Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Piłka dźwiękowa

  piłka dźwiękowa; służąca niewido­mym do zabaw i gier oraz ćwiczeń usprawniających i orientujących w przestrzeni. P. d. są dwojakiego ro­dzaju: 1) zasilane bateryjką umiesz­czoną wewnątrz, 2) wypełnione dzwo­neczkami lub kuleczkami metalowymi. Pierwsze, wykonane z porowatej ma­sy gąbczastej, są...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /adolftoja Dodano /09.01.2013 Znaków /1 637

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pętla indukcyjna

  pętla indukcyjna; urządzenie insta­lowane w pomieszczeniach nagłaśnia­nych, w których przebywające osoby mogą słyszeć w bezprzewodowych słuchawkach odpowiednio wzmacnia­ne dźwięki. P. i. instalowana jest w placówkach zajmujących się rehabili­tacją dzieci głuchych, które korzystają z aparatów...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /adolftoja Dodano /09.01.2013 Znaków /718

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Piłka siatkowa

  piłka siatkowa; gra zespołowa z udziałem dwóch drużyn liczących po ośmiu zawodników, w tym dwóch rezerwowych. P. s. popularna jest w grupie startowej II (głusi), III (amputowani) oraz V i VI. Rozgryw­ki II grupy startowej inwalidów od­bywają się także z drużynami nie-in wal idów wg...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /adolftoja Dodano /09.01.2013 Znaków /2 252

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Piasecki Eugeniusz Witold

  Piasecki Eugeniusz Witold (1872 — 1947); lekarz, przyrodnik, humanista, twórca akademickiego kształcenia w Polsce w zakresie nauk o wycho­waniu fizycznym. W 1919 r. powoła­ny na profesora przez organizatorów Uniwersytetu Poznańskiego. Stworzył najpierw katedrę wychowania fizycz­nego, a od 1922 r...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /adolftoja Dodano /09.01.2013 Znaków /786

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Perwersja

  perwersja; niezgodny z przeciętny­mi — najczęstszymi formami — spo­sób zaspokajania potrzeb seksual­nych, bądź też prawidłowe stosunki seksualne z dodatkowymi elementami działania lub sytuacjami. Do p. zali­cza się m. in. ekshibicjonizm (obnaża­nie narządów płciowych w obecności innych osób)...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /adolftoja Dodano /09.01.2013 Znaków /624

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pedagogika lecznicza

  pedagogika lecznicza; termin wpro­wadzony w 1861 r. przez J. D. Georgensa i H. M. Deinhardta. Przedmio­tem zainteresowania p. l. są wg nich wszystkie dzieci, wobec których ko­nieczne jest współdziałanie z medycy­ną w procesie wychowania. Pod ko­niec XIX wieku nastąpił intensywny rozwój nauki z pogranicza...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /adolftoja Dodano /09.01.2013 Znaków /1 575

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pęcherz moczowy automatyczny

  pęcherz moczowy automatyczny; opróżniający się odruchowo bez kon­troli woli z małym zaleganiem mo­czu (uszkodzenie rdzenia powyżej od­cinka krzyżowego).

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /adolftoja Dodano /09.01.2013 Znaków /180

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pedagogika pracy

  pedagogika pracy; dział pedagogiki, którego przedmiotem jest wpływ wy­chowawczy pracy ludzkiej na jed­nostkę, a także na zmianę jej oso­bowości. P. p. jest dyscypliną stosun­kowo młodą, rozwijającą się, której problematyka nie jest jeszcze dokład­nie określona. Ma ona również zna­czenie dla...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /adolftoja Dodano /09.01.2013 Znaków /395

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pęcherz moczowy atoniczny

  pęcherz moczowy atoniczny; zatrzy­manie bądź nietrzymanie moczu wsku­tek uszkodzenia ośrodka rdzeniowe­go ogona końskiego lub korzonków krzyżowych.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /adolftoja Dodano /09.01.2013 Znaków /174

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pedagogika specjalna

  pedagogika specjalna; teoria i prak­tyka kształcenia dzieci z odchylenia­mi od normy fizycznej i' psychicz­nej w celu ich rewalidacji. Problemy p. s. rozpatrywane są w aspekcie etio­logii, fenomenologii, terapii i profi­laktyki. Do nauk ściśle z nią zwią­zanych należą: fizjologia, genetyka, psychologia...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /adolftoja Dodano /09.01.2013 Znaków /1 946

  praca w formacie txt

Do góry