­wy tej kości oraz na odchyleniu pa­lucha (niekiedy pod kątem zbliżonym do prostego) ku stronie bocznej. Pa­lec drugi —...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /adolftoja Dodano /08.01.2013 Znaków /2 674

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Parapareza

  parapareza; niedowład tzw. po­przeczny, dotyczący obu kończyn jednoimiennych, najczęściej dolnych.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /adolftoja Dodano /08.01.2013 Znaków /108

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pamięć

  pamięć; zdolność do gromadzenia, przechowywania i odtwarzania dozna­nych przeżyć i doświadczeń. Zob. też niepamięć.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /adolftoja Dodano /08.01.2013 Znaków /130

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Padaczka — sport i wychowanie fi­zyczne

  padaczka — sport i wychowanie fi­zyczne; wszelka aktywność umysłowa i fizyczna jest czynnikiem hamującym występowanie napadów. Zmniejsza się wówczas również bioelektryczna czynność napadowa w badaniu eeg. Dla­tego też uprawianie sportu, uczestni­czenie w zajęciach wf, grach i za­bawach ruchowych...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bysiek Dodano /08.01.2013 Znaków /1 118

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Padaczka — ukrywanie choroby w szkole i pracy

  padaczka — ukrywanie choroby w szkole i pracy; ok. 70% pracujących ukrywa fakt swojej choroby w oba­wie przed zwolnieniem, nieprzyjęciem do pracy lub negatywną, odrzucają­cą reakcją środowiska. Również więk­szość rodziców stara się ukryć fakt choroby, obawiając się dyskryminacji dziecka i prób...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bysiek Dodano /08.01.2013 Znaków /1 019

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Padaczka — wskazania do zatrudnie­nia w różnych warunkach

  padaczka — wskazania do zatrudnie­nia w różnych warunkach; przy pra­widłowym doborze zawodu i stano­wiska pracy chorzy, u których wystę­pują niezbyt częste napady padaczko­we bez innych współistniejących zes­połów neuropsychiatrycznych, a zwłaszcza bez zmian psychicznych, mogą i powinni być...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bysiek Dodano /08.01.2013 Znaków /1 505

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Padaczka-zapobieganie inwa­lidztwu społecznemu

  padaczka-zapobieganie inwa­lidztwu społecznemu; podstawową za­sadą rehabilitacji większości chorych, u których padaczka jest jedynym lub dominującym objawem uszkodzenia układu nerwowego, jest postępowanie profilaktyczne, polegające na zapobie­ganiu desocjalizacji i inwalidztwu cho­rych. Najbardziej...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bysiek Dodano /08.01.2013 Znaków /2 133

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Padaczka — zawody i stanowiska pracy

  padaczka — zawody i stanowiska pracy; napady padaczkowe nie stano­wią przeciwwskazań do pracy we właściwie dobranym zawodzie. Więk­szość chorych (60—80%) jest zawodowo czynna. Niekiedy konieczne jest przekwalifikowanie się, zdobycie no­wego zawodu lub indywidualny dobór miejsca i stanowiska pracy...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bysiek Dodano /08.01.2013 Znaków /898

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Padaczka — rokowanie społeczne

  padaczka — rokowanie społeczne; możliwość przewidywania poziomu funkcjonowania społecznego chorego, zdobycia wykształcenia, zawodu i po­zycji społecznej, założenia rodziny oraz oceny ewentualnych potrzeb rehabili­tacyjnych i rewalidacyjnych. Poziom i sposób funkcjonowania społecznego zależą od...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bysiek Dodano /08.01.2013 Znaków /733

  praca w formacie txt

Do góry